Javni razpisi

Obveščamo vas, da je bil dne 2.1.2015 na portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti  Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice – tretji ponovljeni postopek - projekt IDAGO«  z oznako NMV2/2015.

Predmet javnega naročila je vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojo koles v občini Jesenice. V okviru navedenega se tako predvideva:

  • dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles,
  • dobava in montaža treh nadstrešnic (kovinska nadstrešnica s solarnimi paneli in ključavnicami) in
  • dobava 15 koles.

Razpisna dokumentacija in objava: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=48285&nar=MV

Obveščamo vas, da je bil dne 11.9.2014 na portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti  »Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice - projekt IDAGO«, št. objave NMV3610/2014.

Predmet javnega naročila je vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice. V okviru navedenega se tako predvideva:

  • dobava, montaža in vzpostavitev sistema za izposojo koles,
  • dobava in montaža štirih kolesarnic na štirih lokacijah, ki bodo namenjene za izposojo koles in
  • dobava koles (dvajset navadnih in štirih električnih koles).

Rok oddaje ponudb: 25. 9. 2014 do 10. 00 ure

Razpisna dokumentacija in objava: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=41195&nar=MV

ZAKLJUČEN

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA TRŽNICE JESENICE

V skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011) in na podlagi ponovnega javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

naročnik/koncedent Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent)

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodili podajo ponudbe za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (v nadaljevanju: koncesija oz. predmet koncesije).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem javnem razpisu. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (ponudbo) za celotno koncesijo.

ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do srede, dne 07.12.2011, najkasneje do 12.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo istega dne, v sredo, 07.12.2011 ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.Pred pričetkom javnega odpiranja prijav morajo prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso že registrirani za zastopanje, komisiji izročiti pisna pooblastila o zastopanju. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj zastopanja.

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

ZAKLJUČEN

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2011 (Ur. list RS, št. 107/2010 in 10/2011), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice  (Ur. list RS, št. 55/2007 in spremembe) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M002-5874335-2007) Občina Jesenice objavlja

DRUGI JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2011