Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

jul  2018 09

Poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine, skupaj z delom opreme, v najem

Na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS 11/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS 31/2018), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja naslednji

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA ODDAJO NEPREMIČNINE, SKUPAJ Z DELOM OPREME, KI JE V LASTI OBČINE JESENICE , V NAJEM

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

 

PREDMET NAJEMA:

Predmet najema je poslovni prostor št. 11 v poslovni stavbi št. 2764 (v Domu Julke in Albina Pibernik), zgrajeni na zemljišču s parcelno številko 1983/3 k.o. Jesenice, Kidričeva 37/C, t.i. »RESTAVRACIJA TURIST«, v izmeri 161,05 m2,  skupaj z delom opreme, ki je v lasti Občine Jesenice. Predmet najema sestavljajo:

 

NEPREMIČNINA – POSLOVNI PROSTOR (številka dela stavbe: 2175-2764-11):

Stavba, v kateri je poslovni prostor, ki je predmet najema, je zgrajena pred letom 1980 in je primerno vzdrževana. Opremljena je z vso potrebno komunalno in TK infrastrukturo. Vpisana je v kataster stavb ter v zemljiško knjigo in je v celoti v lasti Občine Jesenice.

Poslovni prostor se oddaja v najem opremljen in sicer z opremo, ki je v lasti Občine Jesenice in je navedena zgoraj. Del opreme, ki ni predmet najema, je v lasti bivšega najemnika poslovnega prostora. O morebitnem najemu ali nakupu te opreme se ponudniki dogovorijo z bivšim najemnikom neposredno.

Predmet najema si zainteresirani ponudniki lahko ogledajo po predhodni najavi na kontaktni številki 04 5869 232 (Valentina Gorišek).

 

VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Najem stvarnega nepremičnega premoženja – Najemna pogodba v obliki notarskega zapisa.

 

IZHODIŠČNA NAJEMNINA:

Izhodiščna najemnina za nepremičnino, skupaj z opremo, ki je v lasti Občine Jesenice, znaša 926,32 (devetsto šestindvajset celih dvaintrideset) evrov mesečno.

V najemnino niso vključeni obratovalni stroški, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter stroški tekočega vzdrževanja najetega poslovnega prostora, ki bremenijo najemnika.

Redno plačilo najemnine in pripadajočih stroškov je bistvena sestavina pravnega posla.

 

NAČIN IN ROK PLAČILA NAJEMNINE:

Višina najemnine, ki je določena ob podpisu najemne pogodbe, se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, razen če mesečna stopnja inflacije preseže 2%, se najemnina usklajuje mesečno.

Najemnik je dolžan plačati najemnino do 10. (desetega) v mesecu za pretekli mesec na podlagi izstavljenega računa najemodajalca.

 

ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je do srede 1.8.2018 , (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 15.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00). Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 3.8.2018 ob 10.00 v mali  sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 15 po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Iz utemeljenih razlogov lahko občina Jesenice podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni.

 

VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni najkasneje tri dni pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 1 (eno) izhodiščno mesečno najemnino (t.j. 926,32 EUR). Varščino morajo  ponudniki vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-35280518 s pripisom »Varščina za javno zbiranje ponudb  – RESTAVRACIJA TURIST«. Plačana varščina bo izbranemu najemniku vračunana v najemnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice bo zadržala varščino izbranega ponudnika, v kolikor le ta ne bo sklenil najemne pogodbe v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri oziroma le te ne bo sklenil po morebitnem preteku dodatnega roka.

 

OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo – »RESTAVRACIJA TURIST« in bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNIN – »RESTAVRACIJA TURIST«. in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, Sprejemna pisarna, vsak delovni dan, in sicer od dneva objave javnega razpisa dalje ali preko spletne strani Občine Jesenice, www.jesenice.si.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si, v primeru prejema več najugodnejših ponudb (ponudbe morajo biti pravočasne in popolne), pridržuje pravico, da z najugodnejšimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni  pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna višina najemnine za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve najemne pogodbe. Pri tem se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in vplačane varščine.

Pri javnem zbiranju ponudb ne smejo sodelovati kot ponudniki člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije v zvezi z najemom poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki dobijo v času uradnih ur od dneva objave poziva do dne zaključka le tega. Kontaktna oseba je Valentina Gorišek, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 04 5869 232.

 

Občina Jesenice
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 3528 - 11 / 2018

Prebrano 3370 krat Nazadnje urejano na torek, 10 julij 2018 08:01