Obvestila za javnost

Prihodnji teden, predvidoma v torek, 15., in sredo, 16. 9. 2015, bo Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane pričel z izvedbo raziskav v Prireditvenem centru, tj. na lokaciji knjižnice, gledališča, kina, radia in gostinskega lokala na Trgu Toneta Čufarja. Izvedena bosta preveritev temeljenja in kvalitete temeljnih tal ter pregled in izvedba preiskav obstoječe konstrukcije z oceno stanja objekta ter s predlogi in smernicami za sanacijo. Projekt Preureditev Prireditvenega centra Jesenice je sicer vključen v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018. Občina Jesenice je v letu 2014 naročila izdelavo idejne zasnove, v proračun Občine Jesenice za leto 2015 so vključena sredstva, predvidena za izvedbo omenjenih raziskav in izdelavo ustrezne dokumentacije glede možnosti preureditve Prireditvenega centra (proučitev možnosti preureditve obstoječe kino dvorane za potrebe knjižnice ter hkrati povečanje gledališke dvorane in števila sedežev, s čimer bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako za gledališke kot tudi kino predstave). Izvedene raziskave bodo predstavljale podlago za odločitve glede nadaljnjih investicijskih aktivnosti v zvezi z investicijo. Obiskovalce oz. uporabnike vljudno prosimo za razumevanje, točen datum izvedbe…
V okviru akcije Začetek šole smo pripravili tudi nekaj preventivnih vsebinskih prispevkov, ki jih lahko uporabite pri svojih aktivnostih na lokalni ravni npr. ob obiskih na šolah ter udeležbi na roditeljskih sestankih, ali prispevkih v lokalnih medijih, za katere vas vabimo, da jih spodbudite k objavam. Priložene so spodnje video vsebine glede varnega sodelovanja otrok v prometu, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav
V sredo, 2. 9. 2015, se pričnejo dela za izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in obnova vodovodnega omrežja na območju Prosvetne ceste na Koroški Beli. Z deli se bo pričelo pri hišni številki Nova ulica 7 in nadaljevalo proti Potoški poti 2. Od 1. 9. 2015 do 14. 10. 2015 je tako zaradi del predvidena popolna zapora ceste, in sicer neprekinjeno od 00.00 do 24.00, a bo izvajalec gradbenih del zagotavljal peš dostop do stanovanjskih hiš in, v kolikor bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. Ko se bodo gradbena dela izvajala v križišču pri gasilskem domu pred mostom čez potok Bela, bo onemogočen dostop za stanovalce Potoške poti 3 – 6, Gozdne poti, Poljske poti in Ulice Janeza Šmida. O začetku in trajanju te zapore bodo stanovalci obveščeni naknadno. V času gradnje bo občasno motena oskrba s pitno vodo. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.
Občina Jesenice od 1. septembra 2015 omogoča oz. zagotavlja dodatno subvencijo pri uvrstitvi v plačilni razred za plačilo vrtca. Dodatno se namreč upošteva dejstvo najetega stanovanjskega kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih družin, starši pa to možnost uveljavljajo na Centru za socialno delo Jesenice. Dejstvo najetega kredita se upošteva družinam, ki izpolnjujejo VSE naslednje pogoje: 1. Vlagatelj je član MLADE DRUŽINE kar pomeni, da: Sta OBA starša otroka stara MANJ kot 30 let ALI Sta OBA starša stara manj kot 35 let IN NIMATA šoloobveznega otroka v družini 2. Da se z najetim stanovanjskim kreditom REŠUJE 1. STANOVANJSKI PROBLEM, za kar je potrebno predložiti dokazila: Namenska kreditna pogodba v slovenskem jeziku Pogodba na podlagi katere eden od staršev pridobi lastninsko pravico na nepremičnini (stanovanju/stanovanjski hiši) 3. Da je član mlade družine ZEMLJIŠKOKNJIŽNI LASTNIK nepremičnine za katerega imajo najet stanovanjski kredit 4. Da so/bi bili starši UVRŠČENI V 2. DO VKLJUČNO 6. DOHODKOVNI RAZRED po odločbi za določitev pravice do otroškega dodatka 5. Da so vlagali vlogo za uveljavljanje…
V drugi polovici avgusta je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnove vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti, in sicer na odseku med hišnimi številkami Nova ulica 7 in Potoška pot 2. Dela, ki jih bo izvajalal na javnem razpisu izbrani izvajalec, Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec s.p., se bodo izvajala predvidoma 60 dni oziroma do sredine oktobra 2015. V času gradnje bo na obravnavanem območju moten promet, obenem pa občasno tudi oskrba s pitno vodo. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.
Jutri, 5. 8. 2015, bo ENOS OTE, koncesionar za oskrbo s toploto na območju občine Jesenice, pričel z investicijskimi vzdrževalnimi deli na vročevodni povezavi v bližini Občine in Pošte Jesenice, in sicer med jaškom pri občinski stavbi, mimo bencinske postaje Petrol in do Srednje šole Jesenice. Zaradi dotrajanosti in dimenzijske neustreznosti cevi se bodo le-te nadomestile z novimi, predizoliranimi cevmi manjše dimenzije, izdelali se bodo tudi novi, ustreznejši razdelilci za posamezne odcepe oz. priklope. Zaradi izvajanja del in potrebnega skladiščnega prostora bo izvajalec začasno zaprl parkirni prostor na vzhodnem delu občinske stavbe oz. levi parkirni prostor ob uvozu z glavne ceste. Zaradi nemotene izvedbe del vse stranke Občine Jesenice in Pošte Jesenice ter morebitne druge uporabnike tega parkirišča prosijo, da za čas izvajanja del, tj. predvidoma 2-3 tedne, uporabljajo le parkirni prostor pod Občino Jesenice (spodnje parkirišče). Vsa dela se bodo sicer izvajala v betonski kineti pod zemljo, zato cestni promet na nobenem delu ne bo oviran.
Občina Jesenice je 5. 6. 2015 na svoji uradni spletni strani, skladno z Odlokom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. RS list št. 35/2015 z dne 22.5.2015), objavila javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2015. Na javni razpis so do roka, tj. 6. 7. 2015, prispele tri vloge. Občina Jesenice je sklenila pogodbo za sofinanciranje z naslednjimi upravičenci: Turistično društvo Golica za pustno prireditev ˝49. Smuk za trofejo svinjske glave˝, ki je potekala 13., 15. in 17. 2. 2015, v vrednosti 1.710,98 €. Turistično društvo Golica za prireditev v času cvetenja narcis ˝Miss narcis˝, ki je potekala 8. in 9. 5. ter 15. in 16. 5. 2015, v vrednosti 5.851,00 €. Mladinski svet Jesenice za večdnevni festival ˝Festeelval˝, ki bo potekal od 25. do 27. 9. 2015, v vrednosti 13.184,00 €. Za etnološko prireditev in prireditev z elementi inovativnosti bomo javni razpis ponovno objavili, in sicer v skupni višini 9.092,47 €.
Občina Jesenice je v drugi polovici julija po uspešno prestanem tehničnem pregledu prejela uporabno dovoljenje za povezovalni kanal za komunalno odpadno vodo na območju Industrijsko obrtne cone Črna vas. Dela so (z vmesno prekinitvijo zaradi prilagajanja dokončanju novega objekta podjetja Sumida) potekala od septembra 2014, celotna vrednost investicije pa je znašala 92.941,03 € brez DDV, ki jih je Občina Jesenice zagotovila iz svojega proračuna. Gradbena dela je izvajal Kovinar-gradnje ST d.o.o.. Povezovalni kanal povezuje zgrajeno kanalizacijo na območju Črne vasi z obstoječo kanalizacijo na Blejski Dobravi, s tem pa je lastnikom objektov na območju Črne vasi in prihodnjim investitorjem na tem območju dana možnost uporabe kanalizacije. Vzporedno z izgradnjo povezovalnega kanala se je obnovila in - glede na prostorske možnosti - razširila tudi cesta v smeri Na Saple.
