Obvestila za javnost

V sklopu projekta ANIMA SANA na Zgornjem Gorenjskem še vedno delujejo 3 brezplačne psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce), v mesecu novembru pa bomo nadaljevali z izvedbo brezplačnih programov/delavnic za širše ranljive ciljne skupine. Ponovno vabimo k sodelovanju na drugem sklopu 7 brezplačnih delavnic na temo duševnega zdravja ter razvijanja kreativnega razmišljanja in inovativnosti. Delavnice so še posebej primerne za brezposelne in tiste, ki razmišljajo o spremembi poklicnih poti. Med drugim bomo spoznavali vlogo zdrave samopodobe, kako premagovati stres in izboljšati samozavest, kako stiska vpliva na naša življenja in kaj lahko v tem primeru storimo, kako razviti kreativno razmišljanje ter se posvetili reševanju težav v 5 korakih. Delavnice bodo potekale v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske med 13. 11. in 26. 11. 2015 (večinoma v dopoldanskem času). V mesecu novembru bomo organizirali tudi brezplačno delavnico na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu. Enodnevni dogodek bo potekal v sodelovanju z Inštitutom za produktivnost d.o.o. Udeleženci bodo deležni številnih nasvetov na temo prepoznavanja in obvladovanja stresa v službi, organizacije časa za…
Sedma redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 19.00, v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava.
Spoštovani novinarji in predstavniki medijev, ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko: projekt GORKI), v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša čez 15 milijonov evrov (brez DDV), sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU, Ministrstvo RS za okolje in prostor in sodelujoče občine. Ob zaključku projekta vas vabimo na skupno novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 13. uri v Kolpernu na Stari Savi. Podprojekte posameznih sodelujočih občih vam bodo predstavili župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Bohinj Franc Kramar, župan občine Radovljica Ciril Globočnik in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Vabilo prilagamo v priponki. Po zaključku novinarske konference vas vabimo tudi na voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice z začetkom ob 14. uri,…
Novembra se na Jesenicah zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko projekt GORKI). V okviru projekta je Občina Jesenice rekonstruirala in nadgradila Centralno čistilno napravo Jesenice in izgradila 6 kilometrov kanalizacijskega omrežja skozi naselje Podmežakla, vrednost projekta pa znaša preko 8,5 milijonov evrov brez DDV. Ob zaključku projekta vas v sredo, 4. novembra, vljudno vabimo na odprtje tako Centralne čistilne naprave Jesenice kot kanalizacije Podmežakla. Odprtje bo potekalo na dveh lokacijah, in sicer z začetkom pri Centralni čistilni napravi Jesenice ob 14.30, uro kasneje pa bo pri mostu pri Kolpernu namenu uradno predana tudi kanalizacija Podmežakla. Zaradi varnostnih razlogov ogled Čistilne naprave v sklopu uradnega odprtja za širšo javnost ne bo mogoč, vendar pa se lahko organiziranega vodenega ogleda le-te udeležite ob 16. uri istega dne, ko vas bodo predstavniki podjetja JEKO-IN d.o.o. popeljali po objektu in vam odgovorili na vsa morebitna vprašanja. Prisrčno vabljeni!
Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016: ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3, ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu, ureditev celotnega prostora pred cerkvijo, sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20, ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce, sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi, ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije, izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II, izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena…
Občina Jesenice v četrtek, 5. novembra 2015, zaključuje prvo sezono delovanja kolesarskega sistema jeseNICE bikes. Vožnja s kolesi bo vsem zainteresiranim na voljo zopet spomladi 2016, zato vas vljudno vabimo, da izkoristite še zadnje dni delovanja in se v teh sončnih jesenskih dneh med krompirjevimi počitnicami s kolesi JeseNICE bikes zapeljete po jeseniških ulicah. Vsem dosedanjim uporabnikom se zahvaljujemo za uporabo, hkrati pa prisrčno vabimo tudi vse ostale, da se naslednjo sezono odločijo za uporabo sistema, katerega letna uporaba stane le simboličnih 10 €, s tem pomagajo zmanjšati količino škodljivih izpustov v zrak in število avtomobilov na cesti, predvsem pa naredijo nekaj zase in za svoje zdravje.
Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora je nepogrešljiv člen marsikatere jeseniške proslave in otvoritve, ob njihovih koncertih pa je dvorana običajno zapolnjena do zadnjih sedežev. Člani orkestra so nastopali že na marsikateri lokaciji, seznamu le-teh pa bodo že ta konec tedna dodali še eno prav posebno – Tržnico Jesenice. Z namenom promocije in spodbude obiska, srečanj in druženja na Tržnici Jesenice vas člani orkestra v soboto, 24. oktobra, ob 9.30 vljudno vabijo na poseben nastop, za katerega smo tudi na Občini Jesenice trdno prepričani, da obiskovalcev tržnice ne bo pustil ravnodušnih. Zato si v soboto vzemite dopoldan zase, se sprehodite med stojnicami in si oglejte lokalno ponudbo sadja, zelenjave in drugih izdelkov, prijetno pokramljajte z znancem ali dvema ter ne bodite presenečeni, ko se nekje za vami zaslišijo prijetni zvoki pihalnih glasbil, ki bodo vaše pohajkovanje po tržnici spremenila v zanimivo glasbeno doživetje. Vljudno vabljeni!
Jesenice – Na javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj gospodarstva je bilo vloženih 78 vlog, v proračunu Občine Jesenice je za ta namen zagotovljenih skoraj 70.000 €. Občina Jesenice je konec avgusta objavila javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015. Namen odloka, za katerega je v proračunu za leto 2015 namenila 69.000 €, je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. Do roka, ki se je iztekel prejšnji teden, je Občina Jesenice prejela 78 vlog, in sicer za naslednje ukrepe: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj (24 vlog), Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti (21 vlog), Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja (13 vlog), Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov (13 vlog), Spodbujanje poslovne dejavnosti (6 vlog), Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj (1 vloga), za ukrep Spodbujanje mentorstva pa…
Šesta redna seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava je bila v četrtek 27. avgusta 2015, v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Svet KS Blejska Dobrava je najprej pregledal realizacijo sklepov iz zadnje seje. Vsi sklepi so bili realizirani in potrjeni. Predsednik je podal še naslednje informacije: V obdobju med sejama je bilo pridobljeno ustno soglasje za prestavitev oglasne deske pred KS, ki jo je JEKO – IN že prestavil in uredil okolico. vaško korito se mora hidro izolirati, dobiti moramo mrežo za prekritje, potem se bo lahko vanj natoči voda; izgradnja pločnika pri hiši Blejska Dobrava 50 ni možna, ker stanovalci niso lastniki zemljišča in se bo tu urejalo v okviru obnove celega odseka ceste. Svet je na seji po predstavitvi poteka razpisa za podelitev priznanj krajevne skupnosti dobil dva predloga in sicer: predlog PGD Blejska Dobrava za podelitev priznanja krajevne skupnosti gospodu Valentinu Razingerju in predlog Sveta KS za podelitev priznanja krajevne skupnosti gospe Štefaniji Muhar. Oba predloga sta bila potrjena. Podelitev se opravi ob praznovanju krajevnega praznika. …
Jesenice, 2. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj po trimesečnem odmoru sestal na svoji 8. redni seji. Med pomembnejšimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, sta bila Statut občine Jesenice in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, svetniki pa so obravnavali tudi Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče in se seznanili s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice. Svetniki so potrdili tudi prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice.
Sekcija dimnikarjev pri OZS je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) pripravila zloženko z inforomacijami za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka. Zloženko si lahko ogledate v priponki.
Jesenice, 28. 9. 2015 – Danes so sklepe o razdelitvi sredstev prejeli še zadnji upravičenci javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Občina Jesenice je za javni razpis zagotovila 28.487,89 €, ki bodo porabljena v celoti. Občina Jesenice je julija objavila javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice za leto 2015. Javni razpis, za katerega je Občina Jesenice v proračunu za leto 2015 zagotovila 28.487,89 €, predstavlja pomoč občanom za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, sredstva pa se usmerjajo preko enajstih različnih ukrepov. Na javni razpis se je prijavilo 20 vlagateljev s 24 vlogami, in sicer za naslednje ukrepe: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; nove investicije za delo v gozdu; pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, ter delovanje društev in njihovih združenj. Največ prijav (13)…
Številka: 335407-3/2015-7 Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14 člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15), 58., 71. in 92. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15, v nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in okoljevarstvenega soglasja, z naslednjim javnim naznanilom obvešča javnost da je stranka EKOGOR d.o.o., Spodnji Plavž 24E, 4270 Jesenice z vlogo, prejeto dne 30. 6. 2015 zaprosila Agencijo Republike Slovenije za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje centra za ravnanje s komunalnimi odpadki; da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke E.l.7.3. in E l.5.2 Priloge 1 Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje; da je stranka EKOGOR d.o.o., Spodnji Plavž 24E, 4270 Jesenice, z vlogo…
Prihodnji teden, predvidoma v torek, 15., in sredo, 16. 9. 2015, bo Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane pričel z izvedbo raziskav v Prireditvenem centru, tj. na lokaciji knjižnice, gledališča, kina, radia in gostinskega lokala na Trgu Toneta Čufarja. Izvedena bosta preveritev temeljenja in kvalitete temeljnih tal ter pregled in izvedba preiskav obstoječe konstrukcije z oceno stanja objekta ter s predlogi in smernicami za sanacijo. Projekt Preureditev Prireditvenega centra Jesenice je sicer vključen v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015–2018. Občina Jesenice je v letu 2014 naročila izdelavo idejne zasnove, v proračun Občine Jesenice za leto 2015 so vključena sredstva, predvidena za izvedbo omenjenih raziskav in izdelavo ustrezne dokumentacije glede možnosti preureditve Prireditvenega centra (proučitev možnosti preureditve obstoječe kino dvorane za potrebe knjižnice ter hkrati povečanje gledališke dvorane in števila sedežev, s čimer bi zagotovili uporabo gledališke dvorane tako za gledališke kot tudi kino predstave). Izvedene raziskave bodo predstavljale podlago za odločitve glede nadaljnjih investicijskih aktivnosti v zvezi z investicijo. Obiskovalce oz. uporabnike vljudno prosimo za razumevanje, točen datum izvedbe…
V okviru akcije Začetek šole smo pripravili tudi nekaj preventivnih vsebinskih prispevkov, ki jih lahko uporabite pri svojih aktivnostih na lokalni ravni npr. ob obiskih na šolah ter udeležbi na roditeljskih sestankih, ali prispevkih v lokalnih medijih, za katere vas vabimo, da jih spodbudite k objavam. Priložene so spodnje video vsebine glede varnega sodelovanja otrok v prometu, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav
V sredo, 2. 9. 2015, se pričnejo dela za izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in obnova vodovodnega omrežja na območju Prosvetne ceste na Koroški Beli. Z deli se bo pričelo pri hišni številki Nova ulica 7 in nadaljevalo proti Potoški poti 2. Od 1. 9. 2015 do 14. 10. 2015 je tako zaradi del predvidena popolna zapora ceste, in sicer neprekinjeno od 00.00 do 24.00, a bo izvajalec gradbenih del zagotavljal peš dostop do stanovanjskih hiš in, v kolikor bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. Ko se bodo gradbena dela izvajala v križišču pri gasilskem domu pred mostom čez potok Bela, bo onemogočen dostop za stanovalce Potoške poti 3 – 6, Gozdne poti, Poljske poti in Ulice Janeza Šmida. O začetku in trajanju te zapore bodo stanovalci obveščeni naknadno. V času gradnje bo občasno motena oskrba s pitno vodo. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.
