Javni razpisi

maj 2015 18

Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

I.

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv sekretar.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog za župana,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog,
 • zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
 • neposredno vodi delo občinske uprave in skrbi za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
 • izdelovanje in vzdrževanje obrambnih načrtov.

 II.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katere se zahteva univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem / druga stopnja,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 6. izjavo kandidata, da:
  -     je državljan Republike Slovenije,
  -     ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  -     zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Kandidat mora k prijavi priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja občinske uprave Občine Jesenice.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prijavni obrazec je priložen besedilu javnega natečaja.

III.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Pri kandidatih se bo preverjalo tudi, ali imajo opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave) oziroma opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor kandidati nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oz. usposabljanja za imenovanje v naziv, morajo najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, skladno z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih. Prav tako se bo pri kandidatih preverjalo ali imajo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi tretjega odstavka 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj v okviru programa »Vodenje in upravljanje v upravi«.

V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, ki bodo priložena prijavi, glede na priložene reference in po potrebi tudi na osnovi osebnih razgovorov.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, o čemer se bo vsakemu kandidatu izdal sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

IV.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje 5-ih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na Cesti železarjev 6, ter v primeru napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

Ostalim kandidatom bo vročen sklep o neizbiri.

V.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj« na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo (28/5-2015)  oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa (28/5-2015) do 14. ure v vložišče Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Alenki Justin na tel. številki 04 5869 231.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-3/2015

Župan  Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 18-05-2015
 • Veljavno do: 28-05-2015
Prebrano 1929 krat Nazadnje urejano na petek, 15 maj 2015 12:22