Skok na osrednjo vsebino

Projekti

okt 2013 15

GORKI - izgradnja terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice

Naziv operacije: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE – izgradnja terciarne stopnje čiščenja na CČN Jesenice

Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 7.279.879,00 EUR, sofinanciranje v višini 82,32% upravičenih stroškov, največ do 5.992.796,39 EUR

Datum začetka in konca operacije: april 2009 – september 2015

Kontaktne osebe: Marko Markelj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predstavitev projekta: www.zgornjasava.si

Kratek opis operacije

V projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop so skupaj vključene občine Radovljica, Jesenice, Žirovnica in Bohinj. Namen projekta je izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v porečju zgornje Save. Izgradnja kanalizacijskega sistema zasleduje merila in kriterije Kohezijskega sklada - osrednji namen projekta je s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami opremiti območja poselitve z obremenitvijo večjo od 2.000 PE do višine 95% priključenosti na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Občina Jesenice je v projekt vključena z izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Jesenice (CČN Jesenice). CČN Jesenice je bila zgrajena leta 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo. CČN Jesenice je namenjena čiščenju odpadne vode in grezničnih gošč za občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Naprava je dimenzionirana za organsko obremenitev 30.000 ekvivalentov (PE). Obstoječa CČN Jesenice deluje po postopku aeracije. Zgrajena je iz mehanske stopnje čiščenja, v kateri so grablje, peskolov in bazen za predčiščenje ter iz kombiniranega bazena aeracije in sekundarnega čiščenja. Za obdelavo blata sta nameščeni dve gnilišči in dehidracija blata. Plin, ki nastane v čistilni napravi, se hrani v plinskem zalogovniku in koristi v toplarni. Na zemljišču je poleg tega razbremenilni bazen meteornih vod.

Obstoječa zmogljivost čiščenja čistilne naprave Jesenice za upoštevanje veljavnih zahtev ne zadostuje več in zahteva povečanje obsega njenega gradbenega dela ter uvedbo nadaljnjih procesnih tehnik pri obratovanju čistilne naprave. Rekonstrukcija čistilne naprave Jesenice je načrtovana kot enostopenjska oživitvena naprava z nadaljnjim čiščenjem odplak, in sicer z naslednjimi cilji čiščenja: razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja.

Zasnova rekonstrukcije:

  • Mehanski del čistilne naprave se sanira.
  • Polžasto črpališče dotočne dvižne naprave se opremi s tremi novimi polži.
  • Grablje ne izpolnjujejo več sedanjih zahtev, ker je širina rež prevelika, zato se obnovijo.
  • Prostornina peskolova in predčiščenja je zadostna. Dopolnita se po en pralnik za smeti z grabelj in eden za smeti s peskolova.
  • Obstoječa upravna stavba ustreza sedanjim potrebam. Iz higienskih razlogov se dostop do območja grabelj določi tako, da je dostop mogoč le še od zunaj in nič več iz stavbe.
  • Aeracijski bazen se izvede v obliki štirikotnega bazena s petimi kaskadami tako, da omogoča znotraj ležeča žlebina ločeno polnjenje prve do četrte kaskade ali pete kaskade. S temi prilagodljivimi vodi obstaja možnost izvajanja očiščevalnih ali vzdrževalnih del v aeraciji, medtem ko 50 % volumna naprej deluje za nitrifikacijo in je s tem zagotovljeno vsaj delno čiščenje.
  • Z gradnjo dveh ločenih okroglih bazenov je tudi sekundarno čiščenje zasnovano tako, da je obratovanje mogoče voditi fleksibilno. Ob motnjah ali pri čiščenju se lahko tudi tu odklopi en bazen iz obratovanja, medtem ko se voda naprej čisti v drugem.

 

Časovni obseg

Gradnja se bo predvidoma izvajala od oktobra 2013 do septembra 2014.

Prostorski obseg investicije

Situacijski načrt čistilne naprave je med priloženimi dokumenti.

situacija_gorki

Prebrano 7158 krat Nazadnje urejano na četrtek, 29 november 2018 15:04