Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2022 04

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) v letu 2022

Številka:          410 - 5 / 2022 - 2

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske programe v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51 / 2014 in sprem.), Občina Jesenice objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH PROJEKTOV NA PODROČJU DELA Z MLADIMI (OTROKI IN MLADOSTNIKI) V LETU 2022

Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Namen je sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), ki so razdeljeni na:

 • PRIMARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in
 • SEKUNDARNO PREVENTIVO, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na javni razpis za izvajanje preventivnih projektov se lahko prijavijo:

 • društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi in
 • javni zavodi, ki niso posredni uporabniki proračuna občine Jesenice.

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 • solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili sredstva za isti projekt, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis.

Poleg splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje

Poleg splošnih pogojev, mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:

 • ima vlagatelj sedež v občini Jesenice,
 • je projekt namenjen otrokom in mladostnikom z območja Jesenic, kar vlagateljdokazuje v vlogi, kjer so opredeljene ciljne skupine,
 • je iz vloge razvidno, da je vlagatelj že uspešno izvedel enak ali soroden projekt na področju preventivne dejavnosti,
 • imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za izvedbo projekta), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • je na dan objave javnega razpisa registriran in deluje več kot eno leto na področju preventivne dejavnosti in
 • je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 21. 2. 2022. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) v letu 2022 – sklic 410 – 5 / 2022 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • prijavni obrazec,
 • navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev,
 • osnutek pogodbe in
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva.

Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje bo 23. 2. 2022 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.


Več o razpisu v priloženih dokumentih

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 4. 2. 2022
 • Veljavno do: 21. 2. 2022
Prebrano 782 krat Nazadnje urejano na petek, 16 december 2022 14:18