Javni razpisi

Na podlagi 10. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.) Občina Jesenice, objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice


1. Naziv in sedež dodeljevalca finančnih spodbud

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel. 04 5869-246, faks 04 5869-213, elektronska pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .


2. Predmet javnega razpisa

Občina Jesenice razpisuje dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice do višine razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

Finančne spodbude so namenjene upravičencem, ki so izvedli naslednje investicijske ukrepe:

Občina Jesenice objavlja na podlagi 9. člena Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS, št. 104/2015)

RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PRIREDITVE ZA OHRANJANJE TRADICIJ NOV IN OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO TER OKROGLIH OBLETNIC DELOVANJA DRUŠTEV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE V LETU 2016

I. NAROČNIK

Sredstva dodeljuje Občina Jesenice, C. železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje:

 1. prireditev oz. dogodkov za ohranjanje tradicij NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo,
 2. prireditev ob praznovanju okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij (10, 20, 30, 40, 50,… let) v občini Jesenice.

III. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša:

 • pod točko a) 2.500 €,
 • pod točko b) 7.000 €.

IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • društva in druge neprofitne organizacije, ki imajo sedež na območju občine Jesenice.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da so registrirani za izvajanje predlagane dejavnosti,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovane aktivnosti,
 • da za prijavljeno prireditev niso prejeli proračunskih sredstev iz drugih razpisov Občine Jesenice,
 • da v preteklih 5-ih letih ob pridobitvi proračunskih sredstev Občine Jesenice niso kršili določil pogodbe o sofinanciranju,
 • imajo do Občine Jesenice izpolnjene oz. poravnane vse svoje obveznosti.

IV. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Delež dodeljenih sredstev iz tega razpisa znaša največ 50 % dejanskih upravičenih stroškov izvedbe prireditve, vendar ne več, kot znaša razlika med skupnimi odhodki in prihodki iz izvenproračunskih virov.

Kriteriji za dodelitev sredstev so:

 1. pomen prireditve za občino Jesenice,
 2. preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,
 3. dosedanje delo oz. reference,
 4. promocija prireditve oz. projekta,
 5. ciljna skupina obiskovalcev.
Upravičeni stroški, ki jih razpis sofinancira, so:

 • najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve;
 • stroški oglaševanja prireditve (oglaševanje, izdelava in tisk promocijskega materiala, zakup oglaševalskega prostora…);
 • prevozni stroški,
 • stroški glasbenega, kulturnega, športnega, animacijskega programa,
 • stroški varovanja prireditve in nujne medicinske pomoči.

Sredstva se lahko namenijo za sofinanciranje prireditev, ki so izvedene v letu 2016.

V. OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Dodeljena sredstva Občine Jesenice morajo biti porabljena v letu 2016.

VI. OBLIKA, ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV

Vloge za sofinanciranje prireditev oz. projektov morajo biti izdelane izključno na pripravljenih obrazcih, ki jih zainteresirani lahko dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, v Kabinetu župana občine Jesenice, C. železarjev 6 oz. zanje zaprosijo na tel. št. 5869-231. Rok za oddajo vloge je 29/4-2016. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine.

Prijave se oddajo na naslov Občina Jesenice, Kabinet župana, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna oznaka: “Za javni razpis –prireditve – ne odpiraj« in na zadnji strani polni naslov pošiljatelja.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene kuverte. Odpiranje vodi Komisija za vodenje postopka izvedbe javnega razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepravilno opremljene in nepravočasno vložene vloge se zavržejo.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj na podlagi poziva v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

VII. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

Komisija za vodenje postopka izvedbe javnega razpisa pripravi predlog za dodelitev sredstev najkasneje en mesec od roka za oddajo vlog. Sklep o sofinanciranju izda direktor občinske uprave. Na podlagi sklepov se sklene pogodba med prejemnikom sredstev in Občino Jesenice.

Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju. Poročilo mora biti oddano do 30. novembra 2016 oz. v skladu s pogodbo.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Natančnejše podatke o tem razpisu lahko zainteresirani dobijo v Kabinetu župana osebno v času uradnih ur, po telefonu št. 5869-231 oz. preko elektronske pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Številka: 410-8/2016

Ž U P A N:
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice je na razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje celostne prometne strategije v občinah prejela skoraj 35 tisoč evrov evropskih kohezijskih sredstev. Pogodba bo predvidoma podpisana v začetku marca.


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2016

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2016.

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004 in 84/2012) ter 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2016

I. Priznanja občine Jesenice se podeljuje enkrat letno za posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela za občino Jesenice. Vrsta priznanj občine Jesenice je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

II. Priznanji občine Jesenice sta:

 1. Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv).
 2. Plaketa občine Jesenice (podeli se največ tri plakete).

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem-zemljišča s stavbami in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice, za leto 2015, št.  478-58/2014, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 20.11.2014, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Nepremičnina s parc. št. 1534/10, v izmeri 584  m2, k.o. 2176 – Blejska Dobrava (ID 32010), ID znak 2176-1534/10-0, ki predstavlja stanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem, na  naslovu Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, številka stavbe 180, skupna neto tlorisna površina stavbe 567,05 m2. Stanovanjska stavba Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, spada v energetski razred D - 104kWh/m2a  (Energetska izkaznica stavbe, št. 2015-212-216-19226, z dne 7.5.2015, ki velja do 6.5.2025). V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava  leži v območju J4/IG2, osnovna namenska raba: območje proizvodnih dejavnosti; podrobna namenska raba: gospodarske cone. Nepremičnina leži v naselju Blejska Dobrava, natančneje med avtocesto Hrušica – Vrba, izvoz Lipce, in železniško progo Jesenice - Nova Gorica, v neposredni bližini prodajno servisnega centra vozil Citroen. Mimo predmetne nepremičnine (neposredno ob parcelni meji)  je predvidena gradnja obvozne ceste Lipce, za potrebe gospodarske cone Črna vas - Blejska Dobrava, skladno z gradbenim dovoljenjem, št. 351-32/2015-20, izdanim dne 4.12.2015. Nepremičnina s parc. št. 1534/10 k.o. 2176 – Blejska Dobrava je na podlagi Pogodbe o najemu objekta »Blejska Dobrava 1« s pripadajočim zemljiščem, opr. št.: SV 421/12, oddana v najem za določen čas, do 26.10.2017. Najugodnejši dražitelj bo kot najemodajalec vstopil v omenjeno najemno razmerje.

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za najem Gostinskega lokala na Tržnici Jesenice, ki leži na nepremičninah s parc. št. 902/93 in parc. št. 902/114, obe k.o. 2175 - Jesenice (v nadaljevanju: Gostinski lokal na Tržnici Jesenice).

Najem obsega lokal v izmeri 144,08 m2. Občina Jesenice Gostinski lokal na Tržnici Jesenice oddaja v najem na podlagi načela gospodarnosti, za namen gostinske dejavnosti.

Izhodiščna mesečna najemnina za najem Gostinskega lokala na Tržnici Jesenice znaša 500,00 EUR.

Izhodiščna mesečna najemnina je določena v skladu z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.).

Ponudbo morajo ponudniki pripraviti v skladu z Razpisno dokumentacijo – Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine na območju občine Jesenice v najem - Gostinski lokal na Tržnici Jesenice, ki leži na nepremičninah s parc. št. 902/93 in parc. št. 902/114, obe k.o. 2175 - Jesenice, november 2015.

 

Jesenice, 27.11.2015

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Številka: 478-64/2015

Datum: 27.11.2015

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

 

1.    ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, Jesenice – lastnik stvarnega premoženja

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

Občina Jesenice vabi prijavitelje, da v skladu z navodili podajo ponudbe za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani www.jesenice.si in predložene naročniku do vključno četrtka, 14.08.2014 do 12.00 ure, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 14.08.2014 do 24.00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Številka: 352-9/2013

Datum: 30.4.2014

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 545. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21.11.2013 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:

 • Stanovanje z ident. št. 2175-251-74 v skupni izmeri 60,02 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 71, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 33.600,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 • Stanovanje z ident. št. 2172-203-3, v skupni izmeri 58,20 m2, na naslovu Hrušica 49, 4276 Hrušica. Izklicna cena znaša 32.134,00,00 EUR.

Številka: 478-41/2013

Datum: 30.4.2014

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in  35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 545. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21.11.2013 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. Predmet prodaje so:

 • posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, poslovni prostor s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v izmeri 108,87 m2, v stavbi na naslovu  Hrušica 5, Hrušica,
 • posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, klet v 1. etaži, v izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovu  Hrušica 5, Hrušica,
 • pripadajoče zemljišče v deležu 1/3  na  parc. št. 2172-6/12-0 k.o. Hrušica, k stavbi na naslovu  Hrušica 5, Hrušica.

Na podlagi 22. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04), 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2014 (Ur. list RS št.110/13, z dne 27.12.2013), 8. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/06 in spremembe) Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2014

1.     NAMEN IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je spodbujati razvoj turističnih programov in ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti na področju turizma in s tem pospeševati turizem na območju občine Jesenice

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki jih izvajajo turistična in druga društva s sedežem v občini Jesenice. To so predvsem:

 • programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje  razgledišč, počivališč – klopi, mize, koši ipd.),
 • programi razvoja in vzdrževanja skupne turistične infrastrukture (npr. turistične signalizacije, tematske, turističnih poti, planinske poti, sprehajalne poti ipd.),
 • programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,
 • trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve ipd.),
 • programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine Jesenice,
 • programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
 • izobraževanje za turističnega vodnika oz. spremljevalca (izobraževanje za lokalnega turističnega vodnika turistične destinacije, tečaj za turistične vodnike pri Gospodarski zbornici Slovenije, izpiti za turistične vodnike in turistične spremljevalce pri Gospodarski zbornici Slovenije),
 • izdelava in promocija turističnih spominkov oz. izdelava idejne zasnove turističnih spominkov
 • delovanje turističnih društev.

Programi morajo biti usklajeni z Občinskim razvojnim programom 2012 – 2025, sprejetim na 11. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014, dne 27.10.2011, ki je objavljen na spletni strani www.jesenice.si.

Priprava in izvedba prireditev ter druge aktivnosti, ki so povezane z organizacijo prireditve niso predmet tega razpisa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka srednjega poklicnega izobraževanja (v nadaljevanju: dijak/i) oziroma študenta višje strokovne šole (v nadaljevanju: študent/i). Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno - tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2013/2014 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo.

Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok za oddajo vlog je petek, 18. oktober 2013, do 14. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 72 30, kontaktni osebi: Barbara Rupar in Janja Erjavec
Faks: (04) 281 72 49
e-pošta: info(@)bsc-kranj.si

Priloženi dokumenti

 Javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 , pdf

 Vloga za štipendijo (OBR 2) , doc

 Navodila za izpolnjevanje vloge , pdf

 Pravilnik RŠS 27.6.2012 , pdf

 Zakon o štipendiranju , html

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 29.3.2013 objavilo v Uradnem listu RS, št. 27, stran 1030, III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.

Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

 • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
 • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

 • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
 • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
 • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:

 • 5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),
 • 3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa (Namen B).

Kolikor razpisana sredstva na Namenu A oziroma Namenu B, ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

Rok: Javni razpis je objavljen od 29. 3. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17. 4. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (GORENJSKA RŠS) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013

Štipendije iz Gorenjske RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. Dijaki in študenti, ki prejmejo kadrovsko štipendijo iz Gorenjske štipendijske sheme, se morajo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposliti na območju gorenjske razvojne regije pri delodajalcu, ki jim je štipendijo sofinanciral, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo.

Višina štipendije se določa skladno z 28. členom Pravilnika RŠS, in sicer jo poleg osnove sestavljata tudi uspešnost pri šolanju ter dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča. Polovica štipendije, vendar do največ 30 % minimalne plače, se sofinancira v razmerju: 85 % namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in 15 %  slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike, preostala sredstva pa zagotavlja delodajalec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, tretje prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Rok za oddajo vlog je petek, 19. oktober 2012, do 14. ure. Upoštevane bodo le pravilno označene in pravočasno prispele vloge.

DOKUMENTACIJA

DODATNE INFORMACIJE

Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS lahko dobite na:
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Tel.: (04) 281 72 30, kontaktni osebi: Barbara Rupar in Janja Erjavec
Faks: (04) 281 72 49
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Vir: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=248

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Ulica Viktorja Kejžarja 35
SI – 4270 Jesenice
Tel: 04 583 41 50
Fax: 04 583 41 52
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Splet: www.poldestrazisar.si

Osnovna_ola_Poldeta_Straiarja

Številka: 53/2012

Datum: 04. 07. 2012

Na podlagi 22. in 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavljamo

Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnega premoženja na osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice

 

1. Predmet najema

Predmet najema so pritlični deli Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice v skupni izmeri 237,24 m2,  v objektu na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena najema znaša 4,50 EUR na m2 na mesec.

2. Podatki o nepremičnini

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb,je last Občine Jesenice in v upravljanju Osnovne šole Poldeta Stražišarja.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu    

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM  NEPREMIČNINE« v pisarno ravnatelja Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-mailnaslov pošiljatelja.

4. Potek razpisa in dodatne informacije

Rok za oddajo ponudb je sreda,22. 8.2012 do 14.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so najemniki vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 22. 8.2012 po 14.00 uri, ne bodo upoštevane.

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice pri ge. Andreji Kalan, poslovni sekretarki, tel. 04/5834-150. Cenitveno poročilo prostorov, ki so predmet tega javnega razpisa, je na vpogled dostopno v prostorih uprave OŠ Poldeta Stražišarja.

Gregor Skumavc, prof.def.

v.d. ravnatelja

Zaključeno

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, k.o. 2175 – Jesenice,
 2. Nepremičnina s parc. št. 2199/2 , njiva v izmeri 371 m2, k.o. 2175 – Jesenice.

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

Nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 – Jesenice sta stavbni zemljišči na območju naselja Slovenski Javornik – Strelska ulica. V njuni neposredni bližini potekajo javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod) – komunalna oprema. Dostop (hoja, vožnja) na predmetni nepremičnini je omogočen neposredno iz javne ceste – Strelska ulica. Za priključitev bodočih objektov na javno komunalno opremo, zgrajenih na predmetnih nepremičninah, bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice nepremičnini s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. 2175 - Jesenice ležita v območju J2/S15/1 – e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava.

Več med priloženimi dokumenti