Jesenice, 29. 7. 2015 – Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je v ponedeljek izbral novo direktorico občinske uprave. To je postala mag. Valentina Gorišek, dosedanja vodja oddelka za okolje in prostor na Občini Jesenice in trenutna vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave. Po prvem neuspelem javnem natečaju je Občina Jesenice 18/5-2015 objavila drugi javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice. Na javni natečaj se je prijavilo 7 kandidatov, župan Tomaž Tom Mencinger pa je izmed prijavljenih kandidatov v ponedeljek za direktorico izbral mag. Valentino Gorišek. Ta bo delo direktorice uradno nastopila po preteku pritožbenega roka in pravnomočnosti sklepa o izbiri.Mag. Valentina Gorišek je bila pred tem na Občini Jesenice zaposlena kot vodja oddelka za okolje in prostor, v zadnjem mesecu in pol pa je opravljala tudi naloge vršilke dolžnosti direktorja občinske uprave.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v preteklih tednih sprejelo ukrep, ki državljanom omogoča enkratni odpis dolgov. Ukrep je s podpisom sporazuma podprla tudi Občina Jesenice, v teh dneh pa so z ministrstvom potekali intenzivni dogovori, kako ukrep izvesti v praksi. Na podlagi podpisanega sporazuma o izvedbi odpusta dolgov bodo lahko stekle aktivnosti za odpust dolgov, povezanih s plačilom vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah. Prva aktivnost je tako oddaja vlog s strani dolžnikov. Ti lahko vloge na Vrtec Jesenice in jeseniške osnovne šole oddajo od 3. avgusta do 31. oktobra 2015. Obrazci za odpis dolgov bodo na voljo od 3. avgusta 2015 na spletnem mestu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na Centru za socialno delo Jesenice, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, katerih dolg je nastal do 30. 12. 2013 in ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015: prejemniki denarne socialne pomoči ali prejemniki varstvenega dodatka ali prejemniki veteranskega…
Občina Jesenice vsako leto 1. avgusta obeležuje svoj spominski dan, ko se spominjamo prvega oboroženega spopada med partizani in Nemci na Gorenjskem. 1. avgusta 1941 je spopad na Obranci na jeseniški Mežakli terjal tudi dve smrtni žrtvi Cankarjeve čete. Delegacija, na čelu z županom občine Jesenice in predsednikom Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice, se vsako leto odpravi na Obranco in se s polaganjem venca pri tamkajšnjem spomeniku pokloni spominu na dogodek, v popoldanskih urah pa je organizirana tudi proslava. Ta bo letos ob 16. uri v Kolpernu na Stari Savi. V kulturnem programu bosta sodelovala Manca in Benjamin Izmajlov, slavnostna govornica pa bo Meta Mencej, članica predsedstva ZZB NOB Slovenije. Ob praznovanju spominskega dne posebno pozornost namenimo spominu na tiste, ki so se uprli in tudi žrtvovali svoja mlada življenja, hkrati pa tudi tistim generacijam, ki te vrednote zanemarjajo in poskušajo sovraštvo prenašati iz generacije na generacijo. Zato so proslave vsebinsko vezane na spomin in opomin s sporočilom prihodnjim generacijam, da se splača vztrajati in se boriti za…
Občina Jesenice je konec marca objavila javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice (energetska sanacija). Na Občino Jesenice je v zvezi z javnim razpisom prispela 101 vloga, na podlagi ugotovljene (ne)upravičenosti pa je bilo izdanih 82 pozitivnih, 7 zavrnjenih in 9 delno zavrnjenih odločb ter 3 sklepi o zavrženju. Finančna sredstva bodo namenjena upravičencem za skupno 114 energetskih ukrepov, in sicer za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata (44 ukrepov), toplotno izolacijo in obnovo fasade (39 ukrepov), vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode (14 ukrepov), toplotno izolacijo podstrešja oziroma toplotno izolacijo strehe (9 ukrepov), vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso (5 ukrepov), vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode (1 ukrep), prehod na plinovodno omrežje (1 ukrep) in toplotno izolacijo poda kleti (1 ukrep). V proračunu občine Jesenice za leto 2015 je za namen finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev namenjenih skupno 100.000 €, ki bodo…
Občina Jesenice se je po nekajkratnih večjih poškodbah kolesarskega sistema JeseNICE bikes odločila, da vzpostavi videonadzor kolesarnic, s tem pa zmanjša verjetnost namernega poškodovanja in vandalizma tako kolesarnic kot koles v njih. Videonadzor se zaenkrat izvaja pri kolesarnicah pred Občino Jesenice in na Hrušici, ki sta bili največkrat poškodovani, po potrebi pa se bo videonadzor zagotovil tudi pri tretji kolesarnici, to je v bližini TIC Jesenice. Ob tem občane ponovno vljudno pozivamo, naj kolesa in sam kolesarski sistem uporabljajo v skladu z navodili in namenom, v primeru vsakega namernega poškodovanja pa bo Občina Jesenice video posnetke predala pristojnim organom v nadaljnjo obravnavo.
Jesenice, 3. 7. 2015 – Danes je bila s strani župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja podpisana pogodba za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Dela bodo končana predvidoma do 31. 8. 2015. Župan Tomaž Tom Mencinger je danes podpisal pogodbo za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Za ureditev igrišča se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Koroške Bele, po sprejetju odločitve pa je najprej uredila postopke v zvezi z lastništvom zemljišča – to je bilo namreč v lasti Športne unije Slovenije –, nato pa v proračunu občine Jesenice za leto 2015 zagotovila potrebna sredstva. Danes je, po županovem podpisu, v veljavo stopila pogodba z izbranim izvajalcem, tj. podjetje Elan Inventa d.o.o. iz Begunj. Predmet pogodbe so gradbena dela, njena vrednost pa znaša 32.571,68 € (z DDV), ki jih bo Občina Jesenice v celoti krila iz svojega proračuna. Dela se bodo začela v kratkem, predvideni rok za dokončanje del pa je 31. 8. 2015.
Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«. Občani Jesenic ste zato ponovno vabljeni, da se pridružite akciji, in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove. Komisija bo ocenjevala naslednje kategorije: najlepši hišni balkon, najlepši balkon v večstanovanjski stavbi, najlepši cvetlični vrt, najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih objektov, izložbe, ipd.). Občani lahko svoje predloge do 10. 8. 2015 oddajo preko elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonski številki: 586 92 60. V prijavi je obvezna navedba imena, priimka ter naslova predlaganega lastnika balkona, vrta oz. poslovnega objekta, k prijavi se lahko priložijo tudi fotografije. Predloge sporočijo tudi sveti krajevnih skupnosti. Člani občinske komisije si bodo vse predlagane cvetlične zasaditve ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklajenost z objektom ter celotni vtis. Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2015 in ob tem podarila praktične nagrade. Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih…
Po izgradnji kanalizacije, asfaltiranju ceste in postavitvi javne razsvetljave se je včeraj končala tudi izvedba pločnikov na območju Podmežakle. Ti so bili predmet projekta, za katerega se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Podmežakle, s tem pa vsakodnevnim uporabnikom omogočila varnejšo pot skozi naselje. Na javnem razpisu izbrani izvajalec MAPRI PROASFALT d.o.o. Iz Ljubljane je dela končal v predvidenem roku, ocenjena vrednost izvedenih del pa je 32.600 € (z DDV). Sredstva bo Občina Jesenice v celoti zagotovila iz svojega proračuna.
Jesenice, 30. 6. 2015 – Danes popoldne je Kabinet župana občine Jesenice obiskal minister za infrastukturo dr. Peter Gašperšič, ki se je odzval na povabilo Občine Jesenice. Tema delovnega sestanka, ki se ga je udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac, je bila priprava Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes na povabilo Občine Jesenice udeležil delovnega sestanka v Kabinetu župana občine Jesenice na temo Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. Sestanka se je poleg ministra udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac. V sredini maja sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo namreč objavila stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_do_pripomb_DPN_KaravankeP1_15062015.pdf). Kljub temu, da sta ministrstvi nekaj pripomb s strani Občine Jesenice, Krajevne skupnosti Hrušica in druge zainteresirane javnosti upoštevali (med drugim obnova dotrajanega mostu na Hrušici), pa še vedno ostaja nekaj ključnih pripomb, za katere Občina Jesenice še vedno želi, da se…
Jesenice, 26. 6. 2015 – Danes so se začela dela v sklopu II. faze Celostne obnove Osnovne šole Koroška Bela, ki se fazno izvaja že od leta 2011. V sklopu te faze, ki je bila delno izvedena v letu 2014, bo izvedeno novo stopnišče v klet, urejeni bodo pomožni prostori telovadnice in prostor energetike, uprave in knjižnice, izvedeno bo novo stopnišče za dostop v klet in obzidano zunanje požarno stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta 2015. Občina Jesenice je s Celostno obnovo Osnovne šole Koroška Bela pričela leta 2011. V I. fazi obnove so bili v letu 2011 in 2012 urejeni prostori v mansardi zahodnega dela objekta (ureditev 6 novih učilnic, 2 kabinetov, sanitarij za učence in učitelje, ureditev strojnice klimatov, ureditev hodnika, notranjega in zunanjega evakuacijskega stopnišča), evakuacijske poti do izhoda na nivo terena, obnovljena je bila streha nad novimi prostori mansarde z izvedbo nove frčade in vgradnjo strešnih oken, hkrati pa je bila dobavljena in montirana notranja oprema učilnic…
Občina Jesenice vas obvešča, da bo Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015 objavljen sredi meseca avgusta. Predvideni ukrepi: subvencioniranje obrestne mere, spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, spodbujanje poslovne dejavnosti, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, samozaposlovanja in spodbujanje mentorstva in delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj. Na 7. redni seji Občinskega sveta dne 18. 6. 2015 je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. Predvidena objava Odloka v Uradnem listu je v enem izmed naslednjih izidov. Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice
V sredo 16. 6. 2015 ob 19.00 je v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava potekala 5. seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Na sejo so bili poleg članov sveta KS vabljeni tudi občinski svetniki, ki prebivajo na območju KS Seje se je udeležila svetnica gospa Zdenka Kajdiž. svetnika gospod mag. Boris Grilc in svetnik gospod Andrej Čeme pa sta se opravičila.

Uporabne povezave