Projekti

Občina Jesenice je v začetku leta 2018 pristopila k Dogovoru za razvoj gorenjske regije, kamor se je uvrstil projekt Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture. Dne 04.04.2019 je SVRK izdal Odločitev o podpori s katero je postal projekt upravičen do prispevka v višini 349.055,71 eur in sicer:

  • podpora Evropske unije 244.338,99 eur (70%)
  • nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 104.716,72 eur (30%)

Skupna vrednost sofinanciranega dela projekta je 525.590,09 eur, poleg tega bo občina sočasno izvedla tudi obnovo vodovoda in uredila odvodnjavanje, kar bo financirala iz lastnih sredstev in prihodkov najemnin.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice je bil  javno razgrnjen na podlagi Sklepa o javni razgrnitvi  dopolnjenega osnutka Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, št. 3500-1/2017 z dne 16. 4. 2018, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice, na sedežu Občine Jesenice (v nadaljevanju: Občina) 4. maja 2018 do 5. junija 2018, v poslovnem času občinske uprave in na spletnem naslovu www.jesenice.si. Javna obravnava je bila 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Gradivo, ki je priloženo spodaj v prilogah, bo v dneh od 4. maja 2018 do 5. junija 2018 (v poslovnem času) javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, dne 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko, na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanjem (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS št. 61/2017 – ZUreP-2) in skladno s 50. členom Statuta Občine Jesenice  (Ur. list RS, št. 101/2015 in spr.) je župan Občine Jesenice sprejel

SKLEP

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice

I.

Župan Občine Jesenice z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, ki ga je izdelal Atelje Prizma d. o. o., Jesenice (št.: PCJ 18/17, april 2018).

Dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice po stanju zemljiškega katastra na dan 10. 4. 2018 obsega naslednja zemljišča v k. o. Jesenice: 902/27, 902/30, 905/8, 905/9, 905/10, 910/4, 910/17, 910/18, 910/26, 919/1, 932/1, 932/2, 933, 933, 934/1, 934/2, 935, 1246, 1247/5, 1247/6, 1247/6, 1247/7, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/8, 1247/9, 1247/9, 1247/10, 1247/10, 1247/11, 1247/12, 1247/13, 1247/14, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/15, 1247/16, 1247/16, 1247/17, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/18, 1247/19, 1247/20, 1247/21, 1247/22, 1247/22, 1247/24, 1247/25, 1247/26, 1247/27, 1247/28, 1247/31, 1247/31, 1247/32, 1247/32, 1247/33, 1247/33, 1247/34, 1247/34, 1247/36, 1247/36, 1247/37, 1247/37, 1247/38, 1247/39, 1247/40, 1247/41, 1247/41, 1247/42, 1247/44, 1247/44, 1247/44, 1247/45, 1247/46, 1247/47, 1247/49, 1247/50, 1247/51, 1247/52, 1247/52, 1247/52, 1247/53, 1247/53, 1247/54, 1247/56, 1247/59, 1247/60, 1247/61, 1247/62, 1247/63, 1247/64, 1247/65, 1247/66, 1247/67, 1247/69, 1247/69, 1247/70, 1247/71, 1247/73, 1247/74, 1247/76, 1247/77, 1247/78, 1247/81, 1247/82, 1247/83, 1247/87, 1247/88, 1247/89, 1247/90, 1247/91, 1247/93, 1247/94, 1247/95, 1247/96, 1247/97, 1247/99, 1247/99, 1247/100, 1247/101, 1247/103, 1247/104, 1247/104, 1247/105, 1247/106, 1247/107, 1247/108, 1247/109, 1247/112, 1247/113, 1247/114, 1247/115, 1247/117, 1247/118, 1247/122, 1247/123, 1247/125, 1247/126, 1247/127, 1247/128, 1247/129, 1247/130, 1247/131, 1247/132, 1247/134, 1247/135, 1247/137, 1247/138, 1247/139, 1247/140, 1247/141, 1247/142, 1247/143, 1247/144, 1247/145, 1247/146, 1247/147, 1247/148, 1247/150, 1247/151, 1247/152, 1247/153, 1247/154, 1247/155, 1247/156, 1247/157, 1247/158, 1247/159, 1247/160, 1247/161, 1247/163, 1247/164, 1247/168, 1247/169, 1247/170, 1247/171, 1247/172, 1247/173, 1247/177, 1247/178, 1247/180, 1247/181, 1247/183, 1247/184, 1247/185, 1247/186, 1247/187, 1247/188, 1247/189, 1247/190, 1247/191, 1247/193, 1247/194, 1247/195, 1247/196, 1247/196, 1247/196, 1247/198, 1247/199, 1247/200, 1247/201, 1247/202, 1247/203, 1247/204, 1247/205, 1247/206, 1247/207, 1247/208, 1247/209, 1247/210, 1247/211, 1247/212, 1247/213, 1247/213, 1247/214, 1247/215, 1247/216, 1247/217, 1247/218, 1247/219, 1247/220, 1247/221, 1247/222, 1247/223, 1247/224, 1247/225, 1247/226, 1247/227, 1399/5, 1403/42, 1455/1, 1455/3, 1455/4, 1455/7, 1456/2, 1456/7, 1456/9, 1456/10, 1458/7, 2221/3, 2221/6, 2221/11, 2235/1 in 2632/8.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 4. maja 2018 do 5. junija 2018 (v poslovnem času) javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo, dne 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice v četrtek, dne 24. maja 2018, obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko, na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, poda pripombe in predloge vsa zainteresirana strokovna in laična javnost, kot tudi lastniki nepremičnin v obravnavanem območju. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »ZN Poslovna cona Jesenice«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave, bo Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si).

IV.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.

 

Številka: 3500-1/2017