Občina Jesenice od 1. septembra 2015 omogoča oz. zagotavlja dodatno subvencijo pri uvrstitvi v plačilni razred za plačilo vrtca. Dodatno se namreč upošteva dejstvo najetega stanovanjskega kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih družin, starši pa to možnost uveljavljajo na Centru za socialno delo Jesenice. Dejstvo najetega kredita se upošteva družinam, ki izpolnjujejo VSE naslednje pogoje: 1. Vlagatelj je član MLADE DRUŽINE kar pomeni, da: Sta OBA starša otroka stara MANJ kot 30 let ALI Sta OBA starša stara manj kot 35 let IN NIMATA šoloobveznega otroka v družini 2. Da se z najetim stanovanjskim kreditom REŠUJE 1. STANOVANJSKI PROBLEM, za kar je potrebno predložiti dokazila: Namenska kreditna pogodba v slovenskem jeziku Pogodba na podlagi katere eden od staršev pridobi lastninsko pravico na nepremičnini (stanovanju/stanovanjski hiši) 3. Da je član mlade družine ZEMLJIŠKOKNJIŽNI LASTNIK nepremičnine za katerega imajo najet stanovanjski kredit 4. Da so/bi bili starši UVRŠČENI V 2. DO VKLJUČNO 6. DOHODKOVNI RAZRED po odločbi za določitev pravice do otroškega dodatka 5. Da so vlagali vlogo za uveljavljanje…
V drugi polovici avgusta je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnove vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti, in sicer na odseku med hišnimi številkami Nova ulica 7 in Potoška pot 2. Dela, ki jih bo izvajalal na javnem razpisu izbrani izvajalec, Gradnje Krašovec, Leopold Krašovec s.p., se bodo izvajala predvidoma 60 dni oziroma do sredine oktobra 2015. V času gradnje bo na obravnavanem območju moten promet, obenem pa občasno tudi oskrba s pitno vodo. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.
Jutri, 5. 8. 2015, bo ENOS OTE, koncesionar za oskrbo s toploto na območju občine Jesenice, pričel z investicijskimi vzdrževalnimi deli na vročevodni povezavi v bližini Občine in Pošte Jesenice, in sicer med jaškom pri občinski stavbi, mimo bencinske postaje Petrol in do Srednje šole Jesenice. Zaradi dotrajanosti in dimenzijske neustreznosti cevi se bodo le-te nadomestile z novimi, predizoliranimi cevmi manjše dimenzije, izdelali se bodo tudi novi, ustreznejši razdelilci za posamezne odcepe oz. priklope. Zaradi izvajanja del in potrebnega skladiščnega prostora bo izvajalec začasno zaprl parkirni prostor na vzhodnem delu občinske stavbe oz. levi parkirni prostor ob uvozu z glavne ceste. Zaradi nemotene izvedbe del vse stranke Občine Jesenice in Pošte Jesenice ter morebitne druge uporabnike tega parkirišča prosijo, da za čas izvajanja del, tj. predvidoma 2-3 tedne, uporabljajo le parkirni prostor pod Občino Jesenice (spodnje parkirišče). Vsa dela se bodo sicer izvajala v betonski kineti pod zemljo, zato cestni promet na nobenem delu ne bo oviran.
Občina Jesenice je 5. 6. 2015 na svoji uradni spletni strani, skladno z Odlokom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. RS list št. 35/2015 z dne 22.5.2015), objavila javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2015. Na javni razpis so do roka, tj. 6. 7. 2015, prispele tri vloge. Občina Jesenice je sklenila pogodbo za sofinanciranje z naslednjimi upravičenci: Turistično društvo Golica za pustno prireditev ˝49. Smuk za trofejo svinjske glave˝, ki je potekala 13., 15. in 17. 2. 2015, v vrednosti 1.710,98 €. Turistično društvo Golica za prireditev v času cvetenja narcis ˝Miss narcis˝, ki je potekala 8. in 9. 5. ter 15. in 16. 5. 2015, v vrednosti 5.851,00 €. Mladinski svet Jesenice za večdnevni festival ˝Festeelval˝, ki bo potekal od 25. do 27. 9. 2015, v vrednosti 13.184,00 €. Za etnološko prireditev in prireditev z elementi inovativnosti bomo javni razpis ponovno objavili, in sicer v skupni višini 9.092,47 €.

Uporabne povezave