Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

okt 2018 01

Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice za leto 2018

Na podlagi 8. člena  Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 84/2012, 45/2015, 35/2017 in 44/2018) objavljam naslednji:

 

JAVNI RAZPIS ZA DENARNE POMOČI PRI IZOBRAŽEVANJU V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018

 

I. Predmet javnega razpisa:

Denarne pomoči za izobraževanje so namenjene za naslednja področja:

A: DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

B: DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

C: DENARNE POMOČI ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKA STOPNJE

II. Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

III. Odločanje o denarnih pomočeh:

O podeljevanju denarnih študijskih pomočeh odloča Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, ki jo imenuje župan.

IV. Nameni za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Denarne pomoči za izredni študij, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, ki ima sedež v Občini Jesenice za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje in je izobraževanje v interesu delodajalca.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, so namenjene fizičnim osebam s stalnim bivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda v katerem so zaposleni ali pa je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent).

C. DENARNE POMOČI ZA REDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE

Denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja se lahko prijavi fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Jesenice.

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja  za področje izrednega študija, morajo vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zaposlen mora biti v javnem zavodu, ki ima sedež v Občini Jesenice,
 • vpisan mora biti v študijske programe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje,
 • javni zavod mora podati soglasje k izobraževanju delavca,
 • pridobiti mora izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je izobraževanje v interesu delodajalca in je pridobitev izobrazbe potrebna zaradi izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta ali zasedbo drugega delovnega mesta na katerega bi bil delavec lahko premeščen in je v interesu delodajalca,
 • iz lastnih sredstev mora vlagatelj zagotoviti najmanj 50% šolnine,
 • uspešno zaključeno prvo leto šolanja.

B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja  za področje druge oblike izobraževanja in usposabljanja, morajo vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da se je vlagatelj udeležil tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike,
 • predloži mora izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je bilo izobraževanje v interesu delodajalca, oziroma potrdilo visokošolskega zavoda, da je bilo izobraževanje povezano s študijem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec),
 • zagotoviti najmanj 40% lastnih sredstev.

C. DENARNE POMOČI ZA REDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE

Na javni razpis za pridobitev sredstev iz naslova izobraževanja za področje redni študij 2. bolonjske stopnje, morajo vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • vlagatelj mora biti vpisan v redni ali izredni študijski program 2. bolonjske stopnje
 • predložiti mora potrdilo o vpisu
 • vlagatelj mora zagotoviti najmanj 50% lastnih sredstev šolnine za letnik šolanja.

VI. Višina razpisanih sredstev za posamezna področja

Višina razpisanih sredstev za posamezna področja izobraževanja v občini Jesenice so določena v Letnem programu izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018. Višina razpisanih sredstev za področje:

 • denarne pomoči za izredni študij 3.000,00 €,
 • denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja 4.200,00 €,
 • denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje 3.200,00 €.

VII. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za dodeljevanje sredstev za izobraževanje so sestavni del razpisne dokumentacije.

VIII.

Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/12, 45/15, 35/17 in 44/18).

IX. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

X. Oblika, rok in način oddaje prijav za posamezna področja

Vloge za vse tri oblike pomoči morajo biti izpolnjene na ustreznem razpisanem obrazcu in morajo vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do 19.10.2018. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

ZA DENARNO POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2018;  DENARNA POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

ZA DENARNO POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2018;  DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSALJANJA - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

ZA DENARNO POMOČ ZA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE - "Javni razpis za denarne pomoči za izobraževanje v občini Jesenice za leto 2018;  DENARNA POMOČ ZA REDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

V primeru, da prijava (vloga) ne bo opremljena kot je v razpisu določeno, bo s sklepom zavržena, ovojnica pa neodprta vrnjena pošiljatelju.

Za pravilno oddajo prijave so v pomoč vlagateljem priložene že izdelane naslovnice, ki jih lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 12:30 ure.

XI. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o predmetu razpisa,
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep,
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

XII. Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II/6). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo po tel. 04/ 5869 278 pri Aleksandri Potočnik.

Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh:

 • www.jesenice.si. (pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave« – »Javni razpis za denarne pomoči pri izobraževanju v občini Jesenice v letu 2018«)

XIII.  Datum odpiranja vlog

Komisija za pripravo in vodenje postopka pri dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, bo dne 22.10.2018 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Na podlagi končnega predloga komisije, direktor občinske uprave oz. pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.

Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranim vlagateljem pogodba o sofinanciranju izobraževanja v skladu z Odlokom o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

 

Štev.: 410-50/2018-2
Datum: 1. 10. 2018

 

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 1.10.2018
 • Veljavno do: 19.10.2018
Prebrano 2301 krat Nazadnje urejano na torek, 12 marec 2019 15:18