Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 900/22, v izmeri 56 m2

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 410/2, v izmeri 282 m2.

Za prodajo solastniškega deleža 889/1000 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2174 435/263.

Za oddajo naslednjih nepremičnin v najem:

  • nepremičnina z ID znakom: parcela  116/1, v izmeri  800 m2,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela116/2, v izmeri 3318 m2,
  • del nepremičnine z ID znakom: parcela117/2, v izmeri cca 121 m2,
  • del nepremičnine z ID znakom: parcela 117/7, v izmeri cca 170 m2.

Občina Jesenice objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, parcela 2175 1401/8 in parcela 2175 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2

Občina Jesenice objavlja naslednjo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem telovadnice na naslovu Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Za najem večnamenske dvorane na naslovu Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, oddaja se večnamenska dvorana s površino 143,58 m2 in s pripadajoči prostori (balkonom, avlama, zaodrjem, sanitarijami, stopniščem in hodnikom) s skupno površino 68,76 m2 (v nadaljevanju večnamenska dvorana).

za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znaki: parcela 2175 1401/1, parcela 2175 1401/8 in parcela 2175 1401/9, v skupni površini cca. 1.730 m2.

za prodajo solastniškega deleža do 1/9 na nepremičninah z ID znakom: parcela 1458 130/9, parcela 1460 56/1 in parcela 1460 57 (idealni delež, ki v naravi ni določen). Najnižja ponudbena cena za solastniški delež znaša 9.777,77 EUR.

Za prodajo solastniških deležev do 3/8 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/1 in do 1/2 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/2.

Za oddajo v najem dela nepremičnin z ID znakom: parcela 2176 634/1, parcela 2176 634/2 in parcela 2176 734/1, stavbno zemljišče v okvirni  izmeri 180 m2, in sicer za namen postavitve in obratovanja začasnih objektov oziroma nezahtevnih objektov, zaradi preselitve cvetličarne iz stavbe na naslovu Blejska Dobrava 117C (obnova stavbe) na novo lokacijo. Obseg oddaje dela predmetnih nepremičnin je razviden iz priložene grafične situacije.

Za prodajo solastniškega deleža 889/1000 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2174 435/263; najnižja ponudbena cena znaša 17.154,00 EUR. Nepremična dejansko v naravi predstavlja stavbno zemljišče okoli stavbe Planina pod Golico 3C, 4270 Jesenice. Stavba je v zasebni lasti.

za oddajo v zakup dela nepremičnin z ID znakom: parcela 2172 113/2, parcela 2172 114, parcela 2172 115/1, parcela 2172 115/2, parcela 2172 120, parcela 2172 124/1 in parcela 2172 429/5, v okvirni površini 14.781 m2, in sicer izključno za kmetijski namen – košnjo trave. Obseg oddaje dela predmetnih nepremičnin v zakup je razviden iz priložene grafične situacije.

Predmet prodaje je stanovanje v stanovanjski hiši z ID znakom del stavbe 2179-66-1, v skupni izmeri 64,92 m2 in pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 z ID znakom 2179 87/6, na naslovu Potoki 3b, 4274 Žirovnica. Izhodiščna cena znaša 67.100,00 EUR. Številka energetske izkaznice: 2019-632-173-75069, veljavna do 26.08.2029. Energetski razred D (69 kWh/m2a).  Nepremičnini, ki sta predmet javnega zbiranja ponudb sta v lasti Občine Jesenice. Nepremičnini se prodajata izključno skupaj. Solastnika stanovanjske hiše imata prednost pri nakupu stanovanja.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1567, v izmeri 208 m2; najnižja ponudbena cena znaša 3.120,00 EUR. Nepremičnina dejansko v naravi predstavlja travnato brežino in sadovnjak v neposredni bližini stanovanjske stavbe Cesta Toneta Tomšiča 74.

Občina Jesenice objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2022, 2023 in 2024.

Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si ali v avli Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od petka 5.11.2021 do vključno ponedeljka 6.12.2021, in sicer tako, da izpolnjeni obrazec vloge z ustreznimi prilogami s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami). Vlagatelji plačajo upravno takso na račun Občine Jesenice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na št. SI11 75400-7111002 - upravne takse. Fotokopijo potrdila o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami,) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status zavezanca v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

Dodatne informacije lahko stranke pridobijo v času uradnih ur izključno po telefonu oz. po elektronski pošti ga. Simona Ferčej (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04/586-92-72 in ga. Anamarija Rot (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04/586-92-08.

 

Celotna razpisna dokumentacija je priložena v spodnjih dokumentih.

za prodajo nepremičnin:

  • z ID znakom: parcela 2175 626/8, v izmeri 35 m2; najnižja ponudbena cena je 875,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/9, v izmeri 49 m2; najnižja ponudbena cena je 1.225,00 EUR;
  • z ID znakom: parcela 2175 626/10, v izmeri 19 m2; najnižja ponudbena cena je 475,00 EUR in
  • z ID znakom: parcela 2175 626/11, v izmeri 10 m2; najnižja ponudbena cena je 125,00 EUR.
  • z ID znakom: parcela 2175 626/12, z izmero 10 m2, v ocenjeni vrednosti 125,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1504/3, v izmeri 145 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.900,00 EUR.

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 393/1, v izmeri 1471 m2; najnižja ponudbena cena znaša 13.900,00 EUR.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave