Katalog informacij javnega značaja

Oskrba s pitno vodo, Jeko d.o.o.

dežurna št.: 031 570 977

Daljinsko ogrevanje, ENOS OTE d.o.o.

dežurna št.: 041 630 224

Odpadne vode (kanalizacija), Jeko d.o.o.

dežurna št.: 041 616 787

Oskrba s plinom, Jeko d.o.o.

dežurna št.: 031 384 209

Cestna razsvetljava Vigred d.o.o.

dežurna št.: 041 644 192

Pogrebna služba, Jeko d.o.o.

dežurna št.: 031 520 200

Občanom in občankam občine Jesenice ter vsem ostalim obiskovalcem spletne strani iskreno čestitamo ob dnevu državnosti.

Želimo vam lep in ponosa poln praznik naše domovine Sloveniije.

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger s sodelavci

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: povezava

Odgovorna uradna oseba: povezava

Datum prve objave: dec. 2004

Datum zadnje spremembe: dec. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: povezava

Druge oblike kataloga: povezava

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji Občine Jesenice

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: povezava

Organigram: povezava

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Ines Dvoršak, višja svetovalka za odnose z javnostmi in protokol, (Tel. 04 5869 234)

dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave, (Tel. 04 5869 232)

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti

Državni register: povezava

Predpisi lokalne skupnosti: povezava

Predpisi EU: povezava

Zakonodaja EU: povezava

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022

Seje občinskega sveta: povezava

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

2.g Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi občina Jesenice, je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

  • Glavna knjiga proračuna
  • Evidenca stanovanj v lasti občine
  • Digitalni topografski načrt velikih meril (Grafična baza temelji na Zakonu urejanja prostora Uradni list RS, št.110/2002): povezava
  • Digitalni ortofoto načrt (Grafična baza temelji na Zakonu urejanja prostora Uradni list RS, št.110/2002): povezava
  • Evidenca o šolskem okolišu (Evidenca je iz registra prostorskih enot)
  • Lokacije športnih objektov v lasti občine (Knjižica Razvojni program občine Jesenice za področje športa za leto 2004-2007 (pravilnik je bil sprejet na 20. občinski seji l.2004), le v pisni obliki)
  • SPIS 1.45 – evidenca izhodnih in vhodnih dokumentov (Evidenca temelji na Uredbi o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 917/2001) in vsebuje izhodne in vhodne dokumente, ki se tičejo delovanja občinske uprave.
  • Video nadzor

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi občina Jesenice, je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

  • Nezazidana stavbna zemljišča
  • Skupine stavbnih zemljišč (Evidenca območja zajemanja)

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela občine Jesenice lahko najdete še na spletni strani občine v rubrikah javna naročila, razpisi in objave, medijsko središče, projekti in drugih.

Izvrševanje pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja: /

Stroškovnik (34. člen ZDIJZ): povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: povezava

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: /

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: povezava

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: /

Delni dostop: /

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Stroškovnik: /

Ceniki, tarife, takse : povezava

 

5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: /