Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

mar  2023 22

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin – koles v lasti Občine Jesenice

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin – koles v lasti Občine Jesenice

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, na podlagi 51. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/18, 79/18) ter v skladu s 16. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) objavlja

Javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin – koles v lasti Občine Jesenice

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel.: 04 5869 200
 

2. Kolesa, ki so predmet prodaje:

NAVADNO KOLO

REEF CRUISER

Število koles: 14

Št. osnovnega sredstva: kolesa št. 0005912 do št. 0005916 in št. 0005918 do št. 0005926

ELEKTRIČNO KOLO

REEF SC e BIKE

Število koles: 4

Št. osnovnega sredstva: kolesa št. 0005927, št. 0005929, št. 0005930 in št. 0005932
Podrobnejši opisi koles skupaj s fotografijami so na voljo v priloženem dokumentu (Priloga 1).

3. Pogoji za sodelovanje:

V tem postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Jesenice in do zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice, sicer bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.

4. Dodatni pogoji:

Kolesa se prodajajo posamezno ali več skupaj. Prednost imajo ponudniki, ki bodo kupili več koles v kompletu.

Ponudniki naj pošljejo svoje vloge na priloženem obrazcu v zaprti kuverti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali osebno oddajo v sprejemno pisarno Občine Jesenice, z oznako v levem spodnjem kotu: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb - Ponudba za nakup kolesa«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naziv in polni naslov pošiljatelja oz. ponudnika.

Upoštevane bodo vse lastnoročno podpisane ponudbe, ki bodo prispele na naslov občine ali bodo oddane po pošti kot priporočena pošiljka do vključno dne 31. 3. 2023 do 12.00 ure (datum poštnega žiga).

Ogled koles je možen v sredo, dne 29. 3. 2023 med 14.30 in 16.00 uro na lokaciji Bowling, Športni park Podmežakla, Ledarska ulica 5, 4270 Jesenice, po predhodnem dogovoru na tel. št.: 04 5869 266 (Aleksandra Orel).


Upoštevane bodo samo ponudbe, v katerih bodo cene enake ali višje od objavljene prodajne cene vsakega posameznega kolesa. Prodajna cena je cena, ki vključuje tudi davek na dodano vrednost (DDV). Prodajna cena posameznega kolesa je navedena v prilogi 1.

Če bo za nakup posameznega kolesa več ponudb, bo kolo prodano ponudniku, ki bo kupil vsa oz. več koles v kompletu. V kolikor bo občina prejela več enakovrednih ponudb za nakup istega kolesa, bo kolo prodano ponudniku, katerega ponudba bo časovno prispela prej.

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 3. 4. 2023. Najugodnejšim ponudnikom bo v roku 15 dni po končani izbiri izstavljen račun, ki ga je potrebno plačati v roku 8 dni od prejema. Po plačilu računa se kupljeno kolo lahko prevzame na dogovorjenem mestu.

Kolesa so na prodaj po načelu videno – kupljeno, zato kakršnekoli morebitne reklamacije po prevzemu kolesa ne bodo upoštevane.

Dodatne informacije glede postopka prodaje in javnega zbiranja ponudb zainteresirani prosilci dobijo pri Jasni Erman, tel. št.: 04 5869 335, za informacije glede koles, ki so predmet prodaje, in za ogled koles pa lahko kontaktirajo Aleksandro Orel, tel. št.: 04 5869 266.

12.5.2023
Vse premičnine (kolesa) v lasti Občine Jesenice so prodane.

Prebrano 1440 krat Nazadnje urejano na petek, 12 maj 2023 10:59