Skok na osrednjo vsebino

Projekti

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske smo v okviru mednarodnega projekta AlpFoodway ugotovili, da mlajše generacije zanima domača kulinarika, a je ne znajo več pripraviti. Na podlagi odlične izkušnje iz Rateč, kjer so bile izvedene medgeneracijske delavnice priprave tradicionalnih rateških jedi, želimo idejo razširiti na območje celotne zgornje Gorenjske. Naš cilj je, da se bo z znanjem priprave domačih jedi ohranjala naša nesnovna kulturna dediščina in, da bi bile naše aktivnosti dobra podlaga za uporabo doma pridelane oz. vsaj lokalne hrane. Hkrati so tovrstne delavnice tudi priložnost krepitve medsebojnih (medgeneracijskih) vezi znotraj in med jeseniškimi lokalnimi skupnostmi.
Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sta v letu 2020 sodelovali pri izvedbi projekta Pohodništvo v občini Jesenice, katerega glavni cilj je ohranjanje dobrih pogojev za pohodništvo v občini in ustvarjanje novih pohodniško-turističnih produktov. Pričujoče poročilo predstavlja aktivnosti, opravljene od 1. 1. 2020 do zaključka projekta, 30. 11. 2020  
V okviru operacije Zelene rešitve je Občina Jesenice zaključila projekt ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi, in sicer je bilo novembra 2019 pridobljeno uporabno dovoljenje in izvedena primopredaja.
Občina Jesenice po uspešno izvedenem pilotnem projektu ureditve štirih potopnih ekoloških otokov v letošnjem letu nadaljuje z ureditvijo še nekaterih obstoječih otokov. Predvidoma v mesecu avgustu se bodo pričela dela na novih petih lokacijah in sicer na Cesti Toneta Tomšiča 21d, Cesta maršala Tita 51, Ulica Staneta Bokala 8, Ulica Staneta Bokala 18 – 19 ter na Cesti Cirila Tavčarja 5. Gre za preureditev obstoječih ekoloških otokov, katerih obstoječi tip izvedbe je betonska podlaga na kateri so postavljeni potrebni zabojniki (papir, steklo, embalaža) in sicer tudi po več kosov za vsak namen, odvisno od gostote poseljenosti območja.
Občina Jesenice bo pristopili k  ureditvi obstoječih eko otokov in sicer najprej na lokaciji Cesta talcev 8 na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, na Cesti maršala Tita 3 in nasproti Integrala na Jesenicah. Gre za preureditev obstoječih ekoloških otokov, katerih obstoječi tip izvedbe je betonska podlaga na kateri so postavljeni potrebni zabojniki (papir, steklo, embalaža) in sicer tudi po več kosov za vsak namen, odvisno od gostote poseljenosti območja.
PlurAlps je projekt Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, katerega namen je razvijati in spodbujati kulturo, ki je naklonjena sprejemanju priseljencev. Nosilec aktivnosti na območju občine Jesenice je Ljudska univerza Jesenice.
S projektom je predvidena izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo, ki se bo navezala na obstoječe omrežje, ki se zaključuje na centralni čistilni napravi. S tem se bo povečalo število prebivalcev, ki so priključeni na sistem odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode, zmanjšale pa se bodo emisije v okolje (vode, tla). Cilj projekta je prispevati svoj delež k doseganju 98 % priključenosti na javno infrastrukturo za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Namen in cilj ukrepa je zamenjava pohodne površine skupaj s podkonstrukcijo ter izvedba kovinske nadstrešnice na t.i. Rdečem mostu, ki vodi iz območja poslovnega območja Fiprom (območje Stare Save) na Hrenovco in prečka industrijski tir Acroni in občinsko cesto.  Cilj ukrepa je zagotoviti večjo  varnost in udobje uporabnikov mostu, predvsem v smislu zaščite pred vremenskimi vplivi. Z naložbo želimo povečati število odpravljenih problematičnih točk za pešce in zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti peš. Projekt je vključen v  Celostno prometno strategijo občine Jesenice (v nadaljevanju: CPS), in sicer v poglavje 08 - drugi steber – uveljavitev hoje kot pomembnega načina premagovanja razdalj, v podpoglavje Odprava nevarnih mest na površinah za pešce  in v Akcijski načrt 8.5 (str. 31) v CPS.
Občina Jesenice načrtuje projekt ureditve pločnika ob občinski cesti na Blejski Dobravi. Gre za cesto, ki vodi iz naselja Saple, mimo Acrona d.o.o. in Sumide d.o.o., do križišča z občinsko cesto Blejska Dobrava-Lipce. Začetek in tudi zaključek del sta predvidena v letu 2019, za kar so v proračunu Občine Jesenice za leto 2019 predvidena sredstva. Lastniki zemljišč ob občinski cesti so predhodno že odstopili zemljišča za ureditev pločnika, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo.
