Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2022 04

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022

Številka: 410-2/2022-1

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/12) ter Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022 (sprejet na 22. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 9. 12. 2021), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE  ZA LETO 2022

 

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva v občini Jesenice.

Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

 • sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnegain zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
 • sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA

 • sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.,
 • sofinanciranje projektov invalidskih organizacij, katerih cilji so zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka 21. 2. 2022. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022;  PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA- ne odpiraj!" oziroma "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2022;   PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA –ne odpiraj! "

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu oziroma projektu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva (Navodila za izpolnjevanje prijavnihobrazcev za programe in projekte s področja socialnega varstva),
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt in
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega programa oz. projekta na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemipodpisanimi in žigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedena v prijavnem obrazcu.

Več o razpisu v priloženih dokumentih

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 4. 2. 2022
 • Veljavno do: 21. 2. 2022
Prebrano 508 krat Nazadnje urejano na torek, 19 april 2022 11:54

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave