Javne objave

nov  2013 05

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije solastnica nepremičnin s parc. št. 402/3, 409/3, 409/6 in 409/22 k.o. 2199 – Savica, objavlja namero, da bo z Marijo Ravnik, Cesta revolucije 9, 4270 Jesenice, sklenila Prodajno pogodbo za prodajo/nakup solastniškega deleža na predmetnih nepremičninah.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-33/2013

Prebrano 2336 krat