avg 2017 22
e-MOTICON e-MObility Transnational strategy for an Interoperable  COmmunity and Networking  in the Alpine Space »e-Mobilna transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp”   Opis projekta, vključno z njegovimi cilji in rezultati e-MOTICON projekt naslavlja nehomogeno uvajanja električne mobilnosti, ki je značilna za alpski prostor. Združuje 15 partnerjev in 41 opazovalcev alpskega prostora: Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Slovenijo, Francijo in Švico, ki predstavljajo organe upravljanja, regionalne organe, raziskovalne centre in zasebne vlagatelje. Projektni partnerji bodo sodelovali do aprila 2019, da bi spodbudili integracijo planskih instrumentov, ki jih uporabljajo javne uprave in izboljšali znanje vpletenih o tehnoloških inovacijah in poslovnem modeliranju. Dejansko bo e-MOTICON podpiral javne uprave pri zagotavljanju homogenega razvoja e-mobilnosti, uvajanju inovativne transnacionalne strategije za interoperabilno skupnost in omrežja na območju Alp. e-MOTICON bo delal v smeri: Povečane uporabnosti e-mobilnosti v alpskem prostoru, ki temelji na interoperabilni polnilni infrastrukturi; Širokega sprejetja inovativnih instrumentov načrtovanja za polnilno infrastrukturo integrirano…
Alpe Adria regija doživetij. Akronim projekta: Alpe Adria Karavanke /Karawanken. V projektu Alpe Adria regija doživetij se je povezalo dvanajst slovenskih in avstrijskih partnerjev, se pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) prijavilo na javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020 in uspešno pridobilo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost načrtovanih aktivnosti je skoraj 2,5 milijona evrov, od tega bo 85 odstotkov (2,1 milijon evrov) sofinanciranih iz sredstev ESRR, avstrijskim partnerjem bo dodatnih 10 odstotkov namenila Koroška deželna vlada.
Naziv projekta: OBVOZNA CESTA LIPCE – ČRNA VAS Višina skupnih stroškov projekta: 907.307,53 EUR, od tega gradnja 528.123,53 EUR, nadzor 12.336,00 EUR, nakup potrebnih zemljišč in zgradb 366.848,00 EUR. Sofinanciranje gradbenih del in stroškov nadzora s sredstvi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 101.915,00 EUR Izvajanje gradbenih del: Gradnja se bo predvidoma izvajala od septembra 2016 2009 – avgusta 2017 Izvajalec gradbenih del: Gorenjska Gradbena družba d.d, Jezerska cesta 20, Kranj Izvajalec nadzora: gradbeni nadzor – GRADBENI NADZOR, Slavko Bassanese s.p., Posavec 36, Podnart geomehanski nadzor - Geocenter DP, mehanika tal, Danica Peček s.p., Vrhovci, CestaXII/4, Ljubljana koordinator za varstvo pri delu - MAHER Smukavec Klemen s.p., Češnjica 82, Srednja vas v Bohinju Kontaktne osebe: Marko Markelj
O projektu Naslov projekta:  IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI IN ATRAKTIVNOSTI GORSKIH OBMEJNIH OBMOČIJ (akronim projekta IDAGO) Program: Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 Prednostna naloga: 1 OKOLJE, TRANSPORT IN TRAJNOSTNA TERITORIALNA INTEGRACIJA Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. Vodilni partner: Comune di Tarviso Projektni partnerji: Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico Trajanje projekta: 1.10.2011 do 30.4.2015 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra Orel
mar  2015 17
Naslov projekta: Julius - Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana Program: http://www.ita-slo.eu/slo/ Operativni program: Operativni program “Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013” Št. javnega razpisa: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 Prednostna naloga: Socialna integracija Financiranje: Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev. Vodilni partner: Comune di Monfalcone Projektni partnerji: Comune di Codroipo, Unione della Romagna Faentina - Ufficio Associato del Turismo, INFORMEST, GAM Spinea, Comune Ampezzo, GAL Carso, Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod Src Tivoli, Občina Jesenice, Občina Postojna, Društvo za razvoj plezalne kulture, Associazione per lo sviluppo della cultura dell’arrampicata, Društvo za gorsko kulturo, Triglavski narodni park Trajanje projekta: od septembra 2011 do aprila 2015 Vodja projekta: Vera Djurić Drozdek Kontaktna oseba: Aleksandra Orel Vrednost aktivnosti za Občini Jesenice:…
dec  2014 01
City impulses Številka operacije OP13.5.2.02.0016.05 Vrednost aktivnosti Občina Jesenice 214.351,00 € Sofinancer Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj (85% upravičenih stroškov), Republika Slovenija (10% upravičenih stroškov) Program Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013 Prednostna naloga 2 Trajnostni in skladen razvoj; Razvoj naselij in regionalni razvoj Vodilni partner Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH Projektni partnerji Weizer Energie- Innovations- Zentrum, Stadtgemeinde Ferlach, Stadt Graz, Občina Jesenice, Mestna občina Velenje Trajanje 2012 - 2014
Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE – izgradnja terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR Datum začetka in konca operacije: april 2009 – september 2015 Kontaktne osebe: Marko Markelj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si
Naziv operacije: Energetska sanacija OŠ Tone Čufar – zamenjava stavbnega pohištva Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije Prednostna usmeritev: Energetska sanacija javnih stavb Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju Podmežakle Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR Datum začetka in konca operacije: april 2009 – avgust 2015 Kontaktne osebe: Marko Markelj, Urša Zakrajšek Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si
Naziv operacije:  ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – II. FAZA Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013 Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.