Javne objave

apr  2014 22

Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 2235/2 k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo z družbo Leur d.o.o. sklenila najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 2235/2 k.o. 2175 – Jesenice, in sicer za dobo 5 (petih) let z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
     Tomaž Tom Mencinger

Številka: 371-62/2014

Prebrano 1731 krat