Javni razpisi

Na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 09.11.2012 in sprem.), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELA PLAČILA TRENERJEV, KI IZVAJAJO PROGRAME NAMENJENI VZGOJI OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT V LETU 2015

I.    Naročnik javnega razpisa

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

Sredstva so namenjena sofinanciranju dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjeni športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport v občini Jesenice.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Na javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjeni športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport v občini Jesenice v letu 2015 se lahko prijavijo le športna društva.

Na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 09.11.2012 in sprem.), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME S PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2015

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

 

Ime programa

A 1

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

A 2

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

A 3

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

A 5

Interesna športna vzgoja mladine

A 6

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

A 7

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

B

Športna rekreacija

C

Kakovostni šport

D

Vrhunski šport

E

Šport invalidov

F

Športne prireditve

Na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 3/2014-NPB), objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2014

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2014.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Na javni razpis za izvajanje športnih programov ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se lahko prijavijo (v nadaljnjem besedilu izvajalci športnih programov):

 • športna društva,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne in
 • javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 • solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe na katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini (velja samo za društva) in evidenco o registriranih tekmovalcih, kar je razvidno iz priloženega dokazila,
 • da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,
 • da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
 • da športna društva svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.

Deseta alinea prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja za smučarske in plavalne klube oz. društva.

Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov:

 • vlagatelj mora predložiti dokazilo, da strokovni delavec dela pri izvajalcu športnega programa (vlagatelju) najmanj eno leto, kar vlagatelj izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu. Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja in
 • vlagatelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.

IV. Višina razpisanih sredstev je 2.730,00 EUR.

V. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

Sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 3/2014-NPB).

VII.

Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja). Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra preteklega leta do oktobra tekočega leta.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 04.07.2014. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2014- ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

IX. Potrebna dokumentacija za prijavo

Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek občinske uprave z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa;
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
 • obrazec vloge z navodili;
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
 • osnutek pogodbe;
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva;
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep;
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna. 

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo po tel. 04/ 5869 212 pri Barbari Toman oz. pri Gabru Šornu po tel. 04/5884 665.

XI. Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje bo 07.07.2014 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki jo posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve upravnega akta. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) za leto 2014

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), razdeljeni na:

PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

Zaključeno!

Na podlagi 8. člena  Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 84/2012) objavljam naslednji:

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2014

I. Predmet javnega razpisa:

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

B: DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012), objavljam naslednji

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2014

 

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze ljubiteljskih kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2014.

Na podlagi 8. člena  Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 84/2012) objavljam naslednji:

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini jesenice za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa:

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

B: DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, ki jo imenuje župan.

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, ki ima sedež v Občini Jesenice za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje in je izobraževanje v interesu delodajalca.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda v katerem so zaposleni ali pa je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent).

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja se lahko prijavi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Jesenice.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja  za področje izrednega študija, morajo vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 •  zaposlen mora biti v javnem zavodu, ki ima sedež v Občini Jesenice,
 •  vpisan mora biti v študijske programe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje,
 •  javni zavod mora podati soglasje k izobraževanju delavca,
 •  pridobiti mora izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je izobraževanje v interesu delodajalca in je pridobitev izobrazbe potrebna zaradi izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta ali zasedbo drugega delovnega mesta na katerega bi bil delavec lahko premeščen in je v interesu delodajalca,
 • iz lastnih sredstev mora vlagatelj zagotoviti najmanj 50% šolnine,
 • uspešno zaključeno prvo leto šolanja.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja  za področje druge oblike izobraževanja in usposabljanja, morajo vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da se je vlagatelj udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike,
 • predloži mora izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je bilo izobraževanje v interesu delodajalca, oziroma potrdilo visokošolskega zavoda, da je bilo izobraževanje povezano s študijem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec),
 • zagotoviti najmanj 40% lastnih sredstev.

VI. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja

Višina razpisanih sredstev za posamezna področja izobraževanja v občini Jesenice so določena v Letnem programu izobraževanja v občini Jesenice za leto 2013. Višina razpisanih sredstev za področje:

 • denarne pomoči za izredni študij 2.200,00 €,
 • denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja 800,00 €.

VII. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za dodeljevanje sredstev za izobraževanje so sestavni del razpisne dokumentacije.

VIII. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 9.11.2012)

IX. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.

X. Oblika, rok in način oddaje prijav za posamezna področja

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Vloga za denarne pomoči za izredni študij mora biti izpolnjena na ustreznem razpisanem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 29.03.2013. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2013;  DENARNA POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

V primeru, da prijava (vloga) ne bo opremljena kot je v razpisu določeno, bo s sklepom zavržena, ovojnica pa neodprta vrnjena pošiljatelju.

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelj prilepi na kuverto za oddajo vloge na javni razpis. Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Vloga za denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja mora biti izpolnjena na ustreznem razpisanem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 15.10.2013. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2013;  DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis. Za področje Denarnih pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, se sredstva podeljujejo kontinuirano glede na prispele vloge tako, da se šteje, da je javni razpis in rok za prijavo odprt do porabe sredstev, ki so namenjena v ta namen, oz. najdlje do 15.10. tekočega leta.

XI. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o predmetu razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep,
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

XII.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v informacijsko sprejemni pisarni občine). Dodatne informacije lahko dobijo tudi po tel. 04/ 5869 278 (Aleksandra Potočnik).

Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh:

 • www.jesenice.si. (pod rubriko »Javna naročila in razpisi« – »Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2013«)

XIII.  Datum odpiranja vlog

Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, bo dne 03.04.2013 odprla pravočasno prispele vloge s področja denarnih pomoči za izredni študij in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. Ravno tako bo Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, odprla prispele vloge s področja denarnih pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja glede na prispelost vlog in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije, direktor občinske uprave oz. pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranim vlagateljem pogodba o sofinanciranju izobraževanja v skladu z Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Štev.: 110-9/2013
Datum: 8. 3. 2013

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 9.11.2012), objavljam naslednji

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2013

I. Predmet javnega razpisa:

sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva v občini Jesenice.

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

Zaključeno

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI  V LETU 2012

 

I.      Javni razpis:

A: SOCIALA - sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij  

II.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III.  Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za področje: A. SOCIALA - HUMANITARNI PROGRAMI

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 05.03.2012.

Več o razpisu v priloženih dokumentih.

ZAKLJUČENO

Na podlagi 8. člena  Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice (Ur. l. RS 79/2003, Ur. l. RS 120/2005, Ur.l. RS 105/2008 in Ur.l. RS 25/2010) objavljam naslednji:

JAVNI RAZPIS ZA  DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU V OBČINI JESENICE ZA LETO 2012

I. Javni razpis:

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ (do 15. 3. 2012)

B: DENARNE POMOČI ZA ŠTUDENTE UMETNIŠKIH AKADEMIJ IN PODOBNIH IZOBRAŽEVALNIH USTANOV (do 15. 3. 2012)

C: DENARNE POMOČI  ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN   USPOSABLJANJA (do 15.10.2012)

D: PODPORA MLADIM  UMETNIKOM (do 15.10.2012)

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan za mandatno obdobje, enako mandatu Občinskega sveta.
O dodelitvi denarnih pomoči za udeležbo na dopolnilnih izobraževalnih oblikah in o podporah mladim umetnikom odloča občinska uprava.

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

Več o razpisu v priloženih dokumentih.

ZAKJLUČEN

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji

 

JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI  V LETU 2012

I. Javni razpis:

A: SOCIALA - sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij ter humanitarnih projektov

B: PREVENTIVA – sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki)

C: KULTURA  - sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in  zvez ljubiteljskih kulturnih društev ter kulturnih projektov ljubiteljske kulture
     
E: ŠPORT – sofinanciranje športnih programov
    
F: IZOBRAŽEVANJE – sofinanciranje projektnega učenja mladih

II.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III.    Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

Več o razpisu v priloženih dokumentih.


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo), sprejemam naslednji

Javni razpis za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice za leto 2011 – področje športa - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2011

 

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.  Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2011.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so:

 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na posameznih področjih, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in 
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za področju športa), kar je razvidno iz priloženega dokazila.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • športna društva,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne in
 • javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine Jesenice.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov:

 • da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji,  v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,
 • da imajo sedež v občini Jesenice,
 • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
 • da športna društva s svojimi ekipami v ekipnih športih, svoje tekme pretežno igrajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj dokazuje z izjavo v vlogi (pogoj velja samo za športna društva).

Izvajalci športnih programov morajo poleg splošnih pogojev in pogojev, navedenih v predhodnem odstavku izpolnjevati še posebne pogoje, in sicer:

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 • prijavitelj mora predložiti pogodbo s strokovnim delavcem, ki zanj opravlja delo, in iz katere mora biti razvidno, da se strokovni delavec obvezuje, da bo pri izvajalcu športnega programa (prijavitelju) po končanem izobraževanju oz. usposabljanju opravljal strokovno delo še najmanj tri leta. Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja in
 • prijavitelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.

IZPOPOLNJEVANJE

 • prijavitelj mora predložiti dokazilo, da strokovni delavec dela pri izvajalcu športnega programa (prijavitelju) najmanj eno leto, kar prijavitelj izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in
 • prijavitelj mora predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano. Iz obeh listin mora biti razvidno: datum, kraj, vsebina, št. ur izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja in naziv, ki ga pridobi.

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za sofinanciranje so sestavni del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev je 4.983,00 €, od tega je 70%, to je 3.488,10 € namenjenih za izobraževanje in usposabljanje in 30% to je 1.494,90 € za izpopolnjevanje.

VI. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur. list RS, št. 110/2010 z dne 31.12.2010 - prečiščeno besedilo).

VII. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu mora biti izvedeno oz. opravljeno v letu 2011, prav tako morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2011.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 02.06.2011. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis - področje športa - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2011-  ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

 

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

 

IX. Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II / 7). Dodatne informacije lahko dobijo tudi po tel. 04/ 5869 212 (Barbara Toman oz. po tel. 04/5884 665 Gaber Šorn).Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh:

www.jesenice.si. (pod rubriko »Razpisi – Javni razpis za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice za leto 2011 - področje športa - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2011«) in

www.zsport-jesenice.si (Zavod za šport Jesenice).

X. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom (sklepom oz. na področju kulture z odločbo) odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt in
 • navedbo da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka, prepozna.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in požigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XI.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 06.06.2011 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Z izbranimi izvajalci projektov oz. programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

 

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger