Skok na osrednjo vsebino

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja (17)

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: povezava

Odgovorna uradna oseba: povezava

Datum prve objave: dec. 2004

Datum zadnje spremembe: okt. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: povezava

Druge oblike kataloga: povezava

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji Občine Jesenice

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: povezava

Organigram: povezava

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Ines Dvoršak, višja svetovalka za odnose z javnostmi in protokol, (Tel. 04 5869 234)

dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave, (Tel. 04 5869 232)

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: povezava

Predpisi lokalne skupnosti: povezava

Predpisi EU: povezava

Zakonodaja EU: povezava

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022

Seje občinskega sveta: povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

2.g Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi občina Jesenice, je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

  • Glavna knjiga proračuna
  • Evidenca stanovanj v lasti občine
  • Digitalni topografski načrt velikih meril (Grafična baza temelji na Zakonu urejanja prostora Uradni list RS, št.110/2002): povezava
  • Digitalni ortofoto načrt (Grafična baza temelji na Zakonu urejanja prostora Uradni list RS, št.110/2002): povezava
  • Evidenca o šolskem okolišu (Evidenca je iz registra prostorskih enot)
  • Lokacije športnih objektov v lasti občine (Knjižica Razvojni program občine Jesenice za področje športa za leto 2004-2007 (pravilnik je bil sprejet na 20. občinski seji l.2004), le v pisni obliki)
  • SPIS 1.45 – evidenca izhodnih in vhodnih dokumentov (Evidenca temelji na Uredbi o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 917/2001) in vsebuje izhodne in vhodne dokumente, ki se tičejo delovanja občinske uprave.
  • Video nadzor

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi občina Jesenice, je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

  • Nezazidana stavbna zemljišča
  • Skupine stavbnih zemljišč (Evidenca območja zajemanja)

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela občine Jesenice lahko najdete še na spletni strani občine v rubrikah javna naročila, razpisi in objave, medijsko središče, projekti in drugih.

Izvrševanje pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja: /

Stroškovnik (34. člen ZDIJZ): povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: povezava

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: /

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: povezava

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: /

Delni dostop: /

 

4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/2016) organ prosilcu za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije javnega značaja zaračuna materialne stroške, kadar ti presežejo 20 € (z vključenim DDV). 

Stroškovnik Občine Jesenice: Stroškovnik

 

5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: /