Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2012 22

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice v letu 2012

ZAKLJUČENO

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2012 (Ur. list RS, št. 107/11) in Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/11) Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj

 kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2012

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Jesenice v skupni višini 36.131 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja živali.

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

 • Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
 • Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
 • Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
 • Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
 • Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
 • Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
 • Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za terenske oglede, ki jo s sklepom imenuje župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo.
 • Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
 • Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
 • Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu s pravili državnih razpisov za področje kmetijstva) po že odobreni pomoči iz tega pravilnika, ne more kandidirati naslednji 2 leti.
 • Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2012 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo, je 6.000 €.
 • Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so:
 • v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • podjetja v težavah,
 • velika podjetja,
 • subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije,
 • nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti,
 • naložbo ali storitev že zaključili (velja za ukrep št. 1).

Več o razpisu si preberite v priloženih dokumentih v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 22-02-2012
 • Veljavno do: 19-10-2012
Prebrano 4597 krat Nazadnje urejano na četrtek, 05 avgust 2021 10:12

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave