Javne objave

apr  2018 26

Javna dražba za prodajo nepremičnine

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 49. in 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018-ZSPDSLS-1) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), v povezavi z 98. členom ZSPDSLS-1, ter skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018, št. 478-70/2017, objavlja 

 

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je posamezni del stavbe št. 105, v stavbi št. 397 k.o. Jesenice, ki stoji na parc. št. 533/45 k. o. Jesenice in v naravi predstavlja poslovni prostor v 2 etaži št. 105, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice, z ID znakom 2175-397-105, v izmeri 99,56 m2. Poslovni prostor spada v energetski razred G (256 kWh/m2a) – Energetska izkaznica stavbe, št. 2017-167-173-45922, z dne 13.01.2017, velja do 12.01.2027. Poslovni prostor, se nahaja v poslovno - stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice. Poslovni prostor je prazen. Pred preselitvijo na novo lokacijo je poslovni prostor imela v najemu Lekarna Plavž. Objekt je bil zgrajen leta 1976 in je vzdrževan. 

III. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. IZKLICNA CENA IN NAJNIŽJI ZNESK NJENEGA VIŠANJA

Izklicna cena za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105, k. o. 2175 – Jesenice znaša 51.000,00 EUR.

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 50,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Po plačilu celotne kupnine, šteje se, da je kupnina plačana ko v celoti prispe na račun prodajalca, bo prodajalec kupcu izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:

Javna dražba bo potekala dne 17.05.2018 ob 10.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VII.  VIŠINA VARŠČINE:

Najkasneje do vključno z 15.05.2018 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nepremičnino z ID znakom 2175-397-105  k. o. 2175 - Jesenice, v višini 5.100,00 EUR  (10% izklicne cene), na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-35280518 s pripisom »varščina za javno dražbo – nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom 2175-397-105, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

VIII.  POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE

Nepremičnina – poslovni prostor z ID znakom  2175-397-105  k. o. 2175 –Jesenice, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice se prodaja kot celota in po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroške sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroške zemljiškoknjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa, i.d.) plača kupec.

  • Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
  • Rok sklenitve pogodbe:

Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.

  • Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.

Dražitelji se morajo najpozneje 15 minut pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:

- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,

- potrdilo pristojnega organa (FURS) iz katerega je razvidno, da ima dražitelj plačane davke in prispevke določene z zakonom, staro največ 15 dni, šteto od  dneve objave javne dražbe, velja za pravne osebe, s.p. in fizične osebe (tujec mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

- dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 15 dni, šteto od dneve objave javne dražbe:

a.) da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je dražitelj pravna oseba ali s.p.;

b.) da dražitelj ni v postopku osebnega stečaja, če je dražitelj fizična oseba;

- potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.). V kolikor ima dražitelj odprtih več računov pri različnih bankah mora predložiti potrdila vseh bank,

- potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima dražitelj  pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,

- izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),

- izjavo, da dražitelja ni povezana oseba po 7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1 (glej točko IX.),

- morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno (upravna overitev) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe.

Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj.

Ne glede na navedeno, kot dražitelj na javni dražbi ne more sodelovati cenilec, ki je ocenil predmetno nepremičnino in člani komisije za vodenje javne dražbe ter z njimi povezane osebe po 7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1.

  • Izbira najugodnejšega dražitelja:

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči podatke o davčni številki oz. ID številki za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, ki se vpišejo v zapisnik.

Če je dražitelj samo eden se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.

  • Ustavitev postopka:

Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

IX. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom predmetne nepremičnine lahko pokličete na tel. št. (04) 5869 246 (Katarina Haus), in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do vključno  15.05.2018.

Vzorec prodajne pogodbe in  obe izjavi iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani  Občine Jesenice (http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave).             

 

                                                                                              Tomaž Tom Mencinger
                                                                                                          ŽUPAN

 

Številka: 3528-5/2018

Prebrano 3991 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 16 julij 2018 07:55