Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

okt 2023 02

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2023

Štev.: 110-14/2023-1
Datum: 02. 10. 2023

Na podlagi 8. člena  Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12) in spremembe (Uradni list RS, št. 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20) objavljam naslednji:

 

JAVNI RAZPIS ZA DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU V OBČINI JESENICE ZA LETO 2023

 

I. Predmet javnega razpisa:

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

B: DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

C: DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKA STOPNJE

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, ki jo imenuje župan.

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, in sicer za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje povezano z delom, ki ga opravljajo v javnem zavodu, v katerem so zaposleni ali pa je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent), ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblik status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

C. DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE

Denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja se lahko prijavi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Jesenice.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja  za področje izrednega študija, mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zaposlen mora biti v javnem zavodu,
 • vpisan mora biti v študijske programe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje,
 • pridobiti mora izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem zavodu,
 • iz lastnih sredstev mora vlagatelj zagotoviti najmanj 50% šolnine,
 • uspešno mora imeti zaključeno prvo leto šolanja.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja  za področje druge oblike izobraževanja in usposabljanja, mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da se je vlagatelj udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike,
 • predložiti mora izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je bilo izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem zavodu, oziroma potrdilo izobraževalne ustanove, da je bilo izobraževanje oziroma usposabljanje povezano s šolanjem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec) ali potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb, ki se vodi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (če je prijavitelj oseba, ki je imela v času izobraževanja status brezposelne osebe),
 • predložiti mora pisne reference v kolikor jih ima,
 • zagotoviti najmanj 40% lastnih sredstev.

C. DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja za področje redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje, mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vlagatelj mora biti vpisan v redni ali izredni študijski program 2. bolonjske stopnje,
 • predložiti mora potrdilo o vpisu za študijsko leto 2023/2024,
 • predložiti mora pisne reference v kolikor jih ima,
 • vlagatelj mora zagotoviti najmanj 50% lastnih sredstev šolnine za letnik šolanja.

VI. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja

Višina razpisanih sredstev za posamezna področja izobraževanja v občini Jesenice so določena v Letnem programu izobraževanja v občini Jesenice za leto 2023. Višina razpisanih sredstev za področje:

 • denarne pomoči za izredni študij 3.300,00 €,
 • denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja 900,00 €,
 • denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje 800,00 €.

VII. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za dodeljevanje sredstev za izobraževanje so sestavni del razpisne dokumentacije.

VIII. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12) in spremembe (Uradni list RS, št. 45/15, 35/17, 44/18, 46/19 in 82/20)

IX. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

X. Oblika, rok in način oddaje prijav za posamezna področja

Vloge za vse tri oblike pomoči morajo biti izpolnjene na ustreznem razpisanem obrazcu in morajo vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Javni razpis je odprt od ponedeljka 2.10.2023 in se zaključi v ponedeljek 16.10.2023.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 16.10.2023. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

ZA DENARNO POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2023;  DENARNA POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

ZA DENARNO POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2023;  DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSALJANJA - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

ZA DENARNO POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2023;  DENARNA POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave so v pomoč vlagateljem priložene že izdelane naslovnice, ki jih lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

XI. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o predmetu razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep,
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

XII.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si. pod rubriko »Javna naročila in razpisi« – »Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2023«. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo pri Aleksandri Potočnik (tel. 04/ 5869 278 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

XIII.  Datum odpiranja vlog

Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, bo dne 19.10.2023 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Na podlagi končnega predloga komisije, direktor občinske uprave oz. pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.

Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranim vlagateljem pogodba o sofinanciranju izobraževanja v skladu z Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 3. 10. 2022
 • Veljavno do: 16. 10. 2022
Prebrano 440 krat Nazadnje urejano na četrtek, 28 december 2023 10:03

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave