Javni razpisi

sep  2014 05

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja

javni natečaj

za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi Občine Jesenice za nedoločen čas:

SVETOVALEC
na Oddelku za gospodarstvo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednjo izobrazbo:

 • univerzitetni diplomirani pravnik / 17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja

ter 

 • najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj ter
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za  uradnike.

Prijavljeni kandidati za navedeno delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • priprava razvojnih programov za področje gospodarstva;
 • priprava javnih naročil male vrednosti za področje gospodarstva;
 • vodenje EU projektov;
 • izvajanje pravnih in upravnih nalog za Oddelek za gospodarstvo in Kabinet župana;
 • druge naloge s področja dela.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za uradnike, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v nazivu svetovalec II. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas ter s  polnim delovnim časom.

Prijava za delovno mesto se odda na priloženem obrazcu in mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo in stopnjo zahtevnosti, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. izjavo, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljeno obvezno usposabljanje za uradnike,
 4. izjavo kandidata, da:
  - je državljan Republike Slovenije
  - da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/06 s spr.) ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni natečaj za prosto uradniško mesto – svetovalec na Oddelku za gospodarstvo" na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice in Zavoda RS za zaposlovanje (do vključno 13/9-2014). Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Alenki Justin, tel. 04 5869 231.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-14/2014
Datum: 5/9-2014 

                                                                                                             Župan
                                                                                                                             Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 05-09-2014
 • Veljavno do: 13-09-2014
Prebrano 2242 krat Nazadnje urejano na petek, 05 september 2014 09:19