Javne objave

apr  2015 28

Javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra

Na podlagi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002 s sprem.), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010), Lokalnega program za kulturo občine Jesenice 2013 – 2016 (sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 20. 9. 2012), Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2015 (Ur. list RS, št. 9/2015  ) ter Letnega program kulture v občini Jesenice za leto 2015 (sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 5. 2. 2015), objavljam naslednji

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO JAVNEGA KULTURNEGA PROGRAMA PIHALNEGA ORKESTRA, KI GA BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA OBČINA JESENICE

I.    Naročnik javnega poziva:

Naročnik javnega poziva je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Predmet in namen javnega poziva:

Predmet poziva je sofinanciranje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v letu 2015, ki ga izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2013 – 2016.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnega kulturnega programa, ki bo izveden strokovno, uspešno ter bo javno dostopen in bo zasledoval cilje kulturne politike lokalne skupnosti oz. uresničevanju naslednjih ukrepov iz Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 (sprejet na 11. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27. 10. 2011):

 • kakovostni in konkurenčni kulturni ponudbi;
 • dvigu zanimanja za kulturo.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra so:

 • da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to  področje,
 • da so na dan objave predmetnega javnega poziva registrirani v skladu s predhodno alineo in kontinuirano delujejo več kot 20 let kot ljubiteljsko kulturno društvo na področju kulturne dejavnosti, ki je predmet tega javnega poziva,
 • da imajo sedež v občini Jesenice,
 • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

Posebni pogoji:

Na javni poziv za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • vlagatelj ima zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni poziv,
 • vlagatelj pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavlja vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni poziv ne kandidirajo prvič,
 • vlagatelj ima izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni poziv in 
 • vlagatelj ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini.

 

X.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo  dokumentacijo programskega poziva:

Dokumentacija programskega poziva je na voljo na spletnih straneh Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Vlagatelji lahko prevzamejo  dokumentacijo programskega poziva tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi št. II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. 04/ 5869 310 pri Moniki Makovec.

XI. Dokumentacija programskega poziva:

Dokumentacija programskega poziva vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino razpisanih sredstev,
 • obrazec vloge z navodili,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje ,
 • kriterije ter obrazložitev načina ocenjevanja ,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt.

Vlagatelj mora ob prijavi programa na javni poziv predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi  podpisanimi in žigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XII.  Obravnavanje vlog

Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno.

V okviru programskega poziva bodo po postopku obravnavani programi upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.

XIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva:

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega poziva. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda  upravni akt, s katerim odloči o izbranem izvajalcu za izvedbo javnega kulturnega programa pihalnega orkestra  ali o zavrnitvi  programa posameznega vlagatelja.

Z izbranim izvajalcem bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.

 

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Podrobnosti in več o javnem pozivu si oglejte med priloženimi dokumenti.

 

 

Prebrano 1448 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 15:16