Skok na osrednjo vsebino

Projekti

jul  2020 08

Izgradnja kanalizacije na Blejski Dobravi in Lipcah z navezavo na CČN

Občina Jesenice načrtuje projekt izgradnje novega kanalizacijskega sistema vnaselju Lipce in dograditev obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema iz naselja Blejska Dobrava. Za projekt je bilo v mesecu oktobru 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V nadaljevanju objavljamo več informacij o projektu ter predmetno dokumentacijo za projekt.

Z izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, ki vključuje izgradnjo črpališča s tlačnim vodom, NN elektro priključka za črpališče in delno obnovo vodovoda, bo omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za objekte v naselju Lipce. Hkrati bo zgrajen povezovalni kanal z razbremenilnikom in cevnim zadrževalnim bazenom, preko katerega bodo na čistilno napravo Jesenice speljane odpadne vode iz Blejske Dobrave. Obnovljeno bo tudi cestišče, skupaj z izgradnjo dveh ponikovalnih vrtin za odvajanje meteornih vod, obnovljena bo cestna razsvetljave in izvedena rekonstrukcija križišča h kampu Perun, ki se bo izvedla prednostno.

Splošno o projektu

Status, faza Gradbena dela v izvajanju
Vrednost investicije v EUR brez DDV 1.006.594,58 €
Viri sofinanciranja Sredstva občine
Začetek 23. 6. 2020
Zaključek 30. 8. 2021

 

Lipce

Trase predvidenih kanalov potekajo pretežno v osi lokalnih cest.

Konfiguracija terena narekuje, generalno, odtok vode iz smeri zahod proti vzhodu. Na vzhodnem delu naselja Lipce je predvideno črpališče Lipce.
Črpališče Lipce je združeno z objektom za regulacijo odtoka (dušilko) in vtočnim delom zadrževalnega bazena. Črpališče/objekt je zasnovan kot v celoti vkopana AB konstrukcija z vstopnimi jaški in vso potrebno opremo za pravilno delovanje.

Predvideni kanali za odvod komunalne vode proti črpališču so gravitacijski. Tlačni vod, od črpališča Lipce do vtoka v obstoječ kanalizacijski sistem Jesenic (pri mostu čez Savo), poteka delno vzporedno z gravitacijskim vodom v lokalni cesti, delno samostojno po obstoječi poti in raščenem terenu.

Glavno os oz. glavni kanal predstavlja KANAL 1.0, ki poteka od zahoda do vzhoda (do črpališče Lipce).
Na KANAL 1.0 se priključujejo sekundarni kanali (1.3, 1.4, 1.6 in 1.7).

V naselju Lipce je relativno gosto razvejana tudi druga komunalna in druga infrastruktura. Predvidena je prestavitev vodovoda na dveh krajših odsekih. Ostal vode se ustrezno zavaruje med gradnjo.

Za črpališča se izvede NN priključek.

 

Blejska Dobrava

V naselju Blejske Dobrave je mešan kanalizacijski sistem. Iztok sistema je preko AC v reko Savo (v smeri sever). Na iztočnem delu blizu naselja Lipce se izvede sistem dušenja, zadrževanja in prelivanja mešanih odpadnih voda z:

  • objektom za regulacijo (dušilka, integrirana v črpališče Lipce)
  • zadrževalnim bazenom; predviden je cevni zadrževalni bazen
  • razbremenilnik

Na obstoječem kanalu se v jašku (RJ76) izvede navezava na razbremenilnik. Iz razbremenilnika se bodo vode, ki se bodo prelivale, vračale nazaj v obstoječ kanal. Na mestu navezave se izvede nov jašek.
Komunalne odpadne vode iz Blejske Dobrave (v nadaljevanju B.Dobrava) se v sušnem obdobju odvajalo po kanalizaciji preko razbremenilnika in zadrževalnega bazena in skozi dušilko na črpališče Lipce ter naprej na ČN Jesenice.
V deževnem obdobju se skozi dušilko odvajajo dvakratne sušne odpadne vode (2Qt). V zadrževalnem bazenu ustreznega volumna se zadrži t.i. čistilni val, vse dodatne padaivnske vode pa se v razbremenilniku prelijejo v obstoječ kanal in naprej v reko Savo (obstoječ kanal in iztok nista predmet tega dokumenta).

Na predmetne sekundarne kanale se izvedejo nastavki hišnih priključkov objektov.

Cesta in odvodnjavanje

Zaradi poteka kanalizacije v cestnem telesu in problematičnega odvodnjavanja meteornih vod na odseku od priključka na državno cesto R3-634/1104 Javornik-Gorje, do transformatorske postaje (dolžina cca 400,00 m), bo na navedenem odseku v celoti obnovljena cesta in urejeno odvodnjavanje tako, da se bo meteorna voda s celotnega cestnega omrežja zbirala preko linijskih požiralnikov in požiralnikov z mrežo v dveh meteornih kanalih, ki se jih vodi v ponikanje na dveh najnižjih točkah nivelete. Niveleta meteornih kanalov se prilagodi niveleti gravitacijskega kanala, tako da je izkop in položitev cevi istočasen, situativno pa kanala potekata vzporedno eden ob drugem.

Križišče Perun

Priključek, ki je predviden za rekonstrukcijo se nahaja na severni strani lokalne ceste skozi naselje Lipce. Poseg v lokalno cesto je predviden v minimalnem obsegu in se nanaša le na rezanje asfalta vzdolžno ob priključku. Priključna cesta skupaj s priključkom pa se preuredi v celoti na dolžini 120m, kjer se priključi na obstoječ asfalt.

Ob ureditvi priključka na lokalno cesto se uredi tudi odvodnjavanje. Predvidena je zamenjava poškodovane in dotrajane prometne opreme ter namestitev nove.

Obnova vodovoda

V naselju Lipce se bo obnovilo obstoječe vodovodno omrežje in deloma zgradilo novo z namenom, da se izboljšajo hidravlične razmere v omrežju in zmanjša okvare vodovodnega sistema. Nov vodovod se obnovi od križišča glavne in lokalne ceste skozi naselje lipce na zahodnem delu naselja, do navezave na obstoječi vodovod v zelenici pred transformatorsko postajo, na vzhodni strani naselja.

Skupna dolžina vodovoda, ki se obnavlja, znaša 445 m. Vodovod poteka vzporedno s predvideno kanalizacijo. Na trasi vodovoda so predvidene izvedbe navezav obstoječih sekundarnih vodovodnih odcepov ter izvedbe novih hišnih priključkov. Hišni priključki niso predmet tega projekta, uredijo se odcepi za hišne priključke, ki se jih izvede do lokacije izven območja predvidenih ureditev cest.


Za dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko krajani obrnejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice. Kontaktna oseba je Andrej Babič, tel. št. 04 5869 222 ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Za osebni vpogled v dokumentacijo se preko navedene tel. št. ali elektronskega naslova lahko krajani predhodno dogovorijo za dan in uro vpogleda.

Prebrano 5538 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 april 2021 08:56