Javna naročila

Tea Jenkole

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5 in 19/14), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za Zamenjavo cevi daljinskega ogrevanja DN450 ob gledališču.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 29.05.2014 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

 Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v ČETRTEK 29.05.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

            ŽUPAN

Javno naročilo je bilo ustavljeno.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5 in 19/14), Osnovna šola Prežihovega Voranca, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za Izvedbo  novega  finalnega  sloja  športnega  parketa  v  telovadnici  OŠ Prežihovega Voranca.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 27.05.2014 najkasneje do  10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

 Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK 27.05.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Robert Kerštajn, prof.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ravnatelj

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za modernizacijo cest v občini Jesenice v letu 2014 – Cesta gasilski dom – Javorniški Rovt -  št. 430-13/2014.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 23.04.2014 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v SREDO 23.04.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

         ŽUPAN

        

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za Celostno obnovo osnovne šole Koroška Bela – 2. faza, št. 430-6/2014.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 08.04.2014 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

 

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK 08.04.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

                ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izdelavo in postavitev funkcionalne urbane opreme na Stari Savi, št. 430-12/2014.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 27.03.2014, najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v ČETRTEK, dne 27.03.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jesenice, št. 430-8/2014.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jesenice je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 11.03.2014 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK, 11.03.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

Tomaž Tom Mencinger

       ŽUPAN

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo Spodnji Plavž.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 17.02.2014 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.

 

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PONEDELJEK 17.02.2014, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

            ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

 Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice v skladu z Odlokom o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2013)

koncedent Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent),

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodil podajo prijave za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s toploto v občini Jesenice (v nadaljevanju koncesija oziroma predmet koncesije).

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo) za celotno koncesijo, lahko tudi za opravljanje gospodarske javne službe s projektnim (novoustanovljenim) podjetjem, pod pogoji določenimi v razpisu. Vlogo za pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij), ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

PREDLOŽITEV PRIJAVE

Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena koncedentu do dne 31.1.2014, najkasneje do 10.00 ure.

Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na naslov koncedenta: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za prijave poslane po pošti, za osebno dostavljene prijave pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene prijave bo koncedent izločil iz postopka odpiranja prijav in jih neodprte vrnil prijaviteljem.

ODPIRANJE PRIJAV

Javno odpiranje prijav bo na Jesenicah, dne 31.1.2014, ob 12.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo pred pričetkom javnega odpiranja prijav, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje prijavitelja. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki prijaviteljev, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje prijavitelja.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

 

Popravek (stran 12 v razpisni dokumentaciji) se nanaša na popravek cene povprečne cene na dan 01.12.2013, ki vsebuje variabilni in fiksni del in znaša 92.8585€/MWh.

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013- UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Jesenice v letih 2014 in 2015, št. 430-60/2013.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Jesenice v letih 2014 in 2015 je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Jesenice v letih 2014 in 2015, so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 16.12.2013 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PONEDELJEK 16.12.2013, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

     ŽUPAN

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice«, št. 430-57/2013.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za Izdajanje občinskega časopisa »Jeseniške novice« je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 20.11.2013 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v SREDO 20.11.2013, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

Tomaž Tom Mencinger

       ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB-5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe Občine Jesenice in javnih zavodov v občini Jesenice za obdobje 2014-2016, št. 430-56/2013, objavljenega na portalu Ministrstva za finance in Urada za uradne objave Evropskih skupnosti.

Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

zase in po pooblastilu za:

-        OSNOVNO ŠOLO TONETA ČUFARJA JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice;

-        OSNOVNO ŠOLO PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice;

-        OSNOVNO ŠOLO KOROŠKA BELA JESENICE, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice;

-        OSNOVNO ŠOLO POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice;

-        GLASBENO ŠOLO JESENICE, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice;

-        VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3A, 4270 Jesenice;

-        GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice;

-        OBČINSKO KNJIŽNICO JESENICE, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice;

-        GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice;

-        VISOKO ŠOLO ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice;

Občina Jesenice izvaja javno naročilo po pooblastilu za vse navedene naročnike, ponudnik pa bo sklenil pogodbe in izdajal račune ločeno za vsakega naročnika posebej.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 29.11.2013, najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PETEK, dne 29.11.2013, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

     ŽUPAN


   

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OPIS PREDMETA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Na podlagi 48. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS št.: 127/2006, v nadaljevanju ZJZP), 8. člena Odloka o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice« (Ur.l. RS št.: 57/2013, v nadaljevanju Odlok), ter ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 12/2013 – UPB5; v nadaljevanju ZJN-2), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, za izbiro zasebnega partnerja skladno z določili zakona o javno – zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi zakona o javnem naročanju za izvedbo projekta  »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, v javnih objektih Občine Jesenice«.

