Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila, razpisi in objave

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradenj po odprtem postopku za Energetsko sanacija Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek.

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

 

naslov naročila

Energetska sanacija Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek

vrsta postopka

Odprti postopek

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu

javnih naročil

JN005684/2020-B01

predmet naročila

gradnje

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

05.02.2021

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše, dokler ne bodo sredstva za izvedbo del zagotovljena v proračunu Občine Jesenice za leto 2021. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz navedenih razlogov naročilo prekine oziroma prekliče.

Gradbena dela, ki so predmet javnega naročila se bodo predvidoma pričela izvajati v sredini leta 2021, to je konec meseca junija 2021 in bodo zaključena predvidoma konec meseca avgusta 2021.

 

S spoštovanjem!

                                                                                                                    Blaž Račič

                 ŽUPAN

 

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave