Javne objave

jan  2020 08

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 478-16/2019                

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, kot upravljavec nepremičnega premoženja, ki je v njeni lasti, na podlagi 9. in 52. člena, v zvezi s 55. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za izvedbo postopka menjave nepremičnine z ID znakom: parcela 2638 866/13, ki je po stanju eZK v lasti Občine Jesenice in v naravi predstavlja objekt, ki je namenjen dotoku vode do male hidroelektrarne Hrušica, z nepremičnino z ID znakom: parcela 2175 2632/6, ki je po stanju eZK v lasti Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o., v naravi pa predstavlja obcestni  svet dostopne ceste, ki vodi do Centralne čistilne naprave Jesenice.  Menjalna pogodba se sklepa z namenom ureditve zatečenega stanja oziroma dokončne ureditve medsebojnih odprtih razmerij, povezanih z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in po načelu nepremičnina za nepremičnino.

Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Informacije in pojasnila v zvezi s predmetom razpolaganja so na voljo na Oddelku za okolje in prostor Občine Jesenice, tel. 04 5869 280 (Matej Smukavec).

 

              OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Blaž Račič

Prebrano 649 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave