Projekti

dec  2018 05

Prometna in komunalna ureditev KS Sava

Opis območja

Občina Jesenice je pristopila k ureditvi centralnega območja KS Sava, ki je na severu omejeno z železniško progo Jesenice – Ljubljana, na jugu z regionalno cesto R2 Hrušica – Slovenski Javornik in na vzhodu Industrijska ulica.

Območje zajema ureditev ulic in cest: Cesta železarjev (delno), Industrijska ulica, Ulica Viktorja Kejžarja, Delavska ulica, Ulica bratov Rupar, Ulica Cankarjevega Bataljona.

Proces ureditve območja

Proces celostne ureditve območja bo potekal na način:

  1. Priprava Elaborata prometne ureditve
  2. Predstavitev elaborata širši javnosti (spletni mediji)
  3. Priprava projektne dokumentacije rekonstrukcije prometne in komunalne infrastrukture
  4. Fazna izvedba gradnje

Med pripravo elaborata so pripombami in predlogi sodelovali tudi člani KS Sava, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter občinska uprava Občine Jesenice. Na podlagi pripomb je bil izdelan končni elaborat predstavljen na spletni strani.

S projektno dokumentacijo se bo predvidela ureditev območja in se bo izvajala v zaključenih fazah. Pričakujemo izvedbo v treh fazah v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva.

Nova prometna ureditev bo implementirana z odlokom, ki ga bo sprejel občinski svet.

Zasnova promete ureditve

Predvidena ureditev sledi temeljnima dokumentoma občine s področja prometa: Prometni študiji (2012) in Celostni prometni strategiji (2017).

Obravnavano območje predstavlja centralni del z dvema šolskima poslopjema, enostanovanjskimi in večstanovanjskimi objekti, gostinskimi in drugimi poslovnimi subjekti. Preko območja potekajo šolske poti (do Osnovne šole Poldeta Stražišarja, Srednje šole Jesenice in Osnovne šole Prežihovega Voranca). Potrebno je zagotoviti ustrezne površine za varno gibanje pešcev in kolesarjev.

Zaradi prostorskih omejitev Elaborat prometne ureditve sledi najnovejšim smernicam z uvedbo enosmernega prometa, omejitve hitrosti na celotnem območju in mestoma prilagoditve kolesarskih površin na način t.i. sharing, ki omogoča gibanje kolesarjev na vozni površini motornega prometa.

Časovni potek ureditve območja KS Sava

2018

Elaborat prometne ureditve

2019/2020

Začetek priprave projektne dokumentacije

2020

Začetek gradnje komunalne/prometne infrastrukture

Zasnova komunalne ureditve

Glavni kanalizacijski kolektor poteka po Cesti železarjev ( regionalna cesta R2-452/0368 ) proti CČN, po Industrijski ulici pa poteka t.i. Čopov graben, ki zbira tako meteorno kot fekalno vodo iz območja Industrijske ulice in Ulice Viktorja Kejžarja in se pod Cesto železarjev in območjem bivše železarne, izliva v Savo. Čopov graben je v precejšnji meri dotrajan in potreben obnove. Z ureditvijo je predvidena zgraditev javne infrastrukture za odpadno vodo v ločenem sistemu, tehnično pa je potrebno predvideti obnovo ostale obstoječe infrastrukture, saj se bo med gradnjo pretežni del uničil ali  močneje poškodoval. Dodatno se izvede še cestna razsvetljava.

Na območju ureditve je potrebno zagotoviti izgradnjo javne kanalizacije za odvajanje odpadnih voda kjer ni zgrajena, zagotoviti pa je potrebno tudi čiščenje odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Istočasno z izgradnjo ali rekonstrukcijo fekalne kanalizacije bo tako potrebno obnoviti tudi ostalo komunalno infrastrukturo ( vodovod, plin, vročevod, meteorno kanalizacijo ).

Za fekalno kanalizacijo je že izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje in sicer za 2 odseka:

  • Prvi odsek ureditve predstavlja izvedbo priključnega fekalnega kanala od Ceste železarjev po Industrijski ulici do križišča z Ulico Cankarjevega bataljona in nadaljevanje po ulici Cankarjevega bataljona.
  • Drugi odsek ureditve predstavlja izvedbo fekalnega kanala po Industrijski ulici od križišča z Ulico Cankarjevega bataljona do objekta Ulica Viktorja Kejžarja 34 oz. Industrijske ulice 10.

Hkrati z izvedbo prvega odseka ureditve fekalnega kanala je predvidena tudi obnova vodovoda po Ulici Cankarjevega bataljona od križišča Industrijske ulice in Ulice Cankarjevega bataljona do jaška na zelenici pri objektu Aparthotela Kazina.

Občina kot investitor pripravlja dokumentacijo za prijavo investicije za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada v finančni perspektivi 2014 – 2020, v okviru Prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve (v nadaljnjem besedilu 6.1 Vlaganje v vodni sektor), in sicer prvi specifični cilj zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Investicija se za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada prijavlja skupaj z investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova in investicijo v izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. Naziv operacije je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice. Investicija na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici  je podrobneje predstavljena v okviru celostne predstavitve navedene operacije na spletni strani Občine Jesenice.

 

Prebrano 2819 krat Nazadnje urejano na sreda, 05 december 2018 14:34