Javne objave

dec  2014 29

Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero NUSZ za leto 2015

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 218.c in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 in spr.) objavlja

JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2015

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Jesenice, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, soba P8, v času uradnih ur in sicer za:

  • fizične osebe: ponedeljek, sreda in petek
  • pravne osebe: torek in četrtek – po predhodnem dogovoru

od 5.1.2015 do vključno 16.1.2015

V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 14. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice (Ur.list. RS, št.46/2008 in spr.).

Številka : 422-74/2014

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN


Prebrano 1582 krat