Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

nov  2023 02

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Nepremičninama preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Številka:             478-71/2023
Datum:               2. 11. 2023

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, po uradni dolžnosti in na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice, 262/III. člena v zvezi z 260/I. členom Zakona o urejanju prostora ter pooblastila št. 020-1/05 z dne 2. 10. 2017, v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, izdaja naslednjo:

ODLOČBO

  1. Nepremičninama z ID znakoma:

  • parcela 2176 734/1 in
  • parcela 2176 734/3

 preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

  1. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah iz prve točke osebe:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, matična številka: 5874335000,

v deležu do celote (1/1).

  1. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Nepremičnini z ID znakoma: parcela 2176 734/1 in parcela 2176 734/3 sta v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro. Predstavljata del odmerjenega zemljišča za namene ceste, ki naj bi na tem območju tekla v času izgradnje avtoceste. Vendar pa do realizacije načrtovanega nikdar ni prišlo. V naravi je dejansko zaživela poljska pot v pretežni lasti fizičnih oseb, ki jo ob porastu turizma koristijo predvsem obiskovalci soteske Vintgar. Zaradi navedenega Občina Jesenice stremi k uskladitvi dejanskega stanja s pravnim in dostopno pot za lastnike zemljišč, kmetijsko mehanizacijo in obiskovalce soteske želi ustrezno urediti.

Za potrebe nove poti bo Občina Jesenice odmerila in odkupila zemljišča, ki se bodo v zemljiško knjigo vpisala z zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena, nepremičninama z ID znakoma: parcela 2176 734/1 in parcela 2176 734/3 pa je smotrno ta status javnega dobra odvzeti, saj gre zgolj za pravno in ne dejansko funkcionalnost javne poti.

V skladu z določbo 262. člena Zakona o urejanju prostora status grajenega javnega dobra preneha, če se uredi zemljišče z enakim namenom splošne rabe. Status preneha z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava (262/III. čl. v zvezi z 260/I. čl. ZUreP-3).

Občinski svet Občine Jesenice je iz navedenih razlogov na svoji 7. redni seji 21. 9. 2023 sprejel sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri omenjenih nepremičninah. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 109, dne 27. 10. 2023, in je pričel veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave Občine Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal predmetno odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice navedenih nepremičnin na ime in v korist Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, matična številka: 5874335000, v deležu  do celote (1/1).

Posebni stroški postopka niso nastali.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice v roku 15 dni od poteka 15- dnevnega roka za objavo predmetne odločbe na oglasni deski Občine Jesenice in na enotnem državnem portalu e-uprava. Pritožba se vloži pisno, s priporočeno poštno pošiljko ali osebno pri organu, ki je odločbo izdal, na naslov Občine Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pritožba se lahko vloži tudi ustno, neposredno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Ob vložitvi pritožbe se plača upravna taksa po tarifni številki 2 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah v znesku 18,10 EUR.


Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb.
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE.
Uradni list RS, št. 63/99.
Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP.
Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju ZUreP-3.
Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO.

Prebrano 563 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 11 december 2023 22:05