Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

mar  2021 01

Prenehanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Številka:             478-56/2020
Datum:               1.3.2021

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 63/99), 247. člena, v povezavi s 1. odstavkom 245. člena,  Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 1.5.2019, v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Nepremičnini:  parcela 425/10 v katastrski občini 2172 - Hrušica (ID 7113669) preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičnini:  parcela 425/10 v katastrski občini 2172 - Hrušica (ID 7113669) vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:

Občina Jesenice,
matična številka: 5874335000,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice                                      v deležu – do celote (1/1).

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

 

Celotna obločba v priloženem dokumentu.


E-uprava

  • Odločba št. 478-56/2020
    Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino z ID znakom parcela 2172 425/10
    Objavljeno: 1. 3. 2021
Prebrano 933 krat Nazadnje urejano na petek, 21 maj 2021 09:05

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave