Skok na osrednjo vsebino

Projekti

feb  2019 21

Vodovod Planina pod Golico – Plavški Rovt - Žerjavec

Na območju naselij Planina pod Golico, Prihodi, Plavški Rovt in Žerjavec, ki ležijo na južnih pobočjih Karavank med 700 in 1070 m nadmorske višine, Občina Jesenice namerava obnoviti obstoječi vodovodni sistem, ki omenjena naselja oskrbuje s pitno vodo in zagotavlja požarno varnost. Naselja so trenutno s pitno vodo oskrbovana večinoma preko javnih vodovodnih sistemov, le del naselje Planina pod Golico okoli kmetije Betel ima individualni vodovod. Skupna dolžina cevovoda znaša 4.282 m. Cevovod sestavljajo litoželezne cevi in cevi iz alkatena, katerih premer ne presega DN 80.

Cilj investicije je izgradnja oz. obnova vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico–Plavški Rovt–Žerjavec z namenom zagotoviti zadostne količine in ustrezno kakovost pitne vode ter ustrezno požarno varnost prebivalcev obravnavanega območja. Z izgradnjo tega vodovodnega sistema bo zagotovljenih dovolj vodnih kapacitet in ustrezni vodni vir za območje Planine pod Golico, Prihodov, Plavškega Rovta in Žerjavca.

Odsek 1 – izvir pod Golico (Bašarjev izvir) – obstoječi vodovod

Zaradi obsežnosti, tako s tehničnega kot finančnega vidika, se bo investicija izvedla v več fazah (odsekih). Občina Jesenice je v mesecu juniju 2014 že pridobila gradbeno dovoljenje za 1. odsek vodovoda, to je od izvira pod Golico (Bašarjev izvir) do obstoječega vodovoda (območje Betel). V letu 2014 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija, gradnja se je pričela v letu 2017, zaključila pa v letu 2018. V januarju 2019 je bilo za ta del vodovoda pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Z izvira pod Golico je gravitacijski dotok vode v nov vodohran nad delom naselja pri kmetiji Betel s skupno kapaciteto 150 m3, ki bo skupaj z ostalimi objekti na vodovodnem omrežju oskrboval naselje hiš nad kmetijo Betel s pitno vodo ter zagotavljal ustrezno požarno varnost. V novem vodohranu je predvidena tudi vgradnja vseh strojnih in električnih instalacij, potrebnih za izvajanje daljinskega nadzora delovanja sistema ter možnost naknadne vgradnje sistema za UV dezinfekcijo vode.

Prebivalci, ki se sedaj oskrbujejo s pitno vodo iz individualnih vodovodov Betel in Fenc, se že lahko priključijo na novozgrajeni odsek vodovoda, ki se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja pod Golico.

Novozgrajeni vodovod se v jašku pri mostu čez Črni potok pod kmetijo Betel priključuje na obstoječi vodovod, ki ga je Občina Jesenice leta 2006 zgradila hkrati z obnovo lokalne ceste na odseku Žagar–Betel. Povezovalni vodovod povezuje novo zgrajene objekte vodovoda (zajetje in vodohran nad kmetijo Betel) z nižje ležečim osrednjim delom naselja. Vodovod v dolžini 650 m poteka v vozišču, cevi so iz nodularne litine (LTŽ-DUKTIL), premera DN 150. Z vodovodnim sistemom, ki oskrbuje uporabnike v Planini pod Golico, še ni povezan. Leta 2017 je bil vodovod deloma obnovljen na odseku sanacije zemeljskega plazu.

Splošno o investiciji (odsek 1)

 

Status, faza

Investicija zaključena

Pridobljeno uporabno dovoljenje

Vrednost investicije brez DDV

686.156,57€

Viri sofinanciranja

Sredstva občine, dobiček Jeko d.o.o.

Začetek

28. 7. 2017

Zaključek

31. 7. 2019

Opis tehnične rešitve

Objekti

Zajetje

Je AB konstrukcija tlorisnih dimenzij 2.40 m x 4.00 m. Notranja svetla višina je 3.05 m. Zunanje stene so debelin 20 cm. Temeljna plošča je debeline 30 cm, stropna plošča pa 15 cm. Po obodu plošče poteka AB venec višine 50 cm. Na strehi je nasutje od 25 do 75 cm. Vsi vkopani in zasuti deli objekta so zaščiteni s hidroizolacijo. Za zaščito hidroizolacije pri izvedbi zasipa so uporabljene panelne plošče oziroma stirodur, ki služijo tudi kot dodatna toplotna izolacija.

Zajetje je v najožjem pasu, ki predstavlja cono z najstrožjim režimom varovanja in zajema površino najmanj 10 × 10 m, ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami. Dostop do zajetja imajo le pooblaščene osebe upravljavca in druge z zakonom pooblaščene osebe.

Vodohran

Vodohran kapacitete 150 m3 je AB konstrukcija, delno vkopana v teren, toplotno izolirana in zasipana z zemljino max. 100 cm na AB plošči. Sestoji iz dveh ločenih vodnih celic okrogle oblike in kapacitete 75 m3 ter armaturne celice z nadzornim prostorom, ki je pravokotnega tlorisa. Komori sta preko armaturne celice povezani z vodovodnim omrežjem.

Notranji premer vodnih celic znaša 4,80 m, največja možna višina vodostaja pa 4,15 m (merjeno z mesta odtoka).

Armaturna komora je tlorisnih dimenzij 5,40 m x 3,0 m in se z notranjima stenama d = 20 cm dotika vodnih celic. Med armaturno komoro in vodno celico je PVC okno, ki preprečuje nastajanje kondenza v armaturni komori. Vhodna vrata v vodohran so iz nerjaveče pločevine.

Za zračenje vodnih celic in armaturne komore je izdelan zračnik DN 150 mm.

Raztežilnik

Raztežilnik je AB konstrukcija pravokotnega tlorisa dimenzij 2,60 m x 3,90 m. Notranja svetla višina je 3,05 m. Zunanje stene so debelin 20 cm. Temeljna plošča je debeline 30 cm, stropna plošča pa 15 cm. Po obodu plošče poteka AB venec višine 50 cm in debeline 15 cm. Na strehi je nasutje od 25 do 75 cm. Vsi vkopani in zasuti deli objekta so zaščiteni s hidroizolacijo. Za zaščito hidroizolacije pri izvedbi zasipa so panelne plošče oziroma stirodur, ki služijo tudi kot dodatna toplotna izolacija.

Cevovodi

Omrežje je zgrajeno tako, da zagotavlja porabo pitne in sanitarne vode ter požarno varnost. Nad vkopanim cevovodom je vedno 1,0 m ali več zasipa nad temenom cevi. Cevovod je zaščiten pred vplivom prekomernega spreminjanja temperaturnih vplivov, ki ne sme biti večje od 38°C. Cevovod je izveden iz NL (nodularna litina) cevi DN 80 in DN 150.

Za nemoteno in varno delovanje vodovoda so na cevovodu vgrajeni hidranti in odcepi za hišne priključke ter zaporne armature (zasuni). Vsi fazonski kosi in armature so iz nodularne litine. Notranjost je obdelana z materiali za pitno vodo. Zunanjost je obdelana z materiali, odpornimi na vlago, in zaščitena proti koroziji.

Na vodovodnem sistemu so vgrajeni nadzemni in podtalni hidranti. Nadzemni hidrant je
delno vkopan, odpiranje in zapiranje hidranta se vršita s hidrantnim ključem, izpust
vode iz telesa hidranta (v zaprtem stanju po odprtju vode) je izveden z drenažo skozi izpustno cev na dnu hidranta v okolico.

Tekom gradnje je prišlo do splazitve terena v naselju hiš »nad Fencem«, zaradi česar je bila gradnja na tem delu začasno ustavljena. Zaradi neposredne ogroženosti najmanj ene hiše je bila Občina primorana pristopiti k celoviti sanaciji terena, ki se je v nadaljevanju izvedla v okviru drugega projekta.

 

Objekti vodovoda (zajetje, vodohran, raztežilnik in reducirni jašek) so opremljeni z opremo za avtomatsko delovanje in daljinski nadzor sistema.

Projektna dokumentacija

Fotogalerija

Priložena v galeriji spodaj


Poleg odseka 1, ki je že zgrajen, so v nadaljevanju predviden naslednje faze izgradnje oz. obnove po posameznih odsekih:

  • Odsek 2 - oskrbovalni vodovod Planina pod Golico,
  • Odsek 3 - povezovalni vodovod Planina pod Golico–Plavški Rovt
  • Odsek 4 - oskrbovalni vodovod Plavški Rovt,
  • Odsek 5 – povezovalni vodovod Prihodi–Žerjavec oziroma Plavški Rovt–Žerjavec.

V letu 2019 je predvideno naročilo izdelave projektne dokumentacije za nadaljevanje projekta izgradnje vodovoda Zajetje–Betel–Planina pod Golico–Plavški Rovt (odsek 2). Projekt je bil sicer prijavljen za sofinanciranje iz EU sredstev, vendar na nivoju države in regije ni pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev.

Odsek 2 – oskrbovalni vodovod Planina pod Golico

Pri iskanju projektnih rešitev se upošteva, da obstoječi vodooskrbni objekti in omrežja ostanejo v funkciji v največji možni meri. Projektant prouči možnost oziroma upravičenost nadaljnje uporabe obstoječih virov pitne vode.

Nove trase vodovoda naj bi v največji možni meri potekale po obstoječih javnih cestah in drugih javnih površinah. Na območju naselja Planina pod Golico je del ceste rekonstruiran in se vanjo ne bo posegalo.

V projektni dokumentaciji se predvidi vzpostavitev novega oskrbovalnega in hidrantnega omrežja, preko katerega bi lahko zagotavljali požarno varnost naselij Planina pod Golico in Prihodi ter oskrbovali dele naselja, ki se trenutno zaradi neustreznega obratovalnega tlaka oskrbujejo iz individualnih zajetij. Zaradi razpršenosti naselja in dejstva, da so nekatere individualne hiše oziroma vikendi, ki se trenutno oskrbujejo še iz lastnih virov, locirane precej višje od poteka trenutnega primarnega cevovoda, se predvidi možnost izgradnje dodatnega vodohrana nad naseljem Planina pod Golico, ki bi tem odjemalcem pitno vodo zagotavljal gravitacijsko (zaradi že omenjene razpršenosti hiš v naselju bo sicer vodo potrebno dvigovati s hidroforji in hkrati omejevati tlak z individualnimi reducirnimi ventili). V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti tudi manjkajočo povezavo novozgrajenega odseka 1 z obstoječim vodovodnim sistemom Planina pod Golico.

Za predlagano rešitev se izdela hidravlična presoja in se ugotovijo tlačne razmere s tlačnimi conami, projektirana rešitev pa optimizira nov oskrbovalni sistem in napajanje vodohrana Prihodi. Vodovodni sistem mora biti opremljen z daljinskim nadzorom.

Faze izdelave projektne dokumentacije so naslednje:

  • Izdelava projektne dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD za odsek 2 (oskrbovalni vodovod Planina pod Golico). V tej fazi potrebno pridobiti služnosti oz. odkupiti zemljišča za traso vodovoda.
  • Izdelava PZI za odsek 2 (oskrbovalni vodovod Planina pod Golico).

Splošno o investiciji (odsek 2)

Status, faza

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) v izdelavi.

Pridobivanje služnosti za zemljišča v zasebni lasti.

Vrednost investicije brez DDV

/

Viri sofinanciranja

Sredstva občine

Začetek

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, vezano na pridobitev služnosti oz. odkupa zemljišč

Zaključek

/

Opis tehnične rešitve

Projektna dokumentacija

 

Prebrano 3998 krat Nazadnje urejano na torek, 23 februar 2021 10:24