Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2023 23

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin

Številka: 478-12/2020    

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom,  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter 19. člena, v povezavi z 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in na podlagi vloge GOZDNEGA GOSPODARSTVA BLED d.o.o., Ljubljanska cesta 19, Bled, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo naslednjih nepremičnin v najem:

  • nepremičnina z ID znakom: parcela  116/1, v izmeri  800 m2,
  • nepremičnina z ID znakom: parcela116/2, v izmeri 3318 m2,
  • del nepremičnine z ID znakom: parcela117/2, v izmeri cca 121 m2,
  • del nepremičnine z ID znakom: parcela 117/7, v izmeri cca 170 m2.

Okvirni obseg oddaje navedenih nepremičnin v najem in potek vodov gospodarske javne infrastrukture je razviden iz grafične situacije, ki je priloga te namere. Na podlagi dejanskega stanja, je na predmetnih nepremičninah vzpostavljeno začasno skladišče lesa – sklenjena Pogodba o najemu nepremičnin, ki velja do 19. 3. 2023.

Nepremičnine se oddajajo v najem izključno skupaj, za določen čas največ 5 let in sicer za namen začasnega skladiščenja lesa. Izbrani najemnik se obvezuje na lastne stroške urediti začasno skladišče tako, da izvajanje dejavnosti skladiščenja ne bo povzročalo škode na najetih nepremičninah in okolici ter, da bo omogočen (obstoječ) nemoten dostop do ostalih nepremičnin na tem območju. Po prenehanju najemnega razmerja je najemnik dolžan vzpostaviti nepremičnine v prvotno stanje (zatraviti). Izhodiščna (najnižja ponujena najemnina) za skupno površino nepremičnin, ki so predmet najema znaša 2.645,00 EUR/leto. Ostale obveznosti najemnika, povezane z rabo nepremičnin, bodo določene v najemni pogodbi.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 dnevnega roka od objave predmetne namere, izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o višini najemnine in drugih pogojih pravnega posla. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice, vendar ne pred 19. 3. 2023. Najemnina se plačuje enkrat letno, v naprej. Pravočasno in celotno plačilo posamezne letne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu oddaje v najem je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 410 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 junij 2023 11:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave