Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila, razpisi in objave

Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
 
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92   
Fax.: 01 478 92 06
E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke KGZS

Več o razpisu na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

9.10.2016

Rok za oddajo:

10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 ter 15.2.2017

Predvidena višina sredstev:

3.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 50% upravičenih stroškov

 

Namen javnega razpisa

je spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2016 ter 2017 - procesni vavčer. Npr: prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, dizajn management, business process management,... Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti, ki se bo merila na dan 31.12.2018. 

 

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje stroškov zunanjih svetovalnih storitev. 

 

Upravičena podjetja

Malo in srednje veliko podjetje. Prijavitelj mora imeti na lokaciji izvajanja aktivnosti na zadnji dan pred oddajo vloge najmanj 10 redno zaposlenih za polni delovni čas. Prav tako mora podjetje imeti poravnane vse davke in prispevke. 

 

Zunanji izvajalci

Prijavitelj bo moral v vlogi navesti ime zunanjega svetovalca. V okviru razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje v 10-ih odobrenih vlogah. Komisija bo naredila seznam izvajalcev in v kolikor bo v kateri izmed vlog napisan izvajalec, ki bo to kvoto že presegel bo vloga zavrnjena. Izvajalec mora v vlogi predložiti vsaj 3 reference na tem področju od leta 2010 naprej. 

 

Višina sredstev na razpisu

Tudi tokrat je razdeljeno na V in Z. Vzhodna regija ima na voljo 2.010.000,00 eur, zahodna regija ima na voljo 990.000,00 eur.

 

Upravičeni stroški

stroški storitev zunanjih izvajalcev do višine 50% upravičenih stroškov. Nepovratna sredstva so lahko med 3.000,00 eur do največ 20.000,00 eur. Stroški lahko nastanejo od datuma oddaje vloge do najkasneje 15.9.2017. 

 

NAJAVLJENI RAZPISI

 • Na Ministrstvo za gospodarstvu nas čaka skoraj 20 mio eur nepovratnih sredstev.
 • Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano bo v oktobru objavilo razpis za sofinanciranje nakupa novih strojev in opreme za prvo predelavo lesa
 • Nepovratna sredstva za razvoj kadrov. V sodelovanju je moč. Konzorcij podjetij bo lahko pridobil do 400.000 eur za razvoj kompetenc zaposlenih.
 • SID banka ima na voljo sredstva še do konca oktobra. Krediti so namenjeni za vse velikosti podjetij. Zanimiv je program, kjer se podpira kapitalsko neustrezna podjetja z namenom kapitalske utrditve.

Obveščamo vas, da je na Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2016, do roka za oddajo vlog (26.7.2016), prispelo 140 vlog.

Prispele vloge po ukrepih:

Ime ukrepa

Število vlog

Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj

37

Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja

25

Spodbujanje poslovne dejavnosti

12

Spodbujanje usposabljanja in promocijskih dejavnosti

40

Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov

23

Spodbujanje mentorstva

0

Spodbujanje sobodajalstva

3

Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj

0

Skupaj

140

 

Strokovna komisija že pregleduje prejete vloge. Prijavitelji v mesecu avgustu lahko pričakujejo eventualne dopolnitve le-teh. Končni rezultati javnega razpisa pa bodo znani predvidoma v oktobru 2016.

 

Oddelek za gospodarstvo

Občina Jesenice

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z

dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

Predmet razpisa:  spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

Cilji razpisa:

 • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe  lesnih ostankov, itd,..).

Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je potrebno tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter imajo registrirano glavno ali stransko dejavnost v okviru:

 • oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
 • oddelka C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičenci morajo biti ustanovljeni pred 1.1.2014.

Upravičeni stroški: Projekt se lahko prične po oddaji vloge na javni razpis. Upravičeni stroški se lahko nanašajo na:

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, posredni (operativni) stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev,…

Višina subvencije: min. 50.000,00 EUR in maks. 500.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog: 29. 8. 2016

Dodatne informacije: www.regionalnisklad.si

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a

1310 Ribnica

Tel.št: 01/836-19-53

Fax št: 01/836-19-56

e-naslov:www.regionalnisklad.si

Razpisnik:

Javna agencija SPIRIT

Datum objave:

1.7.2016

Rok za oddajo:

18.8.2016 do 13.00 ure, 27.1.2017 do 13.00 ure, 2.6.2017 do 13.00 ure.

Predvidena višina sredstev:

500.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 50% upravičenih stroškov

Namen razpisa 

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem olajša odločitve pri vstopu oz. o načinu vstopa na izbrani tuj trg.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Pogoji za prijavitelje:

 • v letu 2015 so imeli najmanj 3% prihodkov na tujih trgih;
 • V letu 2015 so imeli najmanj 5 redno zaposlenih za polni delovni čas.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanjih izvajalec, z ustreznimi referencami.

Višina subvencije

Intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je vrednostno omejena in sicer ne sme preseči 4.500,00 EUR na posamezno operacijo. 

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

9.7.2016

Rok za oddajo:

1.6.2017

Predvidena višina sredstev:

3.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

do 50% upravičenih stroškov .do 10.000 eur

Roki za oddajo vloge so: 5.8.2016, 3.2.2017 ter 1.6.2017

Predmet javnega razpisa

Je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Upravičenci

So MSP podjetja, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Pomoč se ne dodeli za podjetja iz dejavnosti:

 • Ribištvo in gojenje vodnih organizmov;
 • Proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko infrastrukturo;
 • Primarno kmetijsko proizvodnjo.

Dodatni pogoji razpisa

Upravičeno podjetje mora izpolnjevati tudi dodatne pogoje:

 • podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas, 
 • podjetje je na osnovi finančne in dinamične bonitetne ocene pridobilo vsaj dve točki ter ima ter ima dinamično oceno višjo od (- -). 

Upravičeni stroški

Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na posamezni sejem. Pomoč je v okviru sheme "De minimis". 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

 • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV). 

Višina sredstev

Koriščenje sredstev je hkrati v okviru posameznega leta omejeno tudi glede na kohezijski regiji:

Sredstva / Leto

2016

2017

SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija

1.020.000 eur

1.020.000 eur

SKLOP B - Zahodna kohezijska regija

480.000 eur

480.000 eur

SKUPAJ

1.500.000 eur

1.500.000 eur

Datum objave: 21. 3. 2016


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH VZPODBUD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2016

 

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA IN PRAVNA PODLAGA

Izvajalec Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2016 (v nadaljevanju Javni razpis) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo Javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Pravna podlaga:

 • 9. člen Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS št.104/15, z dne 28.12.2015),
 • Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok).

Dne 30.6.2016 je na Občina Jesenice na uradni spletni strani www.jesenice.si objavila Natečaja za idejno zasnovo maskote občine Jesenice.

Besedilo natečaja se v 5. točki spremeni tako, da se glasi:

˝V.  NAGRADE IN PRENOS PRAVIC

Prve tri prijave, ki bodo dosegle največje število točk, bodo prejele nagrade in sicer:

1. Štiridnevno letovanje v Termah Čatež v nastanitvenih kapacitetah Občine Jesenice. Vključeno je: dnevno do 6 (šest) kopalnih kart, ki omogočajo 2 (dva) časovno neomejena vstopa v zimsko ali poletno (odprta predvidoma od konca aprila do začetka oktobra) Termalno riviero dnevno. Objektu pripada toliko kopalnih kart dnevno, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar največ 6 (šest). Izdajanje kopalnih kart je pogojeno s prijavo bivanja/prenočevanja na recepciji Apartmajev in Kampa. Dodatna ugodnost: Vsakemu gostu v času bivanja pripada 1x obisk Savna parka za 3 ure med tednom, ponedeljek-petek, razen v terminih, ki jih določijo v Termah Čatež in bodo znani konec leta 2016. Letna uporabnina JeseNICE bikes za 2 osebi.

2. Tridnevno letovanje v Termah Olimija v Podčetrtku v nastanitvenih kapacitetah Občine Jesenice. Vključeno je: počitniški enoti pripada toliko chip kartic dnevno, kolikor gostov prenočuje v objektu, vendar največ 5 (pet) chip kartic, ki omogočajo 2 (dva) časovno neomejena vstopa v Termalnem parku Aqualuna, v hotelskem bazenu Breza in v bazenih Termalija. Letna uporabnina JeseNICE bikes za 2 osebi.

Za nagrade ni možno denarno izplačilo. Rezervacija termina za nagradi pod zaporedno točko 1. in 2. se izvede po predhodnem dogovoru z Občino Jesenice. Nagrade se koristijo najkasneje do 31.12.2017.

3. Dnevno kopanje v Termah Čatež za šest oseb ali Termah Olimije za pet oseb. Letna uporabnina JeseNICE bikes za 2 osebi.

Občina Jesenice postane lastnik prvo nagrajene maskote in s tem ji pripadajo vse materialne avtorske pravice ter jo lahko uporablja neomejeno. Avtorju prvo nagrajene maskote pripadajo moralne avtorske pravice. ˝

Vse ostale točke natečaja ostanejo nespremenjene.

 

Zadeva št.: 322-28/2016

Tomaž Tom Mencinger

Župan

Po končani investiciji je potrebno pri ukrepih 1, 7 in 8 oddati Končno poročilo kateremu priložite kopijo računa in potrdilo o plačilu (bančno nakazilo). Rok za oddajo poročila je 20.10.2016. Obrazec" Končno poročilo" je v prilogi.

1. IZVAJALEC NATEČAJA

Izvajalec javnega natečaja je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo natečaja je Oddelek za gospodarstvo.

 

2. NAMEN IN PREDMET NATEČAJA

Namen natečaja je izdelava idejne zasnove za maskoto občine Jesenice.

Maskota mora prispevati k povečanju prepoznavnosti občine Jesenice. Maskota mora odražati zgodovinske in turistične značilnosti občine.  Maskota naj bo na pogled prijazna,  pozitivna in zabavna, nikakor ne žaljiva. Maskota bo vključena v promocijske aktivnosti občine Jesenice z namenom povečanja prepoznavnosti. Maskota naj bo predstavljena z vseh strani (sprednja, hrbtna in s strani). Maskote morajo biti izvirne, prvič predstavljane in še ne smejo obstajati na trgu.

Predmet natečaja je izdelava idejne zasnove za maskoto občine Jesenice.

Idejna zasnova mora bit v tiskani verziji v velikosti od A4 do A3 formata lahko na več listih in v elektronski verziji na elektronskem nosilcu. 

Idejna zasnova mora obvezno vsebovati:

 • Ime maskote
 • izgled maskote,
 • razmerja maskote (velikost),
 • barve in barvne pojavnosti,
 • črkovne vrste (tipografija),
 • vsaj pet različic uporabe maskote(navedbo npr. obeski za ključe, uporabo za spletna omrežja, uporabo za zloženko, kostum maskote z navedbo materialov za promocijske prireditve, majice ipd.)
 • Maskoto v obliki jpg, cdr, pdf ali jpeg formatu v ločljivosti najmanj 300 dpi v barvni in črno beli verziji.

V primeru več idejnih zasnov, mora biti vsaka vložena v ločeni prijavi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v petek, 10. 6. 2016 objavila več zanimivih razpisov:

V razpisni dokumentaciji Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2016, ki je bil dne 26.4.2016 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se podaljša rok za oddajo vlog in organizirana bo dodatna predstavitev javnega razpisa.
Vloge morajo biti najpozneje do vključno srede, 25.5.2016, oddane v sprejemno pisarno oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.
Za prijavitelje bo organizirana predstavitev javnega razpisa, ki bo v sredo 18.5.2016 ob 16.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 17.5.2016 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Obveščamo vas, da bo predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice za leto 2016 v sredo 11.5.2016 ob 16.00 uri v Sejni sobi Zdravstvenega doma Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.
Obvezne so prijave do 10.5.2016 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

1.   PRAVNA PODLAGA IN IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA

Pravna podlaga:

 • 22. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe),
 • 9. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/15),
 • 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS št.104/15).
Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe), v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), objavlja

POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Lastnica nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.

III. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje so nepremičnine s parc. št.:

 • 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), v izmeri 2.301 m2;
 • 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), v izmeri 335 m2;
 • 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), v izmeri 69 m2;
 • 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027), v izmeri 1.056 m2;
 • 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800), v izmeri 14 m2.
Nepremičnine s parc. št. 902/222, 902/71 in 901/5, vse tri k.o. 2175 Jesenice, predstavljajo zemljišče, na katerem stoji industrijska stavba – lužilnica, ki se nahaja v poslovno - industrijski coni FIPROM na območju Stare Save, nepremičnini s parc. št. 902/57 in 901/6, obe k.o. 2175 – Jesenice pa predstavljata makadamsko parkirišče, neposredno ob zgoraj navedenem industrijskem objektu.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležijo nepremičnine s parc. št. 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800) v območju J2/CU11-X - območje centralnih dejavnosti in se obravnavajo kot stavbno zemljišče.

Na nepremičninah s parc. št. 902/222 k.o. 2175 - Jesenice, 902/71 k.o. 2175 - Jesenice in 902/57 k.o. 2175 - Jesenice je vknjižena predkupna pravica.

