Javne objave

nov  2013 14

Namera o sklenitvi najemne pogodbe - DEWA CO d.o.o.

Številka: 92-2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (UL RS št. 26/2011 in spr.)  ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Zavod za šport Jesenice objavlja namero, da bo z DEVA CO d.o.o., Ledarska ulica 5, 4270 Jesenice, sklenil Najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 717/9. k.o. Jesenice v izmeri 68 m² 60 m² = 128 m² , in sicer za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Zavoda za šport Jesenice.

Zavod za šport Jesenice

Direktor

Zoran Kramar

Prebrano 2293 krat