Natisni to stran
dec  2012 24

Javni razpis za zbiranje ponudb za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2013

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004 in 84/2012) ter 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni   razpis

za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2013

I.

Priznanja občine Jesenice se podeljuje enkrat letno za posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela za občino Jesenice. Vrsta priznanj občine Jesenice je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

II. Priznanja občine Jesenice so:

  1. Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv).
  2. Plaketa občine Jesenice (podeli se največ tri plakete).

1. Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice

Naziv Častni občan občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.

2. Plaketa občine Jesenice

Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in se jo podeljuje državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.

Plaketo občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v 1. odstavku tega besedila.

III. Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti pobudi:

Pobuda za priznanje mora poleg osnovnih in osebnih podatkov o posamezniku ali kolektivu vsebovati tudi utemeljenost pobude, v katerem mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandidata oziroma kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoštevaje I. točko tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odloka in določil Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja občine Jesenice.

IV.

V utemeljitvi posameznih pobud mora biti navedeno, za katero priznanje je pobuda predlagana.

V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanja:

1.    Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati v zaprti ovojnici na naslov:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice, najkasneje do vključno petka 25. januarja 2013 do 12.00 ure, na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena z napisom »ne odpiraj – priznanja občine Jesenice v letu 2013«. Zapečatena ovojnica se lahko odda tudi v sprejemni pisarni sedeža Občine Jesenice, na Jesenicah, Cesta železarjev 6 (na naslov Komisije).

2.   Odpiranje ovojnic bo v torek, 29. januarja 2013, v sejni sobi  Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 16. uri.

3.  Nepravočasne ali nepravilno označene ovojnice in vsebinsko pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla.

Priznanja občine Jesenice v letu 2013 bo podelil župan občine Jesenice na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20. marca 2013.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Vera PINTAR

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 24-12-2012
  • Veljavno do: 25-01-2013
Prebrano 3495 krat Nazadnje urejano na petek, 25 januar 2013 14:00