Natisni to stran
feb  2014 21

Poziv za javno dražbo za prodajo nepremičnine s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča s stavbami in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice, za leto 2014, št. 478-100/2013, sprejetega na seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21.11.2013, objavlja 

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

- nepremičnina s parc. št. 470/0, neplodno v izmeri 1509 m2, k.o. 2175 - Jesenice, ki predstavlja stavbno zemljišče na katerem je zgrajeno parkirišče za osebne avtomobile.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice leži nepremičnina s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice v območju J2/CU3, območje za centralne dejavnosti.

Nepremičnina leži v bližini objekta tehničnih pregledov vozil na Jesenicah. Na podlagi podatkov iz registra gospodarske javne infrastrukture preko dela nepremičnine s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice potekata dva kanalizacijska voda, in sicer eden po skrajnem južnem delu predmetne nepremičnine (v dolžini cca 57 m) ter drugi po skrajnem jugovzhodnem delu predmetne nepremičnine (v dolžini cca 9 m). Ob skrajnem severo-vzhodnem delu nepremičnine s parc. št. 470/0 k.o. 2175 – Jesenice, tik ob Cesti maršala Tita, pa je zgrajena javna razsvetljava in sicer dve svetilki. Občina Jesenice si bo za navedeno gospodarsko javno infrastrukturo izgovorila služnost v javno korist in sicer brezplačno trajno služnostno pravico vzdrževanja (dostop na nepremičnino s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice v času vzdrževanja ter redno in izredno vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih vodov in javne razsvetljave), ki se bo vpisala v zemljiško knjigo v javno korist in na ime Občine Jesenice.

Z nepremičnino s parc. št. 470/0 k.o. 2175 - Jesenice upravlja in izvaja fizično varovanje Alpetour, potovalna agencija, d.d., Kranj, in sicer na podlagi Pogodbe o upravljanju in fizičnem varovanju parc. št. 470 k.o. Jesenice, št. 430-175/2006. Pogodba je sklenjena za določen čas, do 1.9.2014.

Določena parkirna mesta na predmetnem parkirišču so oddana v najem. Izbrani ponudnik bo kot najemodajalec vstopil v vsa tista najemna razmerja, ki bodo ob pridobitvi lastninske pravice na predmetni nepremičnin še veljavna.

Več o javni dražbi, si preberite v priloženih dokumentih.

Prebrano 4047 krat Nazadnje urejano na torek, 27 maj 2014 12:57