Predmet javnega razpisa je izbira zasebnega partnerja skladno z določili ZJZP in ob smiselni uporabi ZJN-2.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Javni razpis je bil v skladu z ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

 ODLOČITEV O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU IN AKT O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU

Javni partner, Občina Jesenice, je z Odlokom o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«, ki je bil sprejet na Občinskem svetu Občine Jesenice dne 20/6/2013, in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 5/7/2013, ugotovil obstoj javnega interesa za realizacijo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«, po modelu javno – zasebnega partnerstva.

ZAČETEK IN PREDVIDENI ČAS TRAJANJA RAZMERJA JAVNO – ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Pri posameznem objektu se bo kot datum dokončanja pripravljalnih storitev upošteval datum, ko izbrani ponudnik uresniči ukrepe zahtevane s strani naročnika za zagotavljanje prihrankov energije, kot najkasnejši datum dokončanja del pa je v vsakem primeru datum 31.12.2013.

Obveznost izvedbe ukrepov za znižanje porabe energije – glavna storitev izbranega ponudnika, ter merjenje prihrankov, se začne z dnem dokončanja izvajanja pripravljalnih storitev za vsak objekt posebej.

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za določen čas 10 let, ki začne teči v začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu, na katerem so se zaključile pripravljalne storitve. Pogodba preteče za vse objekte v istem trenutku.

KRAJ, ČAS IN PLAČILNI POGOJI, ZA DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

Razpisna dokumentacija bo z dnem objave javnega razpisa objavljena na Portalu JN (www.enarocanje.si) in spletni strani naročnika www.jesenice.si in je za ponudnike brezplačna.

 PREDLOŽITEV PONUDBE

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 04.09.2013 do vključno 10.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku. Na prednji strani kuverte mora biti nalepljen obrazec 13:

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice.

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB

Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za oddajo ponudb. Odločitev o podaljšanju roka objavi naročnik, na enak način kot je bil objavljen javni razpis.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 04.09.2013 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, št. 430-50/2013, z dne 09.07.2013.

 Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Strokovna komisija bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije in prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo naročnik, najkasneje v treh (3) delovnih dneh od dneva odpiranja ponudb, posredoval vsem ponudnikom, ki so predložili svoje ponudbe.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti za Odstranitev starih in namestitev novih avtobusnih postajališč v občini Jesenice – projekt City Impulses.

Občina Jesenice je ena izmed projektnih partneric v projektu CITY IMPULSES. Projekt CITY IMPULSES se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo razpisanih del. Predračun izpolnite tako, da vpišete cene na enoto in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejte. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven do 28.11.2013.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 31.7.2013 najkasneje do 10. ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v sredo 31.7.2013, ob 12. uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

   ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ki ga objavlja naročnik:

OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice,Slovenija

telefon: +38645869200; Telefax: +38645869270

Opis del: 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop vključuje izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice

Razpisno dokumentacijo za projekt:

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice

 sestavljajo naslednji dokumenti:

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVJE 2

POGODBA

POGLAVJE 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

POGLAVJE 5

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavite vprašanja na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo vam bomo posredovali na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim naročilom.

Izvajanje razpisanih del bo trajalo predvidoma 725 dni (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 10 dni, izgradnja 350 dni, od izgradnje do izteka roka za reklamacijo napakoziroma izdaje potrdila o izvedbi 365 dni).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 69,97:12,35.

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 31.07.2013, do vključno 10:00 ure po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

                                                                          ŽUPAN

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za rekonstrukcijo območja za avtobusno postajališče v Planini pod Golico – projekt IDAGO -  št. 430-43/2013.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 05.07.2013 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PETEK 05.07.2013, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

    ŽUPAN

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave