Javna naročila, razpisi in objave

Občina Jesenice v skladu z 56. in 70. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Ur. list RS, št. 63/07 s spr.) in 25. členom Zakona o delovnih razmerjih –ZDR 1 (Ur. list RS, št. 21/2013) objavlja

javni razpis za mesto

PRIPRAVNIKA - SVETOVALCA

Zahtevana izobrazba:

 • univerzitetni diplomirani pravnik / 17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja
 • diplomirani upravni organizator /16202 - visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • diplomant upravnih ved / 16203 - visokošolska strokovna izobrazba - prva bolonjska stopnja
 • diplomant javne uprave (UN) / 16204 - visokošolska univerzitetna izobrazba -prva bolonjska stopnja

Številka: 110-2/2014

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja

razpis za delovno mesto za določen čas

SVETOVALEC

Kandidati za zasedbo delovnega mesta morajo imeti najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj ter naslednjo izobrazbo:

 • univerzitetni diplomirani pravnik /17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • diplomirani pravnik (UN) / 16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba – prva bolonjska stopnja

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 4. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 5. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge svetovalca:

 • izvajanje pravnih in upravnih nalog za Kabinet župana, Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • samostojno oblikovanje zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov;
 • sodelovanje pri izvajanju projektov v letu 2014 po odredbi župana in direktorja občinske uprave.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu kandidati/ke priložijo življenjepis, lahko pa tudi fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto svetovalca« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 1.2.2014.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas ( do 31/12-2014) in s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Občine Jesenice, C. železarjev 6. Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alenki Justin, telefon 04 5869 231.

OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice«
(Ur. list RS, št. 26/2011)
razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega ZAVODA »ZAVOD ZA ŠPORT Jesenice«


Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je poslovodno popolnoma sposobna. Poleg tega pogoja mora direktor izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima visokošolsko izobrazbo,
 • da ima najmanj 5 let izkušenj pri delu v športu oziroma v športnih organizacijah ter najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, in
 • da ima organizacijske sposobnosti (reference o dosedanjem delu).

Mandat direktorja traja štiri (4) leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave pošljejo na naslov:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »Zavoda za šport Jesenice«.

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Vera Pintar

Številka: 110-22/2013

Župan občine Jesenice na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št. 70/01, 78/01 in 47/04) razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje; in sicer, imeti morajo:

 • končano VII. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ali
 • končano VI. stopnjo  izobrazbe ustrezne tehnične, pravne, ekonomske oz. organizacijske smeri in najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
 • najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva;
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda (reference o dosedanjem delu).

Kandidati za delovno mesto morajo k svoji prijavi priložiti program dela – vizijo razvoja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ter jih v 15 dneh po objavi pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA GARS JESENICE.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za delovno mesto pripravnika na Občini Jesenice, ki je bil dne 5.6.2013 objavljen na spletni strani Občine Jesenice, kandidat izbran.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-21/2013

Občina Jesenice v skladu z 56. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Ur. list RS, št. 63/07 s spr.) in 25. členom Zakona o delovnih razmerjih –ZDR 1 (Ur. list RS, št. 21/2013) objavlja

javni razpis za mesto

 PRIPRAVNIKA

 Zahtevana izobrazba:   diplomirani ekonomist (visokošolska strokovna izobrazba – 16203)

Številka: 110-13/2013

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08, 40/12) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 s spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

STROKOVNI SODELAVEC VI

 

Kandidati za zasedbo delovnega mesta morajo imeti 2 leti delovnih izkušenj ter naslednjo izobrazbo:

 • organizator poslovanja v turizmu - 66621 (Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba – 16101)
 • ekonomist  (Višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) – 16102).

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. aktivno znanje angleškega jezika in še enega tujega jezika,
 4. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 6. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge strokovnega sodelavca VI:

 • zbiranje in posredovanje turističnih informacij ter priprava in obdelava anket,
 • priprava turističnih programov in promocija turistične ponudbe,
 • koordinacija aktivnosti med nosilci turistične, kulturne in športne dejavnosti v občini,
 • koordinacija prireditev in dogodkov v občini Jesenice,
 • pripravljanje analiz, gradiv in informacij ter vodenje statistike,
 • prodaja drobnih artiklov,
 • urejanje spletne strani,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih gradiv ter samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu kandidati/ke priložijo življenjepis, lahko pa tudi fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z zahtevano dokumentacijo po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca VI« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 24.4.2013.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Turistično informacijskega centra na Jesenicah, C.m. Tita 18. Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Alenki Justin, telefon 04 5869 231.

Občina Jesenice

HOKEJSKI KLUB JESENICE
NADZORNI ODBOR
LEDARSKA ULICA 4
4270 JESENICE

Na podlagi sklepa nadzornega odbora hokejska kluba Jesenice z dne, 13.03.2013 nadzorni odbor:

objavlja javni razpis za
PREDSEDNIKA – PREDSEDNICO HOKEJSKEGA KLUBA JESENICE

Vsi kandidati oziroma kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo radi hokej na ledu
 • da želijo voditi  hokejski klub Jesenice
 • da so polnoletni,
 • niso v kazenskem postopku
 • da predstavijo svoj pogled na razvoj hokejskega kluba Jesenice
 • da predstavijo finančno konstrukcijo za  prihajajočo sezono
 • predstavijo tekmovalne ambicije

Mandat predsednika društva traja štiri letno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve.

Kandidatke oziroma kandidati morajo prijavo ki vsebuje: kratek življenepis, reference pri opravljanju vodstvenih del in Poslovni načrt delovanja Hokejskega kluba Jesenice, poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013.

Vloge pošljite na naslov: HOKEJSKI KLUB JESENICE, LEDARSKA ULICA 4, 4270 JESENICE z oznako »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA PREDSEDNIKA« poslati s priporočeno pošto do vključno s 20.4.2013.


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Številka: 110-24/2012

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 in 65/08) objavlja

javni natečaj za mesto

PRIPRAVNIKA V KABINETU ŽUPANA

 Zahtevana izobrazba:   diplomirani komunikolog

Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 4. imeti morajo vozniško dovoljenje za B kategorijo vozil,
 5. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

Okvirna vsebina dela:

 • uvajanje in seznanitev z akti občine in delovanjem občinske uprave,
 • izvajanje administrativnih nalog v Kabinetu župana,
 • reševanje in izvajanje nalog s področja informiranja in protokola,
 • opravljanje drugih nalog  pod vodstvom mentorja.

Prijava za posamezno delovno mesto mora vsebovati (priložen obrazec):

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in da ni bil obsojen oz. ni bila zoper njega vložena obtožnica,
 • izjavo, da občini Jesenice dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se v skladu z veljavnimi predpisi ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Prijavo (izpolnjen obrazec) skupaj z življenjepisom naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj- pripravnik " na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice, to je do 23.6.2012. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja oz.razpisa.

Z izbranim kandidatom za pripravnika bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice na C. železarjev 6 na Jesenicah.

Informacije glede tega natečaja lahko dobite na telefonski številki 04 5869 232 pri Alenki Justin.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

ZAKLJUČEN


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Na podlagi 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13) Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo  uradniškega delovnega mesta na položaju

 

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

I.

Skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji občinske uprave Občine Jesenice se naloge na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljajo v nazivu sekretar.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri,
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 • poznavanje upravnega poslovanja,
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog za župana,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog,
 • zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
 • neposredno vodi delo občinske uprave in skrbi za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
 • izdelovanje in vzdrževanje obrambnih načrtov.

II.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu in navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
 6. izjavo o znanju upravnega poslovanja,
 7. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

        8.    izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja občinske uprave Občine Jesenice.

III.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem postopku strokovni izpit opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti znanja na podlagi 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje uprav«.

V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, ki bodo priložena prijavi, glede na priložene reference in po potrebi tudi na osnovi osebnih razgovorov.

IV.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje 5 let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, na Cesti železarjev 6.

V.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj« na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Alenki Justin na telefonski številki 04 5869 231.

V besedilu uporabljeni izrazi , zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-4/2012
Datum: 16.1.2012

Župan  Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

ZAKLJUČEN

Datum: 13/1-2012
Številka: 110-5/2012

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 in 65/08) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 s spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za določen čas

RAČUNOVODJA VII/2-III

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri
 • 8 mesecev delovnih izkušenj.

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
 2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
 3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
 4. ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 5. zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

ZAKLJUČEN

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 s spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za določen čas

ČISTILKA

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
 • popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
 • nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. biti morajo državljani Republike Slovenije.

Prijave na javni razpis kandidati/ke oddajo na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na podlagi predloženih dokumentov.

Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave po pošti v zaprti ovojnici z oznako »razpis za delovno mesto čistilka«  na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., v roku 5 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje RS, to je do 31/10-2011.

Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od objave razpisa. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu, s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo izdano obvestilo o neizbiri. Kandidat/ka bo opravljal/a delo na sedežu Občine Jesenice, C. železarjev 6 na Jesenicah, ter tudi v drugih prostorih na območju občine Jesenice.

Dodatne informacije glede razpisa se dobijo pri Slavki Brelih, direktorici občinske uprave, telefon 04 5869 232 (231).

 

Datum: 26/10-2011
Številka: 110-25/2011


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 in 65/08) objavlja

javni natečaj

za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi Občine Jesenice:

SVETOVALEC,

ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, II in I

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo /oz. prvo bolonjsko stopnjo/ ekonomske smeri,
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije,
 • znanje uradnega jezika,
 • znanje uporabe računalniških programov (urejevalnih besedil, delo s preglednicami)
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 Delovno področje:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • upravna in strokovna opravila s področja splošnih zadev in družbenih dejavnosti,
 • planiranje in nadzor nad sredstvi proračuna za področje družbenih dejavnosti,
 • vodenje postopkov pri investicijah.

Prijava za delovno mesto se odda na priloženem obrazcu in mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo in stopnjo zahtevnosti, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. izjavo, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 4. izjavo kandidata, da:
  - je državljan Republike Slovenije
  - da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi prijave, na podlagi razgovora s kandidati ter po potrebi s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice, v nazivu svetovalec III. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/06 in 104/10) ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni natečaj za prosto uradniško mesto – svetovalec" na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Informacije lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-20/2011

OBČINSKI SVET
OBČINE JESENICE
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 10. in 11. člena  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Gledališče  Toneta Čufarja Jesenice« (Ur. List RS, št. 44/2009)


razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice (m/ž),

 

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

 

 • univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih mestih,
 • poznavanje dela v javnem zavodu.

 

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.

 

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda, za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave razpisa, oziroma najkasneje do vključno – 14. januarja 2011 pošljejo na naslov:

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice«.

 

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

 

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja:
Vera Pintar