Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2020 14

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Ur. list RS, št. 38/2013, 21/18 ZNOrg), 9. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 7/2015), Občina Jesenice objavlja

Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice

 

1. Podatki o naročniku / koncedentu:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
telefon: +386 (0)4 5869 200
matična številka: 5874335000
ID za DDV: SI 39795888
transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

2. Podatki o objavi koncesijskega akta:

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 7/2015)

3. Predmet javnega razpisa:

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:

 • sprejem prijav o zapuščenih živalih,
 • zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
 • zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
 • skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
 • skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
 • druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

4. Območje izvajanja javne službe:

Koncesija se izvaja na območju občine Jesenice.

5. Začetek in čas trajanja koncesije

Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje javne službe pa se začne 1.5.2020.

6. Pogoji za podelitev koncesije:

Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 • izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
 • da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
 • ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
 • da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
 • da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
 • da izkaže finančno usposobljenost,
 • da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
 • da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
 • da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor koncesionarja

 • ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
 • dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
 • oddaljenost zavetišča
 • druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opredeljene pod točko 3. javnega razpisa)

Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.

8. Način financiranja javne službe

Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Jesenice.

9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis

Prijava na razpis je pravočasna, če do vključno 03.03.2020 prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice do 03.03.2020 do 14.00 ure.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
 • izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
 • izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
 • izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
 • izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
 • izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
 • izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),
 • fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
 • reference,
 • fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanjestoritev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija),
 • fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
 • fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
 • fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
 • potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
 • fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.

10. Rok in način prijave

Rok za oddajo prijav je 03.03.2020 do 14.00 ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.

Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.

Javno odpiranje ponudb bo dne 06.03.2020 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom ponudnika.

Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.

11. Ponudbena cena:

Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.

12. Način in rok za izbor koncesionarja

Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.

Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja

Občina Jesenice bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe

Z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti 1.5.2020.

15. Informacije in razpisna dokumentacija

Informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri mag. Veri Djurić Drozdek po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter pri Jasni Erman po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Jesenice http://www.jesenice.si.

 

Številka: 344-1/2020
Datum: 14.2.2020

ŽUPAN
 Blaž RAČIČ

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 14. 2. 2020
 • Veljavno do: 3. 3. 2020
Prebrano 1899 krat Nazadnje urejano na sreda, 04 marec 2020 08:31

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave