Skok na osrednjo vsebino

Projekti

avg 2018 17

Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Cesti Toneta Tomščiča

 

Naziv operacije:

Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi ulici na Jesenicah

Izvajanje v okviru operativnega programa:

Evropska kohezijska politika za obdobje 2014–2020

Prednostna os:

Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja

Prednostna naložba:

Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

Naziv upravičenca:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Povezava EU skladi:

http://www.eu-skladi.si

Opis ukrepa:

Namen in cilj ukrepa je urediti asfaltno obračališče in avtobusno postajališče, čakališče za potnike z nadstrešnico za vsaj 5 sedežev, izvesti pokrito kolesarnico, koš za smeti, klop, postaviti tablo za obveščanje, postajališče označiti in izvesti posege za gibalno in senzorično ovirane osebe, izvesti javno razsvetljavo, urediti odvodnjavanje in postaviti ustrezno prometno signalizacijo. Cilj ukrepa je zagotoviti večjo prometno varnost udeležencev v prometu, povečati uporabo javnega potniškega prometa, izboljšati dostopnost JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo, prilagoditi avtobusno postajališče gibalno in senzorično oviranim osebam, izboljšati kakovost ponudbe JP, optimizirati mestni javni potniški promet in šolske prevoze, optimizirati mestni potniški promet in ga integrirati z medkrajevnim avtobusnim prometom in prevozi z vlakom, ter dvigniti kakovost bivanja v obravnavani lokalni skupnosti občine Jesenice. Projekt je vključen v  Celostno prometno strategijo občine Jesenice (v nadaljevanju: CPS), in sicer v poglavje 10 - četrti steber - razvoj privlačnega javnega potniškega prometa in v Akcijski načrt 10.5 (str. 41) v CPS.

Izbrani izvajalci del

Izbrani izvajalec gradbenih del je INKAING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana.

Izbrani izvajalec gradbenega nadzora je Slavko Bassaneze s.p., Posavec 36, 4244 Podnart.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta (NRP OB041-07-0013, AP in obračališče Tomšičeva) znaša: 79.994,87 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 40.000,00 €:

  • Evropska unija – Kohezijski sklad: 34.000,00 €
  • Republika Slovenija – 6.000,00 €

Občina Jesenice bo prispevala lastna sredstva v višini 39.994,86 €.

Datum začetka in konca del:

Izvedba del je predvidena v mesecih julij in avgust (60dni), predviden rok za dokončanje del je 31.08.2018.

 

Prebrano 2609 krat Nazadnje urejano na četrtek, 06 december 2018 13:14