Javni razpisi

apr  2015 24

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011, 42/2012, 47/2013 in 24/2014), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2011 in spremembe (Uradni list RS, št. 42/2012, št. 47/2013 in št. 24/2014).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: Koncesija se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in koncedenta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbor koncesionarja so:

 • ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
 • celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem območju Stare Save,
 • tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
 • kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
 • celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
 • rok za pričetek izvajanja gospodarske javne službe.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora ponudnik predložiti izjavo, da bo ob podpisu koncesijske pogodbe predložil:

 • nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali
 • garancijo zavarovalnice kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali
 • nakazati finančni depozit v višini 5.000,00 € na Podračun EZR Občine Jesenice, št. SI56 01241-0100007593.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno pet let od sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog izbora koncesionarja, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj - ponudba - javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, št. 302-7/2015«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do vključno 15. maja 2015, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 15. maja 2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje prijav: Komisija bo v ponedeljek, 18.5.2015 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.

12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno odločbo o izboru v 15 dneh od prejema predloga komisije.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.

14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).

15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma na  telefonski št. 04/ 586 92 89 (mag. Vera Djurić Drozdek) in 04/586 93 35 (Jasna Erman).

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 24-04-2015
 • Veljavno do: 15-05-2015
Prebrano 1875 krat Nazadnje urejano na sobota, 25 april 2015 14:51