Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

okt 2022 10

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka: 478-47/2022
Datum: 10. 10. 2022

Občina Jesenice na podlagi 5., 9., 52. in prve alineje 1. odstavka 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo solastniškega deleža do 1/9 na nepremičninah z ID znakom: parcela 1458 130/9, parcela 1460 56/1 in parcela 1460 57 (idealni delež, ki v naravi ni določen). Najnižja ponudbena cena za solastniški delež znaša 9.777,77 EUR.

Nepremičnina ID znakom: parcela 1458 130/9 v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo na naslovu Lešnica 2, Otočec, na območju Mestne občine Novo mesto, skupaj s pripadajočim zemljiščem (dvorišče/vrt) in pomožnim kmetijskim objektom. Stanovanjska stavba in pomožni kmetijski objekt sta vpisana v kataster stavb in sicer s številko 1458 685 in številko 1458 684. Nepremičnini z ID znakom: parcela 1460 56/1 in parcela 1460 57 pa v naravi predstavljata gozdno in kmetijsko zemljišče (postopek prodaje po določbah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22)), prav tako na območju Mestne občine Novo mesto.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale.

Ker so nepremičnine z ID znakom: parcela 1458 130/9, parcela 1460 56/1 in parcela 1460 57 v solastnini imajo ostali solastniki, na podlagi 3. odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) predkupno pravico. V primeru, da predkupni upravičenci ne bodo uveljavljali predkupne pravice in da bo izražen interes več oseb za nakup navedenega solastniškega  deleža (več najugodnejših ponudb), bodo s temi osebami opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice oziroma po pridobitvi izjave predkupnih upravičencev o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla bremeni kupca in se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 126 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 10 oktober 2022 15:02

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave