Skok na osrednjo vsebino

Projekti

dec  2022 06

Ureditev telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja

Ureditev telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja Rok Frelih, študent arh.

Predmet investicije je rekonstrukcija športnih in spremljajočih prostorov v obsegu 327 m2 neto površin ter dozidava 154 m2 neto šolskih površin. , itd.

Splošno o projektu

Naziv investicijskega projekta

UREDITEV TELOVADNICE OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA

Investitor

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Sofinancer

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Izvajalec gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del

Kovinar – Gradnje ST d.o.o., Spodnji Plavž 26, Jesenice

Izvajalec strokovnega nadzora

Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice

Upravljavec objekta

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice

Vodja projekta

Petra Dečman, univ. dipl. geogr., vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice

Kratek opis investicijskega projekta

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice je javni zavod, ki opravljal dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Ur. list RS, št. 42/97 s sprem.).

Šola izvaja dva programa: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Vsi učenci imajo možnost  aktivnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju, ki je organizirano do 16. ure, in v jutranjem varstvu. V okviru mobilne specialnopedagoške službe šola izvaja dodatno strokovno pomoč za učence večinskih osnovnih šol in vrtcev Zgornje Gorenjske. Vsi učenci delajo po individualiziranih programih, ki jih zanje pripravijo strokovni timi; le te sestavljajo strokovni delavci šol, po potrebi pa tudi zunanji strokovnjaki.

Osnovna šola Poldeta Stražišarja je svoje prostore pridobila leta 1990 v obnovljenem dijaškem domu, trakt telovadnice je bil zgrajen med leti 1989-1990 in je bil urejen kot prostor za telesno vzgojo za šolo s prilagojenim programom z enoto za delovno usposabljanje in delavnicami pod posebnimi pogoji. V preteklih letih so se izvajala različna vlaganja v šolski objekt ter v zunanjo ureditev (sanacija fasade, ureditev igrišča, zamenjava toplotne postaje, ureditev razsvetljave, zamenjava stavbnega pohištva..), medtem ko je bila celovite prenove potrebna tudi telovadnica osnovne šole. Tla so bila zaradi žlindre napeta, v slabem stanju je bila tudi streha, saj je na nekaterih mestih ob močnem deževju zamakalo, stavbno pohištvo (okna) so bila energetsko potratna in zaradi fiksne izvedbe ni bilo možno naravno prezračevanje. Zato je Občina Jesenice v sodelovanju z OŠ Poldeta Stražišarja v letu 2019 pristopila k aktivnostim v zvezi s pridobitvijo potrebne dokumentacije za obnovo telovadnice z nadzidavo (vključno s pridobitvijo statične presoje glede izvedbe nadzidave) ter z investicijskim projektom "Rekonstrukcija in nadzidava telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja" uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je dne 5. 2. 2021 na svoji spletni strani objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ). V letu 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, sledila je izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI (projekt za izvedbo del) ter pričetek investicije v času poletnih počitnic 2022.

Predmet investicije je rekonstrukcija športnih in spremljajočih prostorov v obsegu 327 m2 neto površin ter dozidava 154 m2 neto šolskih površin. Z izvedbo investicijskega projekta se bodo bistveno izboljšali prostorski pogoji za zagotovitev ustreznega opravljanja vzgojno-izobraževalnega procesa, izboljšani bodo pogoji za učence, pogoji dela za vse zaposlene v osnovni šoli ter za izvajanje vseh drugih aktivnosti, za katere se uporabljajo prostori OŠ Poldeta Stražišarja. Izvedba investicije pa bo pripomogla tudi k zmanjšanju porabe energentov.

Investicijski projekt se je pričel izvajati avgusta 2022, predaja objekta v uporabo se predvideva s septembrom 2023.

 

Prebrano 959 krat Nazadnje urejano na petek, 29 september 2023 11:05