Predmet prodaje se prodaja izključno kot celota. Ponudniki lahko ponudbe oddajo kot posamezne pravne ali fizične osebe, oziroma lahko več partnerjev odda skupno ponudbo.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena je 251.770,00 EUR.

Več o Pozivu za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v spodaj priloženih dokumentih

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA IN PRAVNA PODLAGA

Izvajalec Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 (v nadaljevanju Javni razpis) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo Javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Pravna podlaga:

 • 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2015 (Ur. list RS št.9/15, z dne 13.2.2015 in spr.),
 • Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok).

II.        NAMEN, PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja, Spodbujanje poslovne dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti, Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov, Spodbujanje mentorstva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XI. tega besedila javnega razpisa.

III.        VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Za sofinanciranje finančnih vzpodbud so sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2015 na proračunski postavki 7050 Subvencije - držane pomoči, šifra NRP OB041-06-0032 Subvencije, državne pomoči v višini 69.000,00 €.

Višina sredstev za posamezni ukrep je navedena pri posameznem ukrepu, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XI. tega besedila javnega razpisa. V kolikor bodo zaprošena sredstva presegala predviden znesek sredstev za posamezni ukrep, se sredstva prerazporedijo iz drugih ukrepov, kjer bodo sredstva še na razpolago. V kolikor bodo skupna zaprošena sredstva višja od razpoložljivih sredstev, se bodo dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV.        SPLOŠNA DOLOČILA OZ. POGOJI

 1. Upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €), skladno s 3. in 4. členom Odloka.
 2. Upravičenec izpolnjuje splošna določila skladno s 6. členom Odloka.
 3. Upravičenec izpolnjuje pogoje posameznega ukrepa.

V.        UKREP: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJENE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ

Predmet je sofinanciranje začetnih investicij in sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja je opredeljeno v 18.členu Odloka.   

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 15.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 50% upravičenih stroškov posamezne investicije oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu.

VI.        UKREP: SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA

Predmet je sofinanciranje novih delovnih mest.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 20. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki, gospodarske družbe, brezposelne osebe, ki so opredeljeni v 7. in 20. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 25.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

VII.        UKREP: SPODBUJANJE POSLOVNE DEJAVNOSTI

Predmet je sofinanciranje registrirane poslovne dejavnosti podjetja.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 21. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 8.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 70% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje poslovne dejavnosti z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu.

VIII.        UKREP: SPODBUJANJE USPOSABLJANJA IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ

Predmet je sofinanciranje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 22. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 15.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 5

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

IX.        UKREP: SOFINANCIRANJE STROŠKOV OŽIVLJANJA IN UREDITVE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBRATOV

Predmet je sofinanciranje stroškov najema in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 23. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 3.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 6. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

X.        UKREP: SPODBUJANJE MENTORSTVA 

Predmet je sofinanciranje mentorstva za izvajanje praktičnega pouka za deficitarne poklice in poklice, ki so pomembni za podjetništvo in obrtništvo.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 29.členu Odloka.   

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki so opredeljeni v 7. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ta ukrep: 2.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ta ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €.

Vsebina vloge: 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje mentorstva  z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

XI.        UKREP: DELOVANJE DRUŠTEV, NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN STROKOVNIH ZDRUŽENJ

Predmet je sofinanciranje delovanja društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja, omejitve so opredeljeni v 31.členu Odloka. 

Upravičenci: društva, strokovna združenja nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva, ki so opredeljeni v 31. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ta ukrep: 1.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ta ukrep: 1

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev.

Vsebina vloge: 8. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu ter

XII.        MERILA ZA OVREDNOTENJE VLOG

Vloge bodo ocenjene na podlagi Meril za vrednotenje vlog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

XIII.        OBRAVNAVA VLOG

Postopek obravnave izvaja strokovna komisija skladno z 12. in 13. členom Odloka. Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje 8 dni po preteku roka za oddajo vlog. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. Potencialni prejemniki – upravičenci bodo najkasneje v roku 60 dni obveščeni o izidu javnega razpisa. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe. O pritožbi odloča župan občine.

XIV.        POGODBA O SOFINANCIRANJU IN POROČANJE O UČINKIH POMOČI

Po pravnomočnosti upravnega akta o sofinanciranju, se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan skladno s 14. členom Odloka.

Upravičenci, s katerimi bo sklenjena pogodba in bodo prejeli pomoč de minimis po tem razpisu, so zavezani za poročanje o učinkih dodeljene pomoči tretje leto (leto 2018) od prejema pomoči.  

XV.        RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Javni razpis je bil dne 24.8.2015 2015 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje poslovne dejavnosti
 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 6. Prijavni obrazec za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje mentorstva 
 8. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj
 9. Merila za vrednotenje vlog
 10. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 11. Primer pravilno opremljene ovojnice  
 12. Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015)

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri kontaktni osebi Aleksandri Orel v času uradnih ur. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v torek 15.9.2015 ob 10.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 14.9.2015 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijave se sprejema do zapolnitve prostih mest.

XVI.        ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno ponedeljka, 5.10.2015, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga za posamezno prireditev mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA –JAVNI RAZPIS FINANČNE VZPODBUDE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA – sklic 302-8/2015– Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, vsako vlogo vloži v svojo ovojnico.

XVII.        NADZOR NAD PORABO NAMENSKIH SREDSTEV IN VRAČILO SREDSTEV

Nadzor nad namensko porabo sredstev se lahko opravi največ 10 let od podpisa pogodbe o sofinanciranju v skladu z 32. členom Odloka.

Vračilo sredstev se izvede skladno z 15. členom Odloka.

Številka: 302-8/2015

ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

DOPOLNITEV IN POPRAVEK JAVNEGA RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH VZPODBUD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2015

V razpisni dokumentaciji Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 št. 302-8/2015, ki je bil dne 24.8.2015 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se:

 1. dodajo Merila za vrednotenje za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.
 2. zamenja se prijavni obrazec 6. Prijavni obrazec za ukrep sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Dopolnitev javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

ODGOVORI IN VPRAŠANJA

Vsi odgovori na vprašana, postavljena v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljeni na spletni strani. Dokumenta Odgovori in vprašanja 2015 se bo sproti dopolnjevala do roka za oddajo prijav (5.10.2015).

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011, 42/2012, 47/2013 in 24/2014), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2011 in spremembe (Uradni list RS, št. 42/2012, št. 47/2013 in št. 24/2014).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: Koncesija se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in koncedenta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.

5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbor koncesionarja so:

 • ugodnosti, ki izražajo ekonomske in socialne prednosti za koncedenta,
 • celovitost koncepta upravljanja in trženja ter obseg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem območju Stare Save,
 • tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
 • kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je pomembna za izvajanje koncesije,
 • celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
 • rok za pričetek izvajanja gospodarske javne službe.

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.

7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora ponudnik predložiti izjavo, da bo ob podpisu koncesijske pogodbe predložil:

 • nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali
 • garancijo zavarovalnice kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali
 • nakazati finančni depozit v višini 5.000,00 € na Podračun EZR Občine Jesenice, št. SI56 01241-0100007593.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno pet let od sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja za naslednjih pet let.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog izbora koncesionarja, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj - ponudba - javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice, št. 302-7/2015«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do vključno 15. maja 2015, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 15. maja 2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje prijav: Komisija bo v ponedeljek, 18.5.2015 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.

12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno odločbo o izboru v 15 dneh od prejema predloga komisije.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.

14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).

15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma na  telefonski št. 04/ 586 92 89 (mag. Vera Djurić Drozdek) in 04/586 93 35 (Jasna Erman).

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Obveščamo vas, da je bil dne 2.1.2015 na portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti  Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice – tretji ponovljeni postopek - projekt IDAGO«  z oznako NMV2/2015.

Predmet javnega naročila je vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojo koles v občini Jesenice. V okviru navedenega se tako predvideva:

 • dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles,
 • dobava in montaža treh nadstrešnic (kovinska nadstrešnica s solarnimi paneli in ključavnicami) in
 • dobava 15 koles.

Razpisna dokumentacija in objava: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=48285&nar=MV

Obveščamo vas, da je bil dne 11.9.2014 na portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti  »Vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice - projekt IDAGO«, št. objave NMV3610/2014.

Predmet javnega naročila je vzpostavitev kolesarskega sistema v občini Jesenice. V okviru navedenega se tako predvideva:

 • dobava, montaža in vzpostavitev sistema za izposojo koles,
 • dobava in montaža štirih kolesarnic na štirih lokacijah, ki bodo namenjene za izposojo koles in
 • dobava koles (dvajset navadnih in štirih električnih koles).

Rok oddaje ponudb: 25. 9. 2014 do 10. 00 ure

Razpisna dokumentacija in objava: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=41195&nar=MV

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave