Javne objave

maj 2014 30

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2014, št. 478-100/2013, sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21.11.2013 in dopolnitve, objavlja 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

 1. Nepremičnina s parc. št. 252/9, v izmeri 1657 m2, k.o. 2172 – Hrušica,
 2. Nepremičnina s parc. št. 419/10, v izmeri 378 m2, k.o. 2172 – Hrušica,

Nepremičnini se prodajata kot celota - izključno skupaj.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležita predmetni nepremičnini v območju J1/IG1-OPPN, območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim. Nepremičnini ležita med regionalno cesto Jesenice-Kranjska Gora in ob opuščeni železniški progi Jesenice – Rateče, v naselju Hrušica (območje Plavški travnik II – Vrbje). Nepremičnini zaključujeta sklop nepremičnin, ki so bile v preteklosti namenjene servisni dejavnosti Slovenskih železnic. Na podlagi podatkov iz registra gospodarske javne infrastrukture preko dela nepremičnine s parc. št. 252/9 k.o. 2172 – Hrušica poteka kanalizacijski vod (skrajni južni del predmetne nepremičnine), vročevod (skrajni severni in vzhodni del predmetne nepremične), ter telekomunikacijski in kabelski vod. Preko dela nepremičnine s parc. št. 419/10 k.o. 2172 – Hrušica, pa potekajo naslednji vodi gospodarske javne infrastrukture: javni vodovod, kanalizacijski vod (skrajni severo-vzhodni del predmetne nepremičnine), vročevod (skrajni severo-vzhodni del predmetne nepremične) in telekomunikacijski vod. Občina Jesenice si bo za lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod in vročevod) izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnini s parc. št. 252/9 in 419/10 k.o. 2172 – Hrušica v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje obstoječih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice.

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnini:

 • s parc. št. 252/9 k.o. 2172 – Hrušica  znaša 69.594,00 EUR (brez 22% DDV),
 • s parc. št. 419/10 k.o. 2172 – Hrušica znaša 15.876,00 EUR (brez 22% DDV),

skupaj znaša 85.470,00 EUR (brez 22 % DDV).

V izklicni ceni je upoštevana obremenitev predmetnih nepremičnin z navedeno služnostjo v javno korist in obremenitev z ostalimi vodi gospodarske javne infrastrukture.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 15. dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo. Šteje se da je kupnina plačana, ko v celoti prispe na račun prodajalca.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 18.6.2014 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje do vključno 16.6.2014 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnini s parc. št. 252/9 in 419/10 k.o. 2172 – Hrušica, v višini 8.547,00 EUR (10% izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47805014 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnini s parc. št. 252/9 in 419/10 k.o. 2172 – Hrušica«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

 • Nepremičnini s parc. št. 252/9 in 419/10 k.o. 2172 – Hrušica se prodajata po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost (22 % od najvišje izklicane cene), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne ureditve novo nastalega lastniškega stanja (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec. Stroške notarske overitve podpisa kupca, za potrebe ustanovitve služnosti,  in stroške zemljiškoknjižne ureditve služnosti v javno korist pa plača Občina Jesenice.
 • Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
 • Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

 • Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

 • potrdilo o plačani varščini  in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
 • potrdilo pristojnega organa (DURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave razpisa, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave razpisa:
 • da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;
 • da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;
 • potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,
 • potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
 • izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
 • morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil vrednost predmetnih nepremičnin in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe (2. odstavek 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe)).  

 • Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

 • Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

 • Pravila javne dražbe:

Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in določili Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list. RS št. 34/2011 in spremembe).

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINAH

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnih nepremičnin lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 280, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno 17.6.2014.

Vzorec prodajne pogodbe, situacija z vrisanimi vodi gospodarske javne infrastrukture in izjava iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).        

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka: 478-5/2014

Prebrano 4892 krat Nazadnje urejano na četrtek, 03 julij 2014 09:48