Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

apr  2022 20

Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine

Številka:             478-24/2022

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 63/99), 245. člena in 1. odstavka 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), v povezavi s 338. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 1.5.2019, v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Nepremičninam:

  • katastrska občina 2178 Koroška Bela  parcela 700/2 (ID 2555487),
  • katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/3 (ID 2385847),
  • katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/4 (ID 2889599),
  • katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/5 (ID 2554113),
  • katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/6 (ID 2218519) in
  • katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 410/2 (ID 3225500)

 preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.

Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah: katastrska občina 2178 Koroška Bela  parcela 700/2 (ID 2555487), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/3 (ID 2385847), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/4 (ID 2889599), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/5 (ID 2554113), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/6 (ID 2218519) in katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 410/2 (ID 3225500), vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:

Občina Jesenice,

matična številka: 5874335000,

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice                                      v deležu – do celote (1/1).

 

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Pri osnovnih pravnih položajih nepremičnin:  katastrska občina 2178 Koroška Bela  parcela 700/2 (ID 2555487), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/3 (ID 2385847), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/4 (ID 2889599), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/5 (ID 2554113), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/6 (ID 2218519) in katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 410/2 (ID 3225500), je po stanju informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije vknjižena lastninska pravica v korist javnega dobra. Nepremičnine katastrska občina 2178 Koroška Bela  parcela 700/2 (ID 2555487), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/3 (ID 2385847), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/4 (ID 2889599), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/5 (ID 2554113), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/6 (ID 2218519) so v preteklosti predstavljale prečno pot iz Koroške Bele, ki se je navezovala na takratno glavno cesto Jesenice – Žirovnica, mimo Koroške Bele, in je tekla južneje od sedanje državne ceste, odsek Javornik – Žirovnica. Navedeno je razvidno iz katastrskih podatkov in katastrskih razvidov zemljiškega katastra, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Nepremičnina katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 410/2 (ID 3225500) pa leži zahodno ob nepremičnini, ki je nekoč predstavljala avtobusno postajališče ob takratni glavni cesti Jesenice – Žirovnica.

Kot del takratne javne poti ter javnih površin ob avtobusnem postajališču so nepremičnine pridobile  status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je še vedno vknjižen v zemljiški knjigi. Zaradi prostorskih sprememb (gradnje železarskih obratov na Koroški Beli) in s tem posledično prestavitvijo glavne ceste Jesenice – Žirovnica (severneje, na lokacijo kjer poteka danes) ter ukinitvijo dotedanje ceste, se je dejansko stanje spremenilo. Predmetne nepremičnine tako niso v funkciji splošne rabe oziroma njihovo funkcijo v celoti nadomeščajo druge nepremičnine (obstoječe cestno omrežje in omrežje drugih javnih poti).

Na podlagi 2. in 3. odstavka 247. člena ZUreP-2, lahko status grajenega javnega dobra tudi preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba ali, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem zemljišču ali objektu lahko odvzame.

Glede na ugotovljeno dejansko stanje nepremičnin: katastrska občina 2178 Koroška Bela  parcela 700/2 (ID 2555487), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/3 (ID 2385847), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/4 (ID 2889599), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/5 (ID 2554113), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/6 (ID 2218519) in katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 410/2 (ID 3225500), le te niso v funkciji grajenega javnega dobra, za katerega jim je bil status podeljen (javne poti, javne površine), oziroma v naravi ne obstaja več. Ker so njihovo funkcijo so prevzele druge nepremičnine (zgrajeno novo cestno omrežje in drugih javnih površin), so izpolnjeni pogoji za prenehanje statusa grajenega javnega dobra.  Status (grajenega) javnega dobra  lokalnega pomena skladno z 247. členom, v povezavi s 245. členom, ZUreP-2 lahko preneha le z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 24. redni seji, dne 31. 3. 2022 odločil (sprejel sklep), da nepremičninam: katastrska občina 2178 Koroška Bela  parcela 700/2 (ID 2555487), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/3 (ID 2385847), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/4 (ID 2889599), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/5 (ID 2554113), katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 700/6 (ID 2218519) in katastrska občina 2178 Koroška Bela parcela 410/2 (ID 3225500) preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2022, dne 15. 4. 2022, in je pričel veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave, Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal to odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti odločbe  bo le ta služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice navedenih nepremičnin na ime in v korist Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, matična številka: 5874335000, v deležu – do celote (1/1).

Glede na sprejeto odločitev občinskega sveta je odločba utemeljena.

Stroški postopka niso zaznamovani.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO – v nadaljevanju ZUT) takse prosta.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice. Rok za pritožbo je 15 dni od dneva preteka roka za objavo te odločbe na oglasni deski Občine Jesenice in na enotnem državnem portalu e-uprava. Pritožba se vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice. Ob vložitvi pritožbe je potrebno plačati upravno takso, po tarifni št. 2 ZUT, v znesku 18,10 EUR.

Prebrano 162 krat Nazadnje urejano na četrtek, 12 maj 2022 14:31

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave