Javne objave

jan  2014 16

Javno naznanilo povečanje količine predelave nenevarnih odpadkov Harsco Minerali d.o.o

Številka: 35402-32/2013-6       

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in drugega odstavka 58. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: povečanje količine predelave nenevarnih odpadkov – žlindre iz proizvodnje jekla, nosilcu posega Harsco Minerali d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: stranka), ki ga zastopa poslovodja Vanderlinden Bart Marguerite Albert Michel, njega pa po pooblastilu zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jorg Jurij Hodalič, z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST

  1. da je stranka z vlogo, prejeto dne 3. 10. 2013 zaprosila Agencijo Republike Slovenije za okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: povečanje količine predelave nenevarnih odpadkov – žlindre iz proizvodnje jekla, na zemljiščih z naslednjimi parc. št.: del 736/7, 376/2, del 376/3, 376/4, del 397/12, del 398/1, del 398/5, 734, 735, 736/7, vsa k.o. Koroška Bela;
  2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 11. Drugi posegi – b.5 Priloge II v povezavi s 4. členom Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13 - v nadaljevanju: Uredba) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;
  3. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana;
  4. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, določeno v poglavju 7 in v prilogi 1 Poročila o vplivih nameravanega posega na okolje; da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, na spletnem naslovu: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/Okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/;
  5. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na državnem portalu e-uprava; na oglasnih deskah Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, 4270 Jesenice, in Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ter v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje in Občine Jesenice;
  6. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju zagotovljen

od 22. 1. 2014 do 20. 2. 2014

na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge,

Cesta železarjev 6 a, 4270 Jesenice (soba št. 220),

in sicer:

ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

sreda: od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek: od 8.00 do 13.00 ure;

7. da se lahko mnenja in pripombe v roku iz 6. točke javnega naznanila:

  • vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, Cesta železarjev 6 a, 4270 Jesenice (soba št. 220) ali
  • posredujejo v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 8. točke javnega naznanila.

Skladno s 64. členom ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni v prejšnjem odstavku imajo položaj stranskega udeleženca v postopku po predpisih o upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in če v roku iz tretjega odstavka 58. člena ZVO-1 vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. V primeru, da se zahteva udeležba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Prebrano 3258 krat Nazadnje urejano na petek, 07 marec 2014 11:46