Javni razpisi

jun  2013 21

Poziv za javno zbiranje ponudb - oddaja Doma Pristava s pripadajočim zemljiščem

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), v skladu s 35. in 46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), objavlja

Poziv za javno zbiranje ponudb - oddaja Doma Pristava s pripadajočim zemljiščem, Javorniški rovt 22, Jesenice, v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet oddaje v najem:

Dom Pristava s pripadajočim zemljiščem (parc. št. 422/0, del parc. š. 427/11, parc. št. 427/12 in parc. št. 427/13 vse k.o. 2177 – Javorniški Rovt ).

Poslovni prostor se oddaja v najem za potrebe opravljanja gostinsko – turistične dejavnosti, in sicer za določen čas (maksimalna doba najema je 5 let), z možnostjo podaljšanja.

III. Vrsta pravnega posla:

Oddaja nepremičnega premoženja v najem – Najemna pogodba v pisni obliki

IV. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna mesečna najemnina za najem Doma Pristava s pripadajočim zemljiščem je 100 €.

V. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka 8.7.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 10.7.2013 ob 14.00 uri, v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VI.  Višina varščine:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred potekom roka za oddajo ponudbe, vplačati znesek izhodiščne mesečne najemnine na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593, sklic na številko 18 75400-2001004-35281513, odprtega pri Banki Slovenije, pod šifro: »varščina za najem Doma Pristava«,

Plačana izhodiščna mesečna najemnina bo izbranemu ponudniku vračunana v prvo mesečno najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

VII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo

V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo registrirano gostinsko oziroma turistično dejavnost ter bodo prevzeli pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – 3528-15/2013 PONUDBA ZA NAJEM« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o poslovnem prostoru, ki je predmet javnega zbiranja ponudb ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Jesenice, vsak delovni dan, od dne objave javnega razpisa dalje. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si .

Rok za oddajo ponudb je do 8.7.2013 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00).

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po preteku tega roka, ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek kadarkoli ustavi.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek oddaje ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe. O neuspelem javnem zbiranju ponudb župan obvesti ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb.

VIII. Dodatne informacije o nepremičnini

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Simona Ferčej, telefon št. 04 5869 272 ali 041 358 005, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Ogled poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 3528-15/2013

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 21-06-2013
  • Veljavno do: 08-07-2013
Prebrano 2687 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 avgust 2013 13:54