Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

sep  2021 28

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka:             478-47/2021

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 393/1, v izmeri 1471 m2; najnižja ponudbena cena znaša 13.900,00 EUR.

Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 393/1 leži v varovanih območjih: poplavno območje, erozijsko območje (opozorilno območje –zahtevni zaščitni ukrepi), plazovi (območje srednjega tveganja – R2) in drobirski tokovi (območje nizkega tveganja – R3). Skladno z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS št. 110/2013, 57/2017 in 29/2018) ter Poročila o izdelavi kart geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja v merilu 1:25000 za občino Jesenice, DN 2003736, Gradbeni inštitut ZRMK, september 2010, so v primeru posegov v nepremičnino zahtevani določeni zaščitni ukrepi. Ne glede na dejstvo, da je predmetna nepremičnina stavbno zemljišče, je gradnja (izvajanje gradbenih posegov) na navedeni nepremičnini omejena, z upoštevanjem predhodne izvedbe ustreznih strokovnih podlag s področja geomehanike in izvedbo predlaganih ukrepov. Po razpoložljivih podatkih preko dela navedene nepremičnine (sever-jug) poteka javni meteorni vod, za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila brezplačno trajno služnostno pravico uporabe in vzdrževanja.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 497 krat Nazadnje urejano na torek, 28 september 2021 12:09

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave