Projekti

okt 2020 12

Obnova vodovodnega sistema Peričnik

Slap Peričnik Slap Peričnik Vir: jeko.si

Vodovodno omrežje v Občini Jesenice se napaja iz šestih aktivnih vodnih virov. Glede na lokacijo vodnih virov lahko omrežje v grobem razdelimo na dva glavna vodovodna sistema Peričnik in Završnica, ki napajata mesto Jesenice z okoliškimi naselji ter na ostale vodne vire, ki napajajo višje ležeče vasi v občini Jesenice. Vodovodni sistem Peričnik oskrbuje s pitno vodo naselje Hrušica ter severo-zahodni in osrednji  del mesta Jesenice, kar predstavlja okoli 15.000 prebivalcev Celotna dolžina cevovodov znaša dobrih 87 km.

Vodovodni sistem Peričnik s sistemom objektov (zajetja, razbremenilniki, vodohrani) in glavnih cevovodov se je začel graditi leta 1954 in se nato postopno dograjeval in obnavljal. Cevovod sestavljajo litoželezne cevi, cevi iz PVC materiala, nekaj pa je še azbestno cementnih cevi. Iz Azbestno cementnih cevi je  predvsem večji del primarnega vodovoda od zajetja do Hrušice, kateri je bil v dolžini dober kilometer zamenjan leta 2014 ob izgradnji kolesarske povezave Hrušica – Mojstrana. V zadnjem obdobju je bilo obnovljenih več odsekov vodovodov - Mlake na Hrušici do novega vozliščnega jaška Mlake – Julijana na območju servisne ceste k objektom DARS na Hrušici, v mestu Jesenice je bil zgrajen nov cevovod (primarni in sekundarni odseki ter vodovodni priključki) na prostorih bivše Železarne Jesenice (območje Fiprom in Stara Sava), obnovljen cevovod na Cesti Cirila Tavčarja, na Razgledni poti, Podmežaklo in v naselju Murova.

Splošno o projektu

 

Status, faza

Izvajanje hidrogeoloških raziskav

Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR brez DDV

5.000.000,00€

Viri financiranja

Občina Jesenice, Republika Slovenija

Začetek

2020

Zaključek

2027

Projekt je bil predlagan za Evidentiranje projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija 2021 – 2027. V letu 2021 je občina predvidela 100.000,00 € za pripravo projektov za sanacijo zajetja Peričnik in enega vodohrana na omrežju.

Dodatne informacije o projektu

Zaradi težav pri zagotavljanju oskrbe z ustrezno kakovostjo pitne vode na sistemu Peričnik, ki se pojavljajo predvsem ob večjih nalivih, ko se zaradi kaljenja vodnih virov pojavlja povečana motnost vode in posledično mikrobiološka neskladnost vzorcev, je občina Jesenice kot lastnik infrastrukture pričela s postopki za celostno ureditev vodovodnega sistema Peričnik, ki ima dva ključna poudarka:

1. zagotavljanje pitne vode ustrezne kakovosti v skladu s Pravilnikom o pitni vodi

Težave s pojavom motnosti pitne vode in mikrobiološko neskladnostjo vzorcev niso nove, vendar pa so v zadnjem obdobju vse izrazitejše zaradi vse pogostejših padavin z močnimi nalivi, katerih posledice so vse bolj občutne tudi na kakovosti pitne vode. Zajetje Peričnik sicer sestavljajo tri ločena zajetja locirana eden za drugim na desni strani struge Triglavske Bistrice, nekoliko dolvodno od Koče pri Peričniku. Spodnje zajetje je zbirno zajetje v katerem se zbira voda tudi iz ostalih dveh zajetij. Zajetje se nahaja pod strmim pobočjem s hudourniškimi potoki, ki zaradi erozije ogrožajo vodno zajetje, delno zaradi nanašanja velikih količin materiala, delno zaradi vnašanja fine glinasto meljaste komponente (kreda) v podtalnico in strugo Triglavske Bistrice. Leta 2004 je bila zaradi opisanega stanja izvedena sanacija strehe zbirnega zajetja in sanirana struga hudournika v dolžini cca. 80 m nad prvim zajetjem, imenovanim tudi Marijino zajetje, ki je to vodno zajetje ogrožal. Kljub izvedeni sanaciji so erozijski procesi napredovali, tako da je bilo v letu 2011 izdelano Hidrogeološko poročilo o ogledu vodnega zajetja Peričnik in projektna dokumentacija za nadaljnjo sanacijo hudourniške struge nad Marijinim zajetjem. V letu 2012 je bilo izdelano tudi inženirsko geološko kartiranje na področju zajetij Peričnik. Sanacija struge hudournika v dolžini nadaljnjih cca. 200 m je bila izvedena leta 2013. Z namenom, da se čim bolj natančno določi izvor pojava motnosti vode, je občina Jesenice pri Geološkem zavodu RS naročila izdelavo hidrogeoloških preiskav. Na osnovi končnega poročila o izvedenih hidrogeoloških preiskavah na območju zajetja Peričnik, je občina naročila še izvedbo piezometričnih vrtin, s katerimi bi bilo možno še bolj natančno določiti verjetnost vdora površinske vode v podtalnico ob večjih nalivih in predvideti zaščitne ukrepe. Nadaljnje aktivnosti, ki jih bo občina izvajala na območju zajetja Peričnik, bodo odvisne predvsem od ugotovitev preiskav, ki jih izvaja Geološki zavod RS.

2. zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode

Investicije v zagotavljanje zadostnih količin pitne vode so usmerjene predvsem v investicijsko vzdrževanje oz. obnovo cevovodov in objektov za vodo oskrbo:

  • Na primarnem vodovodnem omrežju Peričnik bo potrebno zamenjati še cca. 10.000 m azbestno cementnih cevi, dimenzij f 400 mm in f 350 mm,  saj te cevi predstavljajo potencialno večjo nevarnost za poškodbe cevovodov kot vodovodi iz drugih materialov. Problematična je dolžina azbestno cementnih cevi na primarnem vodovodu, ki predstavlja glavni oskrbovalni vod za občino.
  • Glede objektov, predvsem vodohranov, bo potrebno predvideti dodatne kapacitete, saj trenutne zmogljivosti ob izpadu vodnega vira zagotavljajo količino pitne vode zgolj za dve uri nemotene oskrbe. Z izgradnjo vodohrana kapacitete 2.000 m3 pitne vode, bi se ta čas podaljšal na šest ur, za še večjozanesljivost oskrbe s pitno vodo pa bo potrebno zagotoviti rezerven vodni vir. Temelj za dobro obvladovanje in nadzor nad sistemom je tudi dokončanje izgradnje telemetričnega sistema.
Prebrano 1490 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 avgust 2